Ministerstwo 
Zdrowia
0


Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe.Skierowania na leczenie uzdrowiskoweŚwiadczenia zdrowotne w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego udzielane są pacjentom na podstawie wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego:

- skierowania na leczenie uzdrowiskowe lub
- zaświadczenia o braku przeciwwskazań do korzystania z danego rodzaju świadczeń zdrowotnych w danym uzdrowisku.

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.
Lekarz wystawiający skierowanie (wniosek o potrzebie leczenia uzdrowiskowego) na leczenie uzdrowiskowe albo zaświadczenie o braku przeciwwskazań do korzystania z danego rodzaju świadczeń zdrowotnych w danym uzdrowisku uwzględnia:
1. stan zdrowia pacjenta;
2. możliwość leczenia uzdrowiskowego przy wykorzystaniu właściwości naturalnych surowców leczniczych;
3. przebieg choroby będącej wskazaniem do leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej, w ramach kierunków leczniczych uzdrowisk;
4. efekty przebytego w przeszłości leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej, jeżeli pacjent korzystał z tej formy leczenia lub rehabilitacji;
5. zdolność pacjenta do samoobsługi i samodzielnego poruszania się lub zdolność pacjenta do samoobsługi i samodzielnego przemieszczania się na wózku inwalidzkim.

W przypadku osób dorosłych zalecana częstotliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowego wynosi nie więcej niż raz na 18 miesięcy. Okres oczekiwania nie jest jednolity dla wojewódzkich oddziałów NFZ i zależy od ilości pacjentów, którzy w danym oddziale NFZ złożyli skierowanie na leczenie uzdrowiskowe i oczekują na jego realizację. Przy czym najdłuższy okres oczekiwania, dotyczy realizacji leczenia sanatoryjnego dorosłych.

Lekarz kierując i kwalifikując pacjenta na leczenie uzdrowiskowe opiera się na wskazaniach i przeciwwskazaniach do leczenie uzdrowiskowego. Zarówno wskazania i jak i przeciwwskazania są analizowane indywidualnie w odniesieniu do każdego pacjenta.


Okres pobytu na leczeniu uzdrowiskowym wynosi dla leczenia:
» w szpitalu uzdrowiskowym - 21 dni (okres może być wydłużony na wniosek lekarza zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, za zgodą oddziału NFZ)
» w sanatorium uzdrowiskowym - 21 dni;
» uzdrowiskowego w formie rehabilitacji uzdrowiskowej w szpitalu uzdrowiskowym - 28 dni;
» uzdrowiskowego w formie rehabilitacji uzdrowiskowej w sanatorium uzdrowiskowym – 28 dni;
» ambulatoryjnego - do 18 dni zabiegowych.

Okres pobytu na leczeniu uzdrowiskowym dla dzieci wynosi:
» dla leczenia w szpitalu uzdrowiskowym - 27 dni (okres może być wydłużony na wniosek lekarza zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, za zgodą oddziału NFZ)
» dla leczenia w sanatorium uzdrowiskowym - 21 dni;
» dla leczenia ambulatoryjnego do 18 dni zabiegowych.


W razie istnienia przeciwwskazań do leczenia uzdrowiskowego lekarz może skierować pacjenta na konsultację do właściwego lekarza specjalisty.


UWAGA

Druk skierowania wystawiany przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego nie gwarantuje przydziału leczenia w uzdrowisku. Także proponowane przez lekarza konkretne uzdrowisko jest wyłącznie wskazówką dla NFZ w przydziale skierowania.Potwierdzenie skierowania przez NFZ

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wymaga potwierdzenia przez oddział wojewódzki NFZ. Właściwy do potwierdzenia skierowania jest oddział NFZ miejsca zamieszkania pacjenta lub, jeśli nie można ustalić miejsca zamieszkania, oddział właściwy dla lekarza, który wystawił skierowanie. Kwalifikacji dokonuje zespół lekarzy o specjalizacji balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej.

Skierowanie powinno być rozpatrzone w ciągu 30 dni od dnia wpłynięcia do Funduszu. Termin ten może zostać przedłużony z przyczyn proceduralnych o 14 dni. O przyznaniu lub odmowie przyznania sanatorium Wojewódzki Odział NFZ informuje pisemnie podając przyczyny.

Jeśli osoba starająca się o leczeni uzdrowiskowe zostanie zakwalifikowana, lecz miejsca sanatoryjne zostały wyczerpane w danym roku zostaje wpisana na listę oczekujących.Wzór skierowania na leczenie uzdrowiskowe
wzór skierowania → w formacie *rtf
wzór skierowania→ w formacie *pdf

Zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 3 poz. 20 z późn. zm.) pracownicy zakładów azbestowych wymienionych w w/w ustawie, zatrudnieni w tych zakładach w dniu 28 września 1997 r. lub przed tą datą, są uprawnieni do korzystania raz w roku z leczenia uzdrowiskowego oraz zwolnienia z odpłatności związanej z leczeniem uzdrowiskowym, o której mowa w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wzór skierowania na leczenie uzdrowiskowe dla osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest
wzór skierowania → w formacie *rtf
wzór skierowania→ w formacie *pdf

Na podstawie:
Art.33 ust. 1, 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027, z późn. zm.),
Art. 14 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 651),
§ 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. 2012 r., poz. 14),
§ 2, § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz.U z 2011 r., nr 142 poz. 835),
§ 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2009 r., nr 139 poz. 1136 z późn. zm.).


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 56924

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions