Ministerstwo 
Zdrowia


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym prowadzonym w trybie z wolnej ręki Nr MZ-AGZ-270-5239/JP/11


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Nr MZ-AGZ-270-5239/JP/11


Numer ogłoszenia BZP: 208809 - 2011; data zamieszczenia: 02.08.2011
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 178743 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa,
woj. mazowieckie, tel. 22 8312158, faks 22 831 14 49.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie i dostarczenie zestawów CARBO.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie 600 zestawów Carbo - podstawka na sztućce, w skład którego wchodzi 6 podstawek każda o wymiarach: 2cm średnicy, 10cm długości, wykonanych z węgla kamiennego z detalem w postaci emaliowanej flagi, jako upominków artystycznych promujących Polskę podczas spotkań organizowanych w ramach Przewodnictwa Polski w Radzie UE w II połowie 2011 r..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.41.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.08.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Beza Projekt s.c. Anna Łosiewicz-Zakrzewska i Zofia Strumiłło-Sukiennik, ul. Górnośląska 27/4, 00-484 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 105691,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 90000,00
Oferta z najniższą ceną: 90000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 90000,00
Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Projekt Carbo - podstawka na sztućce jako artystyczny upominek Prezydencji, stanowi niepowtarzalne dzieło artystyczne, zaprojektowane przez polskie projektantki. Został wybrany spośród nielicznych propozycji zawartych w Katalogu rekomendowanych przedmiotów przeznaczonych na prezenty i upominki Polskiej Prezydencji w Radzie UE w II połowie 2011 roku przygotowanego na potrzeby spotkań polskiej Prezydencji na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Omawiany katalog zawiera propozycje upominków spełniających wytyczne zawarte w Podręczniku dla administracji i podwykonawców realizujących zlecenia w ramach Prezydencji Polski opracowany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, do których należą: 1.polski projektant; 2.kreatywny, nowatorski projekt; 3.zgodność z trendami w modzie i wzornictwie; 4.promocja wizualna, spójność z przekazem polskiej Prezydencji; 5.funkcjonalność, wysoka jakość, trwałość, staranność wykonania, wykończenia; 6.szlachetne materiały i detale
(w miarę dostępność, zawsze z parametrem Eko). Carbo - podstawka na sztućce łączy elementy tradycyjne z nowoczesnością. Udokumentowane zasoby bilansowe złóż węgla kamiennego w Polsce wynoszą 43,2 mld ton - stan z grudnia 2008r.wg informacji PGI. Carbo jest metaforą tego potencjału. Przedstawia elegancki produkt wykonany z surowego materiału, który w ostatecznej postaci nabiera waloru artystycznego. W zestawie znajduje się 6 podstawek wykonanych z węgla kamiennego z detalem w postaci emaliowanej flagi. Są one umieszczone w tekturowym pudełku z autorską grafiką - logo oraz informacją o produkcie oraz schemat działania podstawki (podstawka zestawiona ze sztućcami). Wewnątrz opakowania znajduje się pianka, która chroni podstawki podczas transportu oraz ułatwia ich przechowywanie. Jako dodatkowy element dekoracyjny na pudełko nałożone są dwie gumki biała i czerwona. Twórcą projektu Carbo jest Wykonawca pod nazwą Beza Projekt s. c.
z siedzibą w Warszawie, którą reprezentują projektantki sztuki użytkowej Pani Anna Łoskiewicz - Zakrzewska i Pani Zofia Strumiłło - Sukiennik, które są laureatkami licznych nagród i wyróżnień. Obie projektantki ukończyły wydział Wzornictwa Przemysłowego na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Doświadczenie zawodowe zdobywały na europejskich uczelniach podczas praktyk i staży. Autorki projektu Carbo zdobyły szerokie doświadczenie zawodowe, a ich projekty zyskują uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą. Ich prace były prezentowane podczas zagranicznych targów i wystaw desingu, takich jak: Targi Młodego Designu Designers Open w Lipsku, Blikfang - wystawa designu Stuttgarcie, DMY 2008 - targi designu w Berlinie, wystawa Designu w Niemczech - Inspired by Cologne - sekcja talents, wystawa Carnevale di Ragazzi organizowana przez Beinnale di Venezia
w ramach Dni Polskich. Zestaw Carbo jest prezentem praktycznym i użytecznym. Cechuje się wysokim stopniem zindywidualizowania i niepowtarzalności, co sprawia, że niemożliwe byłoby jego wykonanie przez innych Wykonawców. Wykonawca Beza Projekt s. c. będący pomysłodawcą i twórcą projektu Carbo posiada bowiem wyłączne prawa do projektu,
w konsekwencji czego, jest on jedynym Wykonawcą uprawnionym do realizacji zamówienia, ze względu na konieczność ochrony uregulowanych w odrębnych przepisach praw wyłącznych. Jednocześnie mając na uwadze, że przez utwór należy rozumieć dzieło stanowiące jedność treści i formy, za pośrednictwem której zawarta w nim treść zostaje przedstawiona w sposób dostępny dla osób trzecich, jedynym Wykonawcą, który może wykonać zamówienie, będące przejawem działalności twórczej o wysoce zindywidualizowanym charakterze jest Beza Projekt s. c. O ile bowiem możliwy jest zakup innych podstawek na sztućce, o tyle produkt w całości ze swoimi specyficznymi właściwościami będącymi wyrazem myśli twórczej, który Zamawiający zamierza nabyć na potrzeby organizacji niepowtarzalnego wydarzenia, jakim jest Prezydencja w Radzie UE
w 2011 r., może być wytworzony i dostarczony tylko przez wskazanego Wykonawcę. Powyższe jest potwierdzeniem, iż na rynku nie istnieją równoważne rozwiązania, objęte prawem autorskim, które odpowiadałyby potrzebom Zamawiającego. Uwzględniając przytoczone argumenty, wydaje się, iż spełnione są przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. b i c ustawy Prawo zamówień publicznych, które stanowią iż, Zamawiający udziela zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie może być realizowane przez jednego Wykonawcę, w przypadku udzielenia zamówienia w zakresie działalności twórczej
lub artystycznej oraz z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisówZałączniki do dokumentu :


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 2399

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions