Ministerstwo 
Zdrowia


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym prowadzonym w trybie z wolnej ręki Nr MZ-AGZ-270-5183/AB/11


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Nr MZ-AGZ-270-5183/AB/11


Numer ogłoszenia: 207197 - 2011; data zamieszczenia: 01.08.2011
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 200581 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 8312158, faks 22 831 14 49.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa aktualizacj oprogramowania.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa dostawy aktualizacji oprogramowania Asseco Softlab ERP w zakresie modułów: FK, Stany Magazynowe, Środki trwałe oraz wdrożenie aktualizacji wraz z usługą serwisu oprogramowania. Dostawa aktualizacji powinna obejmować: - Dostawę aktualizacji oprogramowania Asseco Softlab ERP w zakresie modułu FK z wersji 0.9.x do najnowszej, - Dostawę aktualizacji oprogramowania Asseco Softlab ERP w zakresie modułów: Stany magazynowe i Środki trwałe z wersji 6.0 do najnowszej, - Dostawę aktualizacji licencji na oprogramowanie Asseco Softlab ERP w zakresie wszystkich modułów wykorzystywanych w Ministerstwie Zdrowia, - Dostosowane programu do zmian w obowiązującym prawie w ilości 80 roboczogodzin, - Prowadzenie usługi Help-desk dla użytkowników oprogramowania Asseco Softlab ERP w Ministerstwie Zdrowia, - Prowadzenie prac serwisowych oprogramowania Asseco Softlab ERP, polegających na wprowadzaniu nowych funkcjonalności, w ilości 120 roboczogodzin.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.26.80.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.07.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Asseco Business Solutiobs S.A., Ul. Konrada Wallenroda 4c, 20-607 Lublin, kraj/woj. lubelskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 162601,63 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 180000,00
Oferta z najniższą ceną: 180000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 180000,00
Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Na mocy umowy AGZ-710-8/01/BOI z dnia 13 kwietnia 2001 r. firmie Asseco Business Solutions S.A., jako następcy prawnemu fimy SoftLab S.A., przysługują wyłączne prawa autorskie do oprogramowania ASSECO.ERP. W związku z tym, z uwagi na konieczność ingerencji w kod źródłowy oprogramowania na etapie jego wdrożenia niezbędne jest aby to firma Asseco Bisiness Solutions S.A. wykonała proces wdrożenia aktualizacji oprogramowania. Ponadto, firma Asseco Business Solutions S.A. jest jedynym możliwym dostawcą licencji na aktualizowane oprogramowanie - jedyny wykonawca ze względu na prawa autorskie


Załączniki do dokumentu :


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 2154

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions