Ministerstwo 
Zdrowia
0


Odpowiedzi na stanowiska i apele


» Stanowisko dotyczące Apelu Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie określenia obsady pielęgniarskiej stanowisk do znieczuleń

» Stanowisko dotyczące Apelu Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie dyskryminowania pielęgniarek zatrudnionych w DPS-ach i POZ w zakresie możliwości świadczenia usług w pielęgniarskiej opiece długoterminowej

» Stanowisko dotyczące Apelu Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie przywrócenia możliwości wykonywania grupowej praktyki pielęgniarek/położnych wyłącznie w miejscu wezwania

» Stanowisko dotyczące Apelu Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie przestrzegania obowiązującego prawa w zakresie konsultacji społecznych dotyczących tworzenia aktów prawnych w dziedzinie ochrony zdrowia, w szczególności w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej

» Stanowisko dotyczące Apeli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie kontraktowania przez Narodowy Fundusz zdrowia świadczeń pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej

» Stanowisko dotyczące Apeli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie poprawy finansowania świadczeń pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

» Stanowisko dotyczące Apeli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie umożliwienia samodzielnego kontraktowania Profilaktycznych Programów Zdrowotnych przez pielęgniarki i położne

» Stanowisko dotyczące Apeli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie stworzenia systemu motywacyjnego dla młodych ludzi oraz promocji zawodu pielęgniarki wśród licealistów

» Stanowisko dotyczące Apeli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie nowelizacji aktów prawnych dotyczących identyfikacji pacjentów przebywających w podmiotach leczniczych

» Stanowisko dotyczące Apeli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie kształcenia przed i podyplomowego pielęgniarek i położnych

» Stanowisko dotyczące Apelu Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie obowiązku przestrzegania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych oraz obowiązku przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze

» Stanowisko dotyczące Apelu Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie obowiązku przestrzegania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych oraz obowiązku przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze

» Stanowisko dotyczące Apeli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie przypomnienia o obowiązku przestrzegania zapisów Konwencji Nr 149 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej zatrudnienia oraz warunków pracy i życia personelu pielęgniarskiego oraz zapisów Zalecenia Nr 157 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej zatrudnienia oraz warunków pracy i życia personelu pielęgniarskiego

» Stanowisko dotyczące Apeli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie wprowadzenia jednolitego bazowego katalogu diagnoz i procedur pielęgniarskich i położniczych (ICNP)

» Stanowisko dotyczące Apeli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie wprowadzenia oddzielnych druków deklaracji wyboru świadczeniodawcy – lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, położnej podstawowej opieki zdrowotnej

» Stanowisko dotyczące Apeli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej skróconego czasu pracy pielęgniarek pracujących na oddziale chemioterapii, w związku z narażeniem zawodowym

» Stanowisko dotyczące Apeli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie wprowadzenia do treści rozporządzeń Ministra Zdrowia tzw. koszykowych oraz zarządzeń Prezesa NFZ kryteriów: norm zatrudnienia oraz kwalifikacyjnych pielęgniarek i położnych, (minimalne kwalifikacje oraz obligatoryjnie wyższy poziomkwalifikacji) do warunkow kontraktowania świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach środków publicznych i zróżnicowania wartości jednostek rozliczeniowych świadczeń zdrowotnych w zależności od poziomu kwalifkacji pielegniarek i położnych

» Stanowisko dotyczące Apeli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie ujednolicenia dokumentacji pielęgniarki/położniczej we wszystkich podmiotach leczniczych na terenie całego kraju

» Stanowisko dotyczące Apeli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie poprawy finansowania świadczeń pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej

» Stanowisko dotyczące Apeli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie poprawy finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania

» Stanowisko dotyczące Apeli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie prawa pielęgniarek i położnych do urlopu na poratowanie zdrowia

» Stanowisko dotyczące Apeli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie określania warunków tworzenia kierowniczych stanowisk pielęgniarskich i położniczych

» Stanowisko dotyczące Apeli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie zmiany zapisów w ustawie emerytalnej w kierunku obniżenia wieku emerytalnego dla kobiet do 60 lat oraz niezrównywania wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn

» Stanowisko dotyczące Apeli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie wypłaty nadwykonań dla świadczeniodawców, wynikających z realizacji umów na świadczenia zdrowotne.

» Stanowisko dotyczące Apeli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie ustalenia minimalnego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych

» Stanowisko dotyczące rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

» Stanowisko dotyczące Apelu Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie przestrzegania obowiązujących norm w zakresie zatrudnienia pielęgniarek i położnych

» Stanowisko dotyczące Apeli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie nowelizacji rozporządzenia o sposobach ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych

» Stanowisko dotyczące Apeli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie zmiany art. 36 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym dotyczącego składu zespołów specjalistycznych i podstawowych oraz eliminowania pielęgniarek z systemu ratownictwa medycznego

» Stanowisko dotyczące Apeli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie przywrócenia 30% dodatku za pracę pielęgniarek w karetce (zespole wyjazdowym pogotowia ratunkowego/pomocy doraźnej) i 20% dodatku dla pielęgniarek za pracę w dyspozytorni i szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w izbie przyjęć tam, gdzie nie funkcjonują szpitalne oddziały ratunkowe

» Stanowisko dotyczące Apeli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie przywrócenia nazwy „pielęgniarka rodzinna” i jej roli w systemie ochrony zdrowia i aktach prawnych

» Stanowisko dotyczące Apeli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

» Stanowisko dotyczące Apeli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego pielęgniarek i położnych

» Stanowisko dotyczące Apeli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie poprawy dostępu do opieki pielęgniarskiej dla osób najciężej chorych i niepełnosprawnych mieszkających w domach pomocy społecznej oraz dostosowania prawa dla pracujących w domach pomocy społecznej pielęgniarek

» Stanowisko dotyczące Apeli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie równego traktowania pracowników medycznych w zakresie ustalania szkodliwych warunków pracy

» Stanowisko dotyczące Apeli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie emerytur pomostowych w kontekście pielęgniarek i położnych

» Stanowisko dotyczące Apelu Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie przestrzegania ustawowego obowiązku pracodawcy w zakresie udzielania pielęgniarkom i położnym urlopu szkoleniowego

» Stanowisko dotyczące Apelu Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie czasu pracy pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia w ramach umów cywilnoprawnychWersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 2297

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions