Ministerstwo 
Zdrowia


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym prowadzonym w trybie z wolnej ręki Nr MZ-AGZ-270-5075/AB/11


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Nr MZ-AGZ-270-5075/AB/11


Numer ogłoszenia w BZP: 64359 - 2011; data zamieszczenia: 24.02.2011

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 39265 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa,
woj. mazowieckie, tel. 22 8312158, faks 22 831 14 49.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa aktualizacji systemu kadrowo-płacowego i usługa opieki powdrożeniowej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
CZĘŚĆ I - dostawa aktualizacji systemu kadrowo-płacowego SIMPLE.ERP, polegająca na dostarczaniu nowych wersji oprogramowania SIMPLE.ERP
CZĘŚĆ II usługa opieki powdrożeniowej systemu kadrowo-płacowego SIMPLE.ERP,
w liczbie 7 osobodniówek.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.26.00.00-5, 72.23.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: Opieka serwisowa
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.02.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• SIMPLE S.A., ul. Bronisława Czecha 49/51, 04-555 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 16851,00
Oferta z najniższą ceną: 16851,00 / Oferta z najwyższą ceną: 16851,00
Waluta: PLN.
Część NR: 2
Nazwa: Opieka powdrożeniowa
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.02.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• SIMPLE S.A., ul. Bronisława Czecha 49/51, 04-555 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12250,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH
Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 14760,00
Oferta z najniższą ceną: 14760,00 / Oferta z najwyższą ceną: 14760,00
Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia
z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Ministerstwo Zdrowia posiada na mocy umowy AGS/BOI/001/2001 prawo użytkowania programu SIMPLE.ERP określone w art. 74 ust. 4 pkt. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. SIMPLE S.A. jest zaś wyłącznym posiadaczem wszystkich praw autorskich na polach eksploatacji wymienionych m.in. w art. 74 ust. 4. W związku z tym,
w celu prowadzenia prac serwisowych i powdrożeniowych oprogramowania SIMPLE.ERP, konieczne jest zawarcie umowy z podmiotem posiadającym wszystkie prawa autorskie wymienione w art. 74 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do oprogramowania SIMPLE.ERP. W związku z tym wypełniona jest dyspozycja art.67 ust. 1 pkt. 1 lit b ustawy Pzp, która dopuszcza udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki posiadaczowi praw wyłącznych.Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 2550

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions