Ministerstwo 
Zdrowia
0


Odpłatność za pobyt w sanatoriumOdpłatność za pobyt w sanatorium
Świadczeniobiorca, skierowany do sanatorium ponosi następujące koszty:
»

przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego oraz

»

częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym,

»

opłatę uzdrowiskową w kwocie nie większej niż 3,33 zł dziennie,

»

koszty pobytu opiekuna.


Odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym nie ponoszą:
- dzieci i młodzież do ukończenia lat 18, a jeżeli kształcą się dalej - do ukończenia lat 26,
- dzieci niepełnosprawne w znacznym stopniu - bez ograniczenia wieku,
- dzieci uprawnione do renty rodzinnej.

Odpłatność za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym różnicuje się ze względu na sezon rozliczeniowy, w którym świadczeniobiorca odbywa leczenie.
Ustalone są dwa sezony rozliczeniowe:
1) sezon I - od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia;
2) sezon II - od dnia 1 maja do dnia 30 września.

Ustala się standard pobytu świadczeniobiorcy w sanatorium uzdrowiskowym ze względu na warunki zakwaterowania:
1) poziom I:
a) pokój 1-osobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym,
b) pokój 1-osobowy w studio;
2) poziom II - pokój 1-osobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego;
3) poziom III:
a) pokój 2-osobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym,
b) pokój 2-osobowy w studio – to oznacza jeden z dwóch lub więcej pokoi posiadających wspólną łazienkę i przedpokój.
4) poziom IV - pokój 2-osobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego;
5) poziom V:
a) pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym,
b) pokój wieloosobowy w studio;
6) poziom VI - pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego.
Częściowa odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu świadczeniobiorcy wynosi:

Lp.
Poziom
I sezon rozliczeniowy
(w złotych)
II sezon rozliczeniowy
(w złotych)
1.Ia27,5034,50
b22,0031,50
2.II21,0028,00
3.IIIa16,50 23,00
b14,0021,00
4.IV12,0016,50
5.Va10,5012,50
b10,0011,50
6.VI9,00 10,00


Opłata pobierana jest przed rozpoczęciem pobytu, najpóźniej pierwszego dnia pobytu.

Jeżeli pobyt świadczeniobiorcy w sanatorium uzdrowiskowym przypada w dwóch sezonach rozliczeniowych, wysokość częściowej odpłatności, oblicza się, uwzględniając odpowiednio liczbę dni przypadającą w danym sezonie rozliczeniowym.

UWAGA!
W przypadku skrócenia pobytu w sanatorium uzdrowiskowym wysokość częściowej odpłatności, pomniejsza się jeżeli skrócenie pobytu nastąpiło:
1) z przyczyn leżących po stronie sanatorium, do którego świadczeniobiorca został skierowany na leczenie uzdrowiskowe,
2) z powodu choroby świadczeniobiorcy, która uniemożliwia kontynuowanie pobytu w sanatorium,
3) z przyczyn niezależnych od świadczeniobiorcy, w tym udokumentowanej choroby lub śmierci członka najbliższej rodziny i osoby pozostającej pod opieką świadczeniobiorcy - o kwotę stanowiącą iloczyn liczby dni odpowiadających pełnym dobom, o które pobyt został skrócony, i odpłatności (wymienionej w tabeli) Jeśli pacjent skróci pobyt w sanatorium uzdrowiskowym z przyczyn innych niż wymienione wówczas ponosi pełną odpłatność.

Na podstawie:
Art. 33 ust. 3, 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027, z późn. zm.),


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 51105

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions