Ministerstwo 
Zdrowia


Wyjaśnienia do siwz


MINISTERSTWO ZDROWIA
00-952 Warszawa
ul. Miodowa 15
tel. centr. 022 634-96-00
REGON 000287987
WSZYSCY WYKONAWCY
Nasz znak Data
MZ-AGZ-270-5718-4/JP/12 06-06-2012 r.


Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest opracowanie scenariuszy i produkcja trzech spotów reklamowych
w ramach Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) oraz Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Programu Kapitał Ludzki (POKL) – przetarg nieograniczony
Nr MZ-AGZ-270-5718/JP/12, wpłynęły następujące zapytania:

1. W związku z punktem VII. i podpunktem #2 SIWIZ chciałbym się dowiedzieć, czy istnieje możliwość aby wykonawca przedłożył pisemne oświadczenie o realizacji usług dotyczących produkcji i postprodukcji (scenariusz i realizacja) spotów reklamowych, o wartości nie mniejszej niż 120 000, 00 PLN brutto każda.
2. We wzorze oferty istnieje lista załączonych dokumentów - pozycja nr. 1 "szczegółowy opis sposobu realizacji przedmiotu zamówienia" jak rozumiem to ma być nasz propozycja ale co ma zawierać:
Czy harmonogram prac przy tworzeniu filmów, czy scenariusz filmów?
Czy "szczegółowy opis sposobu realizacji przedmiotu zamówienia" ma zawierać również odniesienie do harmonogramu realizacji zamówienia?
3. Czy Zamawiający przewiduje zlecenia dodatkowe przy realizacji filmów?

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.) udzielamy następujących odpowiedzi:

Ad. 1
Zamawiający podtrzymuje swoje wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ad. 2
Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty Szczegółowego opis sposobu realizacji przedmiotu zamówienia. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie został zapisany taki wymóg. Zapis we wzorze oferty znalazł się omyłkowo.
Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy, Zamawiający dokonuje zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegającej na wykreśleniu z załącznika Nr 2 – Wzoru oferty – zapisu:
1) Szczegółowy opis sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.

Ad. 3.
Przedmiot zamówienia został dokładnie określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Prosimy o uwzględnienie powyższego przy sporządzaniu oferty


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 1382

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions