Ministerstwo 
Zdrowia


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym prowadzonym w trybie z wolnej ręki Nr MZ-AGZ-270-5494/JP/11


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Nr MZ-AGZ-270-5494/JP/11


Numer ogłoszenia BZP: 337503 - 2011; data zamieszczenia: 20.12.2011

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 330727 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa,
woj. mazowieckie, tel. 22 8312158, faks 22 831 14 49.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Częściowa wymiana stolarki okiennej drewnianej w zabytkowym budynku Ministerstwa Zdrowia w Warszawie,
ul. Długa 38/40.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem umowy jest częściowa wymiana okien weneckich drewnianych typu skrzynkowego w ilości 15 szt. na okna weneckie drewniane typu skrzynkowego wraz z podokiennikami w ilości 15 szt. oraz roboty towarzyszące związane z wykonaniem, dostawą i wymianą okien w Pałacu Pod Czterema Wiatrami w Warszawie przy ul. Długiej 38/40.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.10.00-4, 45.45.30.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
MAZUREK Sp. z o.o., Studzianki 19a, 97-310 Wolbórz, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 47245,78 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH
Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 48143,18
Oferta z najniższą ceną: 48143,18 / Oferta z najwyższą ceną: 48143,18
Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia
z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Jest to zamówienie udzielane na podstawie art. 66 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Jest to zamówienie uzupełniające. Zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające jest udzielane dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, wartość nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. Jest udzielane w okresie nieprzekraczającym 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, które było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego


Dokument w wersji *pdf


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 1991

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions