Ministerstwo 
Zdrowia


Komunikat w sprawie interpretacji art. 48 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych


MINISTERSTWO ZDROWIA
BIURO PRASY I PROMOCJI

Warszawa, 21.10.2011 rokuKOMUNIKAT

w sprawie interpretacji art. 48 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych
(Dz.U. Nr 122, poz. 696)Obowiązek weryfikacji przez lekarza uprawnień pacjenta wynika z obowiązujących przepisów prawa. Mówi o tym ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.). W zakresie świadczeń gwarantowanych są to art. 49 – 54 tej ustawy.

Szczegółowe uprawnienia pacjentów do leków refundowanych, regulują art. 43, ust. 1 i 3, art. 44, ust. 3 – 5, art. 45, ust. 3 – 5a i art. 46, ust. 3 – 6 ww. ustawy.

Obowiązek weryfikacji dotyczy nie – faktycznego stanu ubezpieczenia czy uprawnień pacjenta, lecz dokumentu potwierdzającego ten stan bądź uprawnienia.

Na podstawie przepisów, o których mowa wyżej, pacjent jest zobowiązany do przedstawienia takiego dokumentu, w przeciwnym razie ponosi 100-proc. odpłatność za świadczenie albo nie może skorzystać z uprawnień indywidualnych w zakresie refundacji
(np. inwalidzi wojenni, honorowi dawcy krwi itd.).

Aktualnie zasady wystawiania recept refundowanych reguluje art. 34 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którym prawo do wystawiania recept refundowanych mają lekarze ubezpieczenia zdrowotnego (czyli lekarze, którzy zawarli kontrakt bezpośrednio z NFZ lub są zatrudnieni w placówkach, które taki kontrakt podpisały) oraz lekarze, którzy zawarli z NFZ umowę na wystawianie recept refundowanych w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej.
W nowej ustawie refundacyjnej utrzymany został obecny stan prawny.

W ustawie refundacyjnej wprowadzono, jedynie w enumeratywnie wskazanych w ustawie przypadkach, obowiązek zwrotu przez lekarza równowartości kwoty nienależnej refundacji wraz z odsetkami, tj.: wypisania recepty nieuzasadnionej względami medycznymi, preskrypcji niezgodnej z uprawnieniami pacjenta, preskrypcji niezgodnej ze wskazaniami określonymi w obwieszczeniach zawierających wykazy refundowanych leków lub w przypadku wypisania recepty w miejscu niewymienionym w umowie. Wszystkie te okoliczności powstają w wyniku zaniechania działań, do których zobowiązują przepisy prawa, albo świadomego działania wbrew przepisom.

Lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer – (osoby uprawnione), zgodnie z brzmieniem art. 48 ust. 9 ustawy refundacyjnej, nie ma obowiązku zwracać kwoty refundacji, jeśli recepta albo dokument poświadczający prawo do świadczenia został sfałszowany przez pacjenta albo osobę trzecią. Tym samym ich odpowiedzialność w tym zakresie została wyłączona wprost.

Uchwałą z dnia 28 kwietnia 2011 r. Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 marca 2011 r. ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wprowadził do jej tekstu poprawki, w tym m.in. w zakresie dotyczącym zasad wystawiania recept na produkty objęte refundacją. Zmiany te realizowały główne postulaty zgłaszane przez Naczelną Radę Lekarską. Przedmiotowe stanowisko wyraził również Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej w swoim wystąpieniu z dnia 6 maja 2011 roku.


/-/ Krzysztof Suszek
Dyrektor Biura Prasy i Promocji
Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 5501

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions