Ministerstwo 
Zdrowia


Informacja prasowa – Światowy Dzień Serca


MINISTERSTWO ZDROWIA
BIURO PRASY I PROMOCJI

Warszawa, 27 września 2012 r.Informacja prasowa – Światowy Dzień Serca


Choroby układu krążenia pozostają niezmiennie od ponad 50 lat najważniejszą przyczyną umieralności mieszkańców Polski. W roku 2009 ok. 45% zgonów spowodowanych było chorobami układu krążenia. W 2009 roku z powodu chorób serca i naczyń zmarło prawie 178 tys. Polaków, w tym 83.613 mężczyzn i 94.352 kobiet. Najważniejszymi przyczynami umieralności spośród chorób układu krążenia (ChUK)w Polsce pozostaje niezmiennie choroba niedokrwienna serca i choroby naczyń mózgowych. Zgony z powodu tych dwóch grup chorób stanowią prawie 50% zgonów z powodu ChUK wśród mężczyzn oraz 44% wśród kobiet. Te grupy chorób dominują także jako przyczyny umieralności przedwczesnej (w wieku 25-64) z powodu ChUK zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet. Wśród innych najbardziej rozpowszechnionych przyczyn umieralności z powodu ChUK w Polsce należy wymienić miażdżycę, niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze oraz zgony nagłe.

Niekorzystny trend epidemiologiczny wzrostu umieralności z powodu ChUK udało się zatrzymać na początku lat 90-tych. Od roku 1991 aż do połowy pierwszej dekady XXI wieku obserwowano systematyczny spadek liczby zgonów z powodu chorób serca i naczyń. Tempo spadku wskaźników umieralności z powodu chorób serca i naczyń w Polsce na przełomie XX i XXI wieku było bardzo szybkie i zjawisko to zostało dostrzeżone. Aktualnie wskaźniki umieralności z powodu ChUK, a zwłaszcza wieloletnie trendy zmian w Polsce są bardziej korzystne niż w większości krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Redukcja umieralności z powodu ChUK była najważniejszym czynnikiem, który spowodował wyraźnie wydłużenie średniej długości życia społeczeństwa polskiego w latach 1991-2005.

Należy podkreślić, iż choroby układu krążenia są zaliczane do chorób cywilizacyjnych, których leczenie oraz zapobieganie jest długotrwałym procesem. Wyróżnić można kilka czynników ryzyka, których znaczenie nie budzi wątpliwości. Należą do nich między innymi palenie papierosów, nieprawidłowa dieta, nadmierne spożywanie alkoholu, otyłość, mała aktywność fizyczna. Te czynniki według szacunków WHO dla roku 2002 były odpowiedzialne w Polsce za ok. 55% zgonów i prawie 40% utraconych lat życia przeżytego w zdrowiu .

Z analiz ekspertów WHO wynika, że ok. 80% przypadków chorób serca, udarów mózgu oraz cukrzycy typu II, a także ok. 40% nowotworów można uniknąć, o ile uda się wyeliminować najważniejsze czynniki ryzyka. Efektywne działania pozwolą zmniejszyć nie tylko umieralność, ale także ograniczyć chorobowość, niepełnosprawność i poprawić jakość życia.

Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD

W Polsce działania w kierunku ograniczania skutków chorób układu sercowo-naczyniowego podejmowane były już od lat 70 ubiegłego wieku. Sytuacja epidemiologiczna oraz wynikające stąd potrzeby zdrowotne spowodowały, że w latach 1993-2001 Ministerstwo Zdrowia umożliwiło realizację Narodowego Planu Ochrony Serca, natomiast w roku 2002
z grupą ekspertów przygotowało, a od roku 2003 wdrożyło Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego – POLKARD. Program ten realizowany był dotąd w czterech edycjach (2003-2005, 2006-2008 i 2009, 2010-2012). W latach 2010-2012 na jego realizację przeznaczono środki w łącznej wysokości 80 260 631 zł.

Realizacja „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD” ma na celu przyczynienie się do zmniejszenia występujących różnic w dostępie pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej spowodowanych uwarunkowaniami sprzętowymi, co w dłuższej perspektywie czasowej może przyczynić się również do zmniejszenia zachorowalności i umieralności na choroby układu krążenia, a także ograniczenia skutków ekonomicznych niepełnosprawności i przedwczesnej umieralności.

Głównym celem programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD” jest wsparcie podmiotów wykonujących działalność leczniczą poprzez działania na rzecz wyrównywania dysproporcji – uwarunkowanych bazą sprzętową – w dostępie pacjentów do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych m.in. w dziedzinie kardiologii, kardiochirurgii, neurologii, rehabilitacji neurologicznej, chirurgii naczyniowej.

Cel programu realizowany jest poprzez doposażanie i wymianę wyeksploatowanego sprzętu medycznego znajdującego się w jednostkach zajmujących się diagnostyką i leczeniem chorób układu sercowo-naczyniowego, a także poprzez podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do całego społeczeństwa ukierunkowanych na zwiększenie świadomości i wiedzy na temat czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, zwłaszcza tych czynników, którym można skutecznie przeciwdziałać, a więc czynników zależnych od prowadzonego stylu życia.

W ramach przedmiotowego programu wyłoniono w roku 2010 – 153 realizatorów i przeznaczono środki na jego realizację w wysokości 26 350 tys zł; w 2011 r. wyłoniono 153 realizatorów i przeznaczono środki na realizację zadań w programie w wysokości 31 743,631 zł, a w 2012 wyłoniono 150 realizatorów i przeznaczono środki w wysokości 22 167 tys zł. Realizowane były zadania z następujących dziedzin:
1. Kardiologia i angiologia interwencyjna
1.1. Wyposażenie hybrydowej sali zabiegowej – w 2012 r. 3 sale dedykowana ośrodkom kardiologii dziecięcej.

2. Niewydolność serca
2.1. Zakup średniej klasy aparatów do echokardiografii dla ośrodków wojewódzkich i powiatowych z wyłączeniem jednostek akademickich i instytutów badawczych.

3. Kardiochirurgia
3.1. Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla funkcjonujących oddziałów i klinik kardiochirurgii, ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej.

4. Kardiologia dziecięca
4.1. Zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków kardiologii dziecięcej.

5. Chirurgia naczyniowa
5.1. Zakup średniej klasy aparatów do USG Doppler Duplex naczyń obwodowych

6. Neurologia
6.1. Zakup aparatury medycznej dla oddziałów udarowych. 6.2. Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu.

7. Rehabilitacja w kardiologii
7.1. Zakup aparatury dla oddziałów prowadzących rehabilitację kardiologiczną.

8. Elektroterapia
8.1. Zakup sprzętu – elektrofizjologia. Modernizacja lub zakup aparatury o wysokich jednostkowych kosztach do pracowni elektrofizjologii dla poprawy bazy sprzętowej do stosowania nowoczesnych metod ablacji w leczeniu zaburzeń rytmu serca oraz zastosowania stymulacji resynchronizującej w leczeniu niewydolności serca.

9. Profilaktyka i promocja
9.1. Promocja zdrowego trybu życia – ogólnopolskie działania informacyjno-edukacyjne mające na celu zwiększenie zainteresowania społeczeństwa możliwością unikania czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego.

10. Analizy i epidemiologia
10.1. Działania analityczne podsumowujące realizację Programu, w tym mające posłużyć za bazę epidemiologiczną i statystyczną do opracowania kolejnej edycji Programu.

Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 6148

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions