Ministerstwo 
Zdrowia


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki Nr MZ-AGZ-270-5726/AB/12


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR MZ-AGZ-270-5726/AB/12

Numer ogłoszenia BZP: 124493-2012, data zamieszczenia 05.06.2012 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 115969 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 8312158, faks 22 831 14 49.
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest częściowa wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi, w zabytkowym budynku: Pałac Pod Czterema Wiatrami w Warszawie przy ul. Długiej 38/40 Zakres robót obejmuje: A. Demontaż istniejącego pokrycia dachu. B. Oczyszczenie mechaniczne elementów drewnianych. C. Uzupełnienie elementów deskowania. D. Wykonanie obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej. E. Montaż rynien spustowych z blachy cynkowo-tytanowej. F. Remont kominów. G. Wymiana istniejących włazów dachowych na nowe. H. Wymiana pokrycia dachu z dachówki cementowej na dachówkę ceramiczną. I. Wymiana instalacji odgromowej. J. Wykonanie pomiaru nowej instalacji odgromowej. K. Wykonanie projektu organizacji ruchu.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.00.00-7, 45.26.12.11-6.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.06.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Budowlane Robert Nortman, ul. Leszczyńska 54, 64-115 Święciechowa, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 261462,13 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 210071,13
Oferta z najniższą ceną: 210071,13 / Oferta z najwyższą ceną: 210071,13
Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. Jest to zamówienie uzupełniające, udzielane w okresie krótszym niż trzy lata od udzielenia zamówienia podstawowego w tym samym zakresie co przedmiot zamówienia podstawowego i wykonawcy zamówienia podstawowego, a wartość mniejsza niż 50% wartości zamówienia podstawowego.


Dokument w wersji pdf


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 2633

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions