Ministerstwo 
Zdrowia


Zarządzenie Nr 6 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia


ZARZĄDZENIE Nr 6
DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ZDROWIA

z dnia 6 maja 2006 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu postępowania pracowników Ministerstwa Zdrowia wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej


Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Ministerstwa Zdrowia wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

,,1) komórce koordynującej – należy przez to rozumieć Biuro Dyrektora Generalnego;”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
Ministerstwa Zdrowia

Wojciech KutyłaWersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 9033

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions