Ministerstwo 
Zdrowia


Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki Nr MZ-AGZ-270-5822/JP/12


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Nr MZ-AGZ-270-5822/JP/12

Numer ogłoszenia w BZP: 388778 - 2012; data zamieszczenia: 09.10.2012
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 371502 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 8312158, faks 22 831 14 49.
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi gastronomiczne.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi gastronomicznej w restauracji w czasie spotkania z zagraniczną delegacją w ramach wizyty studyjnej w dniu 9 października 2012 r.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.30.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet X Pomoc techniczna POKL i w ramach Osi Priorytetowej XIV: Pomoc Techniczna Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.10.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
- Henryk Niedźwiadek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Restauracja SENATOR Henryk Niedźwiadek, ul. Szeroki Dunaj 1/3, 00-256 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
- Cena wybranej oferty: 2592,00
- Oferta z najniższą ceną: 2592,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2592,00
- Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
- 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
- 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zaistniała pilna potrzeba udzielenia zamówienia w zakresie świadczenia usługi gastronomicznej w restauracji, w czasie spotkania z zagraniczną delegacją w ramach wizyty studyjnej. Z uwagi na konieczność terminowej realizacji zamówienia, z uwagi na późne otrzymanie potwierdzenia wizyty, nie jest możliwe udzielenie zamówienia w innym trybie, aby zostały zachowane terminy określone dla tych trybów. Jest to usługa o charakterze niepriorytetowym.Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 2748

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions