Ministerstwo 
Zdrowia
0


TRYB UZNAWANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH NABYTYCH NA TERYTORIUM INNYCH NIŻ RZECZYPOSPOLITA POLSKA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ISLANDII, LICHTENSTEINU, NORWEGII I SZWAJCARII


Organem właściwym w sprawach o uznanie kwalifikacji do wykonywania medycznego zawodu regulowanego (z wyjątkiem zawodu diagnosty laboratoryjnego) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Minister Zdrowia. Wnioski o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego należy kierować do Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Postępowanie mające na celu uznanie kwalifikacji do wykonywania medycznych zawodów regulowanych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej uregulowane jest ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

Wzór wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 października 2008 roku w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych (Dz. U. Nr 187, poz. 1151, z późn. zm.).

wniosek - w formacie *rtf
wniosek - w formacie *pdf

Do wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych należy dołączyć następujące dokumenty:
1)

kopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2) kopie:
a) dyplomów;
b)

świadectw i innych dokumentów potwierdzających wykształcenie;

c)

świadectw i innych dokumentów potwierdzających ukończone kursy/szkolenia;

d)

świadectw i innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w których zawarta jest informacja m.in. o okresie zatrudnienia, rodzaju stosunku prawnego, jaki łączył wnioskodawcę z pracodawcą/zleceniodawcą;

e)

zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach do wykonywania zawodu regulowanego, wydanego przez uprawnioną instytucję w państwie wnioskodawcy (powinna w nim być zawarta informacja o poziomie kwalifikacji zawodowych, zgodnie z art. 11 dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. WE L 255 z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.);

f)

dokumentu wydanego przez upoważnioną instytucję państwa wnioskodawcy, który potwierdza uprawnienia wnioskodawcy do wykonywania zawodu - jeżeli tego rodzaju dokument jest wydawany w państwie wnioskodawcy z urzędu lub na prośbę wnioskującego;

g)

dokumentu zawierającego informacje o odbytym programie kształcenia.


3)

tłumaczenie na język polski nazwy zawodu dokonane przez tłumacza przysięgłego.

4)

dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 523,00 zł, dokonanej na rachunek: Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, nr rachunku: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038, dopisek: opłata skarbowa od postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych.
Dokumenty obcojęzyczne należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
Wyżej wymienione dokumenty można przedstawić w oryginale do wglądu lub w formie kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza, polskiego konsula lub funkcjonariusza publicznego (osobę będącą pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego), lub przez organizacje zawodowe i samorządowe.
Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 5415

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions