Komunikat w sprawie prac nad zmianą przepisu § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów /Dz.U. Nr 213, poz. 1779 z późn. zmianami/ zakazującego lekarzowi będącemu uczestnikiem dziennych /stacjonarnych/ studiów doktoranckich na odbywanie specjalizacji w ramach rezydentury


W związku z uchyleniem przepisu art. 200 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym /Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z póź. zmianami/ - zakazującego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich otrzymującym stypendium doktoranckie pracy zarobkowej w pełnym wymiarze czasu pracy, Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, iż powyższa zmiana ustawowa pozwala na dokonanie zmiany § 14 ust. 3 w/w rozporządzenia, polegającej między innymi na zniesieniu dotychczasowego zakazu odbywania specjalizacji w trybie rezydentury przez lekarzy będących uczestnikami stacjonarnych studiów doktoranckich.

Aktualnie w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad wydaniem nowelizacji w/w rozporządzenia, uwzględniającej przedmiotową zmianę. Przewidywany termin zakończenia prac nad nowelizacją to wrzesień 2010 r.

Do czasu wejścia w życie nowego rozporządzenia obowiązują dotychczasowe przepisy.© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.