Ministerstwo 
Zdrowia


Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunków i okresu przechowywania tej dokumentacji


Dz.U.10.100.645→ z dnia 9 czerwca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 27 maja 2010 r.
w sprawie sposobu dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunków i okresu przechowywania tej dokumentacji


Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 76, poz. 641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dokumentację z realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, zwaną dalej „dokumentacją”, stanowią:
1) dokumenty zawierające opis sposobu postępowania w przypadku podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych;
2) oświadczenia pracowników podmiotów prowadzących dokumentację o zaznajomieniu się z dokumentami, o których mowa w pkt 1;
3) dokumenty zawierające opis wyników kontroli realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, wniosków pokontrolnych oraz zaleceń;
4) dokumenty zawierające opis działań mających na celu monitorowanie zagrożeń, czynników alarmowych, w szczególności w związku z pojawieniem się biologicznych czynników chorobotwórczych o szczególnej zjadliwości lub odporności na leczenie;
5) dokumenty zawierające opis działań mających na celu monitorowanie stanu zdrowia pracowników podmiotów prowadzących dokumentację, narażonych na działanie biologicznych czynników chorobotwórczych w miejscu pracy;
6) wyciągi, odpisy lub kopie dokumentów, o których mowa w pkt 1 – 5.

§ 2.

1. Dokumentacja jest prowadzona w układzie alfabetycznym, terytorialnym lub chronologicznym.
2. Dokumentacja jest prowadzona w postaci pisemnej lub elektronicznej.
3. Zbiory informacji objętych dokumentacją mogą być sporządzane w postaci elektronicznej, pod warunkiem:
1) zachowania selektywności dostępu do zbioru informacji;
2) zabezpieczenia zbioru informacji przed dostępem osób nieuprawnionych;
3) zabezpieczenia zbioru informacji przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą;
4) rejestrowania historii zmian i ich autorów.
4. System informatyczny służący do prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej powinien umożliwić wygenerowanie dokumentów, o których mowa w § 1, w postaci pisemnej.

§ 3.

1. Dokumentacja jest przechowywana przez:
1) zakład opieki zdrowotnej – w siedzibie tego zakładu;
2) inne podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych – w miejscu wskazanym odpowiednim organom samorządu zawodowego.
2. Pomieszczenie do przechowywania dokumentacji:
1) nie może być zawilgocone;
2) powinno odpowiadać wymaganiom określonym w przepisach przeciwpożarowych.
3. Dokumentację prowadzoną w postaci pisemnej lub elektronicznej uważa się za zabezpieczoną przed uszkodzeniem, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
1) zapewniona jest jej dostępność wyłącznie dla osób uprawnionych;
2) jest chroniona przed przypadkowym lub nieuprawnionym zniszczeniem;
3) są zastosowane metody i środki ochrony dokumentacji, których skuteczność w czasie ich zastosowania jest powszechnie uznawana.
4. Zabezpieczenie przed uszkodzeniem dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej wymaga w szczególności:
1) systematycznego dokonywania analizy zagrożeń;
2) opracowania i stosowania procedur zabezpieczenia dokumentacji i systemów ich przetwarzania, w tym procedur dostępu oraz przechowywania;
3) stosowania środków bezpieczeństwa adekwatnych do zagrożeń;
4) bieżącego kontrolowania funkcjonowania wszystkich organizacyjnych i techniczno-informatycznych sposobów zabezpieczenia, a także okresowego dokonywania oceny skuteczności tych sposobów.

§ 4.

Dokumentacja jest przechowywana przez okres 10 lat.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.MINISTER ZDROWIA
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 9038

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions