Ministerstwo 
Zdrowia


INFORMACJA PRASOWA w związku z publikacją projektu Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2013 r.


INFORMACJA PRASOWA
w związku z publikacją projektu Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2013 r.


Projekt Obwieszczenia Ministra Zdrowia zawiera listę refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, która wejdzie w życie z dniem 1 maja 2013 r.

Projekt IX obwieszczenia refundacyjnego w porównaniu do VIII obwieszczenia, obowiązującego od 1 marca 2013 r., zawiera następujące zmiany:

I. W ZAKRESIE LISTY APTECZNEJ:
1) Do obwieszczenia ogółem dodanych zostało 70 nowych produktów (nowych kodów EAN), w tym:
a) leki zawierające substancję czynną retygabinę (7 kodów EAN) we wskazaniu „terapia dodana u chorych powyżej 18 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej”.
Leki te stanowią skuteczne uzupełnienie terapii z zastosowaniem dotychczas refundowanych produktów przeciwpadaczkowych. Włączenie ich do wykazów refundacyjnych umożliwi pacjentom po raz pierwszy dostęp do refundowanej terapii lekami stosowanymi w III linii leczenia padaczki.

Pozostałe leki i wyroby medyczne umieszczone w części aptecznej wykazu refundacyjnego są odpowiednikami dotychczas refundowanych.
2) Dla 6 leków rozszerzono wskazania objęte refundacją o jednostkę chorobową:
a) Padaczka (substancja czynna: lewetiracetam) – leki te są kolejnymi produktami objętymi refundacją w tym wskazaniu.
3) Dla 85 produktów zawierających 23 substancje czynne, zostały wynegocjowane obniżki urzędowych cen zbytu:
– od 118,64 zł do 2 groszy.
4) Dla 5 produktów zawierających 4 substancje czynne zostały wprowadzone podwyżki urzędowych cen zbytu:
- od 59 groszy do 5,00 zł.
5) Według projektu IX obwieszczenia, w porównaniu do VIII obwieszczenia obowiązującego od 1 marca 2013 r.:
a) Dla 280 produktów spadną dopłaty pacjenta – od 49,43 zł do 1 grosza:
- dla 18 produktów spadek będzie równy lub większy niż 10 zł;
- dla 7 produktów spadek będzie się mieścił w przedziale od 5 zł do 9,99 zł;
- dla 103 produktów spadek będzie się mieścił w przedziale od 1 zł do 4,99 zł;
- dla 152 produktów spadek będzie mniejszy niż 1 zł;
b) Dla 510 produktów wzrosną dopłaty pacjenta – od 1 grosza do 76,34 zł:
- dla 398 produktów wzrost będzie mniejszy niż 1 zł;
- dla 59 produktów wzrost będzie się mieścił w przedziale od 1 zł do 4,99 zł;
- dla 13 produktów wzrost będzie się mieścił w przedziale od 5 zł do 9.99 zł;
- dla 40 produktów wzrost będzie równy lub większy niż 10 zł;
c) Dla 508 produktów spadną ceny detaliczne brutto - od 128,09 zł do 1 grosza:
- dla 35 produktów spadek będzie równy lub większy niż 10 zł;
- dla 6 produktów spadek będzie się mieścił w przedziale od 5 zł do 9,99 zł;
- dla 58 produktów spadek będzie się mieścił w przedziale od 1 zł do 4,99 zł;
- dla 409 produktów spadek będzie mniejszy niż 1 zł;
d) Dla 231 produktów wzrosną ceny detaliczne brutto – od 1 grosza do 6,75 zł:
- dla 213 produktów wzrost będzie mniejszy niż 1 zł;
- dla 17 produktów wzrost będzie się mieścił w przedziale od 1 zł do 4,99 zł;
- dla 1 produktu wzrost będzie równy 6,75 zł.
6) Dodane zostaną wskazania pozarejstracyjne dla 102 produktów leczniczych, zawierających substancje czynne: metforminę, karbamazepinę oraz wenlafaksynę, stosowanych w diabetologii.

II. W ZAKRESIE LEKÓW STOSOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW LEKOWYCH I CHEMIOTERAPII
1) Nowe jednostki chorobowe, których leczenie włączone zostało do wykazu chemioterapii:
a) refundacją objęty zostanie nowy lek zawierający aprepitant (1 kod EAN) jako terapia wspomagająca u osób dorosłych w ramach profilaktyki wczesnych albo opóźnionych wymiotów związanych z silnie emetogenną chemioterapią z zastosowaniem cisplatyny w dawce >70 mg/m2.
2) Zwiększy się także dostępność do leczenia chorób już finansowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii:
a) refundacją objęte zostaną nowe leki zawierające substancje czynne boceprewir (1 kod EAN) oraz telaprewir (1 kod EAN), w ramach programu lekowego "Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C ". Zgodnie z kryteriami włączenia do programu, leczenie tymi lekami będzie dostępne dla dorosłych pacjentów z wyrównaną czynnością wątroby (w tym z marskością wątroby), u których stwierdza się włóknienie w stopniu co najmniej 2 w skali Scheuera i którzy byli uprzednio leczeni nieskutecznie terapią dwuskładnikową złożoną z pegylowanego interferonu alfa i rybawiryny, bądź nie byli uprzednio leczeni i stwierdzono u nich genotyp rs 12979869 IL 28 T/T.
b) refundacją objęte zostaną także kolejne leki zawierające substancje czynne karboplatynę (5 kodów EAN) oraz rybawirynę (2 kody EAN).
c) rozszerzono wskazania dla 1 produktu (1 kod EAN) zawierającego etanercept (który był dotychczas finansowany w ramach programu lekowego „Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym”) o możliwość zastosowania w programach: „Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS)” oraz „Leczenie inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)”.Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 8580

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions