Ministerstwo 
Zdrowia


Wyjaśnienia do siwz


MINISTERSTWO ZDROWIA
00-952 Warszawa
ul. Miodowa 15
tel. centr. 022 634-96-00
REGON 000287987
WSZYSCY WYKONAWCY
Nasz znak Data
MZ-AGZ-270-5704-6/AB/12 25-06-2012 r.


Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zaprojektowanie, wykonanie, zainstalowanie i wdrożenie internetowego serwisu informacyjno-promocyjnego – przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5704/AB/12 wpłynęły następujące zapytania.
1. Czy zamawiający konkretnie określa, jakie ułatwienia dla osób niepełnosprawnych, w tym osób słabo widzących ma zawierać Serwis (np. wymóg modułu odczytującego tekst) ? [SzOPZ, strona 5, Punkt 5, Podpunkt 4);
2. Co zamawiający ma na myśli w stwierdzeniu: „wyposażenia Serwisu w mechanizmy: automatycznego lub na żądanie przełączenia wersji witryn w zależności od …”. O jakie wersje witryn chodzi? Czy chodzi np. o dodatkowy, alternatywny layout serwisu, zapasowy serwer? [Wzór umowy, strona 2, §2, punkt 6, podpunkt 4]
3. Co Zamawiający ma na myśli pisząc o ewentualnych modyfikacjach Serwisu? Czy znany/przewidywany jest zakres tych modyfikacji? Czy modyfikacje są wprowadzane w ramach obsługa techniczna (100 osobogodzin), czy mogą być nieograniczone? Czy w przypadku większych modyfikacji Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie na podstawie odrębnego zlecenia?
4. Czy w przedmiot zamówienia obejmuje także wprowadzenie treści do serwisu? Jeżeli tak – ile (ile podstron) i jakiego rodzaju są to treści?
5. Na jaką wersję witryny ma nastąpić przełączenie w chwili uruchomienia ręcznego lub automatycznego? (do pkt 3.6.4.SIWZ)
6. Jakie są wymogi na mechanizm weryfikacji zawartości oparty o sumy kontrolne? (do pkt 3.6.4. SIWZ)
7. Jakiego typu dokumenty mają być automatycznie konwertowane do postaci HTML? (do pkt.9 SIWZ)
8. W zakresie hostingu Zamawiający wymaga spełnienia konfiguracji wg załącznika pt: „Wymagania dla serwisów internetowych w domenie GOV.PL”. Wymienionego załącznika nie ma na stronie http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m241614191&ms=416&ml=pl&mi=419&mx=0&mt=&my=283&ma=020258 . W związku z powyższym proszę o przesłanie załącznika lub opublikowanie go na stronie Zamawiającego.
9. W SzOPZ jest informacja o załączniku „Wymagania dla serwisów internetowych w domenie GOV.PL”, dokumentu tego jednak nie można znaleźć wśród plików związanych z Przetargiem. Prosimy o udostępnienie tego dokumentu.
10. W SzOPZ zawarto informacje „serwis zawierać będzie narzędzia do administracji i zarządzania serwisem”. Czy system ma zawierać inne narzędzia do administracji i zarządzania serwisem niż te wymienione w pozostałych punktach opisu przedmiotu zamówienia?
11. Czy struktura formularzy kontaktowych będzie stała i taka sama dla wszystkich odbiorców?
12. W jaki sposób ma być prezentowane kalendarium? Tylko w postaci listy wydarzeń czy także w postaci kalendarza z graficznie wyróżnionymi/zaznaczonymi na nim wydarzeniami?
13. W SzOPZ zawarto zapis „Mechanizm pozwalający dodać link do artykułu na serwisach społecznościowych typu facebook, wykop, blip, itp.”. Czy dobrze rozumiemy, że system ma zapewnić możliwość umieszczenia w społecznościowych serwisach internetowych linków do artykułu umieszczonego w tworzonym w ramach Zamówienia serwisie?
14. Rozdział 3, Punkt 7, podpunkt 1)
Treść: “eliminacji ruchu anonimizowanego, (tj. TOR, ANON, OPEN-PROXY, ANON-VPN, itp.) oraz wymuszenie ciągłej aktualizacji tych mechanizmów”

Pytanie: W związku z brakiem technicznych możliwości wyeliminowania całego ruchu anonimizowanego (nie są znane adresy IP z których obywa się cały ruch anonimizowany w internecie, ruch może odbywać za pośrednictwem przejętych przez oprogramowanie typu botnet komputerów “zombie” itd.), czy Zamawiający dopuszcza wyeliminowanie ruchu pochodzącego tylko z wybranych usług dla których podmiot świadczący usługę anonimizującą udostępnia listę adresów IP węzłów wyjściowych, to jest TOR?
15. Rozdział 4, Punkt 7
Treść: Wymagana jest pełna separacja warstwy programistycznej witryny od warstwy prezentacyjnej. Warstwa prezentacyjna powinna być oparta o mechanizm szablonów (preferowany system SMARTY).
Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie innego systemu szablonów niż opisany SMARTY?
16. Rozdział 4, Punkt 17
Treść: “Serwer na którym będzie umieszczony Serwis będzie spełniał opcjonalne oraz zalecane wymagania dla 2. klasy serwisów internetowych w domenie GOV.PL zgodnie z załącznikiem „Wymagania dla serwisów internetowych w domenie GOV.PL””
Pytanie: Ponieważ część warunków stawianych serwerom 2 klasy w domenie GOV wyklucza się wzajemnie (dopuszcza możliwość wyboru stosowanych rozwiązań), czy Zamawiający może sprecyzować konkretne warunki jakie musi spełnić serwer aby spełniony został powyższy punkt SzOPZ?

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.), udzielamy następującej odpowiedzi:
Ad. 1. Zamawiający w zakresie ułatwień dla osób niepełnosprawnych, w tym słabo widzących wymaga zapewnienia wersji kontrastowej strony oraz funkcji powiększania czcionki
Ad. 2. Mówiąc o przełączaniu wersji witryn, Zamawiający ma na myśli serwowanie wersji dynamicznej (fronend+baza danych) bądź wersji statycznej (czysty html) w zależności od obciążenia systemu i łącza.
Ad. 3. Zamawiający nie zna zakresu ewentualnych modyfikacji, ale przewiduje możliwość wystąpienia potrzeby ich dokonania w ramach obsługi technicznej w wymiarze 100 osobogodzin. Jeżeli ewentualna modyfikacja będzie wymagać większego nakładu pracy niż wymiar zakupionej obsługi technicznej Zamawiający zrezygnuje z jej wykonania lub zamówi jej realizację w drodze odrębnego zlecenia.
Ad. 4. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wprowadzania treści do serwisu.
Ad. 5. W chwili uruchomienia ręcznego lub automatycznego ma nastąpić przełączenie na wersję witryny HTML.
Ad.6. Mechanizm weryfikacji zawartości oparty o sumy kontrolne powinien polegać na wygenerowaniu sumy kontrolnej będącej wynikiem funkcji hashującej dla poszczególnych stron serwisu (w zakresie zmiennej zawartości).
Ad. 7. Dokumenty z zakresu MS OFFICE.
Ad. 8, 9. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonujemy zmiany Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia - załącznika Nr 1 do siwz , polegającej na uzupełnieniu SzOPZ o załącznik: „Wymagania dla serwisów internetowych w domenie GOV.PL”.
Ad. 10. Serwis nie musi zawierać innych narzędzi do administracji i zarządzania serwisem niż wymienione w SzOPZ.
Ad. 11. Struktura formularzy kontaktowych będzie stała i taka sama dla wszystkich odbiorców.
Ad.12.Kalendarium ma być prezentowane w postaci kalendarza z graficznie wyróżnionymi/zaznaczonymi na nim wydarzeniami.
Ad. 13. Zamawiający nie wymaga jako niezbędnej opcji zamieszczania w społecznościowych serwisach internetowych linków do artykułu umieszczonego w tworzonym w ramach zamówienia serwisie.
Ad. 14. Zamawiający ma na celu zminimalizowanie, nie zaś całkowite wyeliminowanie ruchu anonimizowanego (tj. TOR, ANON, OPEN-PROXY, ANON-VPN, itp.) poprzez korzystanie z ogólnodostępnych list adresów IP, z których taki ruch się odbywa.
Ad. 15. Zamawiający dopuścił w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia załącznik nr 1 do siwz, zastosowanie autorskiego mechanizmu szablonów zamiast SMARTY.
Ad. 16. Zamawiający nie dostrzega wewnętrznej sprzeczności w zakresie wymagań dla serwisów internetowych w domenie GOV.PL, a ewentualny wybór możliwych stosowanych rozwiązań pozostawia Wykonawcy. Zamawiający odstępuje od wymogu wdrażania sondy ARAKIS-GOV

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy dokonujemy zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia polegającej na wykreśleniu wszystkich dat: 27 czerwca 2012 r. i wpisaniu w te miejsca daty: 2 lipca 2012 r.

Proszę o uwzględnienie powyższego przy sporządzaniu ofert.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 2200

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions