Ministerstwo 
Zdrowia


wyjaśnienia do specyfikacjiMINISTERSTWO ZDROWIA
00-952 Warszawa
ul. Miodowa 15
tel. centr. 022 634-96-00
REGON 000287987
WSZYSCY WYKONAWCY
Nasz znak Data
MZ-AGZ-270-5265 - 3/JP/11 20.07.2011 r.


Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i obsługę konferencji – przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5265/JP/11 wpłynęły następujące zapytania:
1. Pytanie dotyczące cz. I zamówienia. Czy obiekt noclegowy oraz obiekt konferencyjny muszą znajdować się w jednym budynku? Jeśli nie to czy jest jakieś maksimum 200, 300 m?
2. Pytanie dotyczące warunków, które musi spełniać wykonawca:
"2. posiadania wiedzy i doświadczenia; Zamawiający wymaga, aby wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu na składanie ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, co najmniej jedną usługę o wartości nie mniejszej niż 30 000 PLN brutto każda, a dotyczącą świadczenia usługi gastronomicznej i hotelarskiej w trakcie spotkań, konferencji, szkoleń."
Czy musimy dołączyć do oferty list referencyjny z jednej z ww. usług powyżej 30 000PLN? Czy wystarczy wypełnienie zał. 4 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW OKREŚLONYCH ZGODNIE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
3. Czy część pierwsza i część druga zamówienia są traktowane jako integralna całość, tzn. czy należy przedstawić jedną ofertę na te dwa spotkania, czy dwie osobne oferty?

W odpowiedzi na powyższe na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zamawiający wyjaśnia:
Ad 1. Zamawiający wymaga, aby obiekt noclegowy oraz sala konferencyjna znajdowały się
w jednym budynku lub na terenie danego ośrodka szkoleniowego/ hotelu.
Ad.2 W pkt. 3.3. 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający określił:
„ W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków dotyczących uczestnictwa w postępowaniu zamawiający wymaga załączenia do oferty:
….2) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie …”
Ad. 3. W pkt. 3.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych. Oznacza to, że każdy z wykonawców może złożyć ofertę na jedną z dwóch części zamówienia bądź na dwie części.Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 1142

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions