Ministerstwo 
Zdrowia


WOJEWÓDZKIE PLANY ZDROWOTNE


    Zakład Ubezpieczeń Społecznych dysponuje następującymi informacjami o orzeczeniach pierwszorazowych wydanych przez lekarzy orzeczników ZUS w sprawach rentowych, ustalających niezdolność do pracy oraz celowość przekwalifikowania zawodowego.
    Powyższe dane, za lata 2000-2002 są aktualnie dostępne w Departamencie Statystyki ZUS dla każdego z województw, jednakże bez podziału na powiaty, według 5 letnich grup wiekowych, płci i grup chorobowych zgodnie z Rewizją Dziesiątą Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych.
    Do chwili obecnej, wg powyższego uszczegółowienia, ZUS udostępnił na wnioski zainteresowanych urzędów marszałkowskich dane dla województw: pomorskiego, śląskiego i mazowieckiego.

    Pozostałe odpowiedzi na temat danych z KRUS i od Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych) zostaną umieszczone na stronie internetowej od razu po ich otrzymaniu przez Departament.    Zestaw wybranych tabel pomocniczych został przygotowany w celu ułatwienia prac na wojewódzkimi planami zdrowotnymi i jest zgodny z treścia projektu rozporzadzenia przedłożonego do podpisu Ministra Zdrowia. Plik zawiera propozycje tabelarycznego zestawienia danych:

  • wymaganych przy opracowaniu wojewódzkich planów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie warunków, jakim powinien odpowiadać wojewódzki plan zdrowotny oraz zakresu danych niezbędnych do przygotowania tego planu
  • uzupełniających - których uwzględnienie pozwoli na postawienie lepszej diagnozy opieki zdrowotnej na terenie województwa.


Do pobrania:
- plik w formacie xls ,
- plik w formacie zip .Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać wojewódzkie plany zdrowotne oraz zakresu danych niezbędnych do przygotowania takiego planu


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 137303

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions