Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany nazwy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku


Projekt z dnia 13.03.2008 r.ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia ..................... 2008 r.
w sprawie zmiany nazwy Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku


Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.

Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku nadaje się nazwę „Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku”.
§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia
(Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849,
Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290.

UZASADNIENIE


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku zostało przekształcone
w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 marca 1999 r.
Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku
w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej zostało wydane na podstawie art. 35b
i art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym na dzień wydania ww. zarządzenia.
Zgodnie z aktualnie obowiązującym art. 36 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej tworzenie, przekształcenie i likwidacja publicznego zakładu opieki zdrowotnej następuje w drodze rozporządzenia właściwego organu administracji rządowej albo w drodze uchwały właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, chyba że przepisy ustawy
lub przepisy odrębne stanowią inaczej.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku zwróciło się z wnioskiem do Ministra Zdrowia o nadanie mu imienia Jana Pawła II.
W związku z powyższym zachodzi konieczność wydania rozporządzenia Ministra Zdrowia, które będzie stanowiło podstawę nadania jednostce nowej nazwy tj.: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku.
Projekt przedmiotowego rozporządzenia nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny. Projekt rozporządzenia dotyczy wyłącznie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku.

2. Konsultacje społeczne. Projekt rozporządzenia został poddany konsultacjom społecznym i w tym celu został przekazany w szczególności do:
1) Naczelnej Rady Lekarskiej;
2) Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;
3) Naczelnej Rady Aptekarskiej;
4) Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych;
5) Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność 80”;
6) Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia;
7) Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy;
8) Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych;
9) Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność 80”;
10) Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych;
11) Instytutu Hematologii i Transfuzjologii;
12) Konsultanta Krajowego w dziedzinie Hematologii.
W ramach konsultacji społecznych nie zostały zgłoszone żadne uwagi do przedmiotowego projektu. Projekt rozporządzenia został ponadto umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia.

3. Przedstawienie wyników analizy wpływu aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.
Wejście w życie rozporządzenia spowoduje konieczność poniesienia jednorazowych wydatków przez jednostkę w wysokości około 1,5 tys. zł.
Jednocześnie wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa ani dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

4. Przedstawienie wyników analizy wpływu aktu normatywnego na rynek pracy.
Brak oddziaływania na rynek pracy.

5. Przedstawienie wyników analizy wpływu aktu normatywnego na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.
Brak oddziaływania na konkurencyjność wewnętrzną i na konkurencyjność zewnętrzna.

6. Przedstawienie wyników analizy wpływu aktu normatywnego na sytuację i rozwój regionalny.
Brak oddziaływania na rozwój regionalny.

7. Przedstawienie wyników analizy wpływu aktu normatywnego na środowisko.
Brak oddziaływania na środowisko.

8. Przedstawienie wyników analizy wpływu aktu normatywnego na zdrowie.
Brak oddziaływania na zdrowie.
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.