Ministerstwo 
Zdrowia


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym prowadzonym w trybie z wolnej ręki Nr MZ-AGZ-270-5346/JP/11


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Nr MZ-AGZ-270-5346/JP/11


Numer ogłoszenia w BZP: 240593 - 2011; data zamieszczenia: 08.09.2011
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 234131 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa,
woj. mazowieckie, tel. 22 8312158, faks 22 831 14 49.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont Sali Kolumnowej - roboty dodatkowe.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty dodatkowe do prowadzonego remontu Sali Kolumnowej w Pałacu Paca, obejmujące: 1. wymianę deszczułek posadzkowych na nowe w ilości 229,31 m², z zachowaniem pierwotnego kształtu i wzoru podłogi, 2. wymianę nadstopnic (nosków) na nowe w ilości 90 m z zachowaniem pierwotnego wzoru i kształtu, 3. oczyszczenie, pomalowanie i powtórne zamontowanie cokołów przyściennych z odzysku w ilości 61 m, 4. oczyszczenie, pomalowanie i powtórne zamontowanie podstopnic z odzysku w ilości 90 m, zgodnie z przedmiarem robót.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.43.21.13-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.09.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Pracownia Konserwacji Zabytków MONUMENT Sp. z o.o., ul. Szwoleżerów 9, 00-464 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 72815,42 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 75082,58
Oferta z najniższą ceną: 75082,58 / Oferta z najwyższą ceną: 75082,58
Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
W zabytkowym budynku Ministerstwa Zdrowia w Warszawie przy ul. Miodowej 15, prowadzony jest remontu Sali Kolumnowej wraz z remontem instalacji elektrycznej. Zaistniała konieczność wykonania robót dodatkowych, nie objętych dokumentacją projektowo-kosztorysową do w/w remontu, a obejmujących: 1. Wymianę deszczułek posadzkowych z odzysku na nowe w ilości 229,31 m2 z zachowaniem pierwotnego kształtu i wzoru podłogi . 2. Wymianę zakończeń nastopnic (nosków) na nowe w ilości 90 m z zachowaniem pierwotnego wzoru i kształtu. 3. Oczyszczenie, pomalowanie i powtórne zamontowanie cokołów przyściennych z odzysku w ilości 61 m. 4.Oczyszczenie, pomalowanie i powtórne zamontowanie podstopnic z odzysku w ilości 90 m. ad 1) Deszczułki posadzkowe w Sali Kolumnowej i galeriach, mocowane były do podłoża za pomocą gwoździ. Po demontażu, odzyskano jedynie 15-20%, (wpis do dziennika budowy) deszczułek nadających się do dalszego wykorzystania (uszkodzone pióra deszczułek, liczne ubytki w strukturze, liczne przebarwienia w wyniku zalania wodą). Ze względu na bardzo zły stan techniczny oraz różne wymiary deszczułek uzyskanych z demontażu nie jest możliwe uzyskanie jednolitej powierzchni przy łączeniu nowych i starych deszczułek w żadnej części z remontowanych pomieszczeń co pierwotnie zakładał Zamawiający (Inwestor). ad 2) Konieczność wymiany zakończeń nastopnic (nosków) na nowe podyktowane jest złym stanem technicznym. ( liczne ubytki w strukturze, pęknięcia wzdłużne, ślady po gwoździach , przebarwienia ) - brak pozycji w kosztorysie inwestorskim ad 3,4) Rozbiórka starej podłogi spowodowała konieczność demontażu cokołów przyściennych i podstopnic, które zachowały się w dobrym stanie. Należy je oczyścić, pomalować oraz zamontować - brak pozycji w kosztorysie inwestorskim. Powyższego zakresu prac Zamawiający (Inwestor) nie był w stanie przewidzieć przed pracami demontażowymi podłogi, wskutek tego ww. pozycje nie znalazły się w kosztorysie inwestorskim. Od wykonania powyższego uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego. Zamówienie będzie udzielone Wykonawcy zamówienia podstawowego. Podstawa prawna: art 66, w związku z art 67 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy.Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 1923

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions