Ministerstwo 
Zdrowia


Dział "Zdrowie"


Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U.03.159.1548 jt) określa zakres działów administracji rządowej, zwanych dalej "działami", oraz właściwość ministra kierującego danym działem.

Zgodnie z art.33, ust.1 tej ustawy dział zdrowie obejmuje sprawy:
1) ochrony zdrowia i zasad organizacji opieki zdrowotnej;
2) nadzoru nad produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi oraz nad kosmetykami w zakresie bezpieczeństwa zdrowia ludzi;
3) organizacji i nadzoru nad systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne;
4) zawodów medycznych;
5) warunków sanitarnych i nadzoru sanitarnego, z wyłączeniem nadzoru nad żywnością objętego działem rolnictwo, koordynacji bezpieczeństwa żywności, a w szczególności nadzoru nad jakością zdrowotną żywności w procesie produkcji i w obrocie oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością;
6) organizmów genetycznie zmodyfikowanych w zakresie wydawania decyzji zezwalających na wprowadzanie do obrotu nowej żywności oraz w zakresie wydawania zezwoleń na wprowadzanie do obrotu produktów leczniczych;
7) lecznictwa uzdrowiskowego;
8) koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie rzeczowych świadczeń leczniczych.

Minister właściwy do spraw zdrowia sprawuje nadzór nad:
Głównym Inspektorem Farmaceutycznym
Głównym Inspektorem Sanitarnym
Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

(art. 33, ust. 2 ustawy o działach administracji rządowej).
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U.05.220.1901 ) wydanym na podstawie art.33, ust.1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, działem administracji rządowej – zdrowie kieruje minister właściwy do spraw zdrowia, który ponadto:
jest dysponentem części 46 budżetu państwa,

Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Zdrowia.

Więcej na temat Ministerstwa Zdrowia


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 32954

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions