Ministerstwo 
Zdrowia


Zakres czynności Ministra Zdrowia, Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu
w Ministerstwie Zdrowia


Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz:
1) sprawuje nadzór nad:
- Głównym Inspektorem Farmaceutycznym;
- Głównym Inspektorem Sanitarnym;
- Inspektorem do spraw Substancji Chemicznych;
- Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
2) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
- Gabinet Polityczny Ministra;
- Departament Analiz i Strategii;
- Biuro Ministra;
- Biuro Prasy i Promocji;
- Samodzielny Wydział Ochrony Informacji Niejawnych.
3) rozstrzyga ewentualne spory kompetencyjne pomiędzy Sekretarzem Stanu, Podsekretarzami Stanu i Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Zdrowia.

Sekretarz stanu Sławomir Neumann:
1) jest członkiem stałego komitetu Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Komitetu do Spraw Europejskich;
2) jest przewodniczącym Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Zdrowia;
3) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
- Departament Funduszy Europejskich,
- Departament Prawny,
- Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego,
- Departament Współpracy Międzynarodowej;
4) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
- Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie,
- Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie.

Podsekretarz stanu Igor Radziewicz-Winnicki:
1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
- Departament Polityki Lekowej i Farmacji,
- Departament Zdrowia Publicznego;
2) nadzoruje działalność Administratora Systemu Monitorowania Wypadków Konsumenckich;
3) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
- Agencji Oceny Technologii Medycznych w Warszawie,
- Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie,
- Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie,
- Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie,
- Krajowego Centrum do Spraw AIDS w Warszawie,
- Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi,
- Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie,
- Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym,
- Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku,
- Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Karczewie,
- Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie,
- Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach,
- Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu,
- Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu.

Podsekretarz Stanu Cezary Rzemek:
1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
- Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji,
- Departament Dialogu Społecznego,
- Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg,
- Departament Polityki Zdrowotnej,
- Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych,
- Samodzielny Wydział Audytu Wewnętrznego;
2) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
- Banku Tkanek Oka w Warszawie,
- Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli,
- Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie,
- Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie,
- Narodowego Centrum Krwi w Warszawie,
- Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie,
- regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie,
- Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
- Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie;
3) jest członkiem Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
4) wykonuje w imieniu Ministra obowiązki i uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) oraz innych przepisów w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową i wykonywaniem budżetu państwa części 46 - Zdrowie;
5) wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych należące do właściwości Ministra w zakresie:
- zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, opracowania planu działalności na rok następny, sporządzania sprawozdania z wykonania planu działalności i składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok,
- audytu wewnętrznego.

Podsekretarz Stanu Aleksander Sopliński:
1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
- Departament Matki i Dziecka,
- Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
- Departament Pielęgniarek i Położnych;
2) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
- Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,
- Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie,
- Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,
- Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
- Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie,
- Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi,
- Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,
- Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,
- Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,
- Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,
- Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,
- Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,
- Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,
- Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
- Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie,
- Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
- Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie,
- Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie,
- Narodowego Instytutu Leków w Warszawie,
- Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie, 
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie,
- uczelni medycznych.

Podsekretarz Stanu Piotr Warczyński:
1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez Departament Organizacji Ochrony Zdrowia;
2) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
- Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie,
- Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,
- Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie;
3) wykonuje w imieniu Ministra prawa wynikające z akcji Skarbu Państwa w Specjalistycznym Centrum Medycznym S.A. z siedzibą w Polanicy-Zdroju.na podstawie:
zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne, jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 2304

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions