Ministerstwo 
Zdrowia


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr MZ-AGZ-270-4984/JP/10


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Nr MZ-AGZ-270-4984/JP/10


Numer ogłoszenia w BZP: 374923 - 2010; data zamieszczenia: 29.12.2010

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 356893 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8312158, faks 022 8312158.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi pocztowe.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych, o wadze do 50 g 1) w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie:
a) przesyłek listowych nierejestrowanych, b) przesyłek listowych poleconych,
2) w obrocie krajowym w zakresie:
a) przesyłek pobraniowych ekonomicznych i priorytetowych,
b) przesyłek pocztowych na warunkach szczególnych ekonomicznych i priorytetowych,
3) w zakresie usług komplementarnych do przesyłek rejestrowanych w obrocie krajowym i zagranicznym,
4) w zakresie przesyłek zwracanych do Nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.12.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Poczta Polska S.A., ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 350000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 350000,00
Oferta z najniższą ceną: 350000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 350000,00
Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z Prawem pocztowym operatorem publicznym jest Poczta Polska S.A. Operatorowi publicznemu przysługuje wyłączność na świadczenie usług zastrzeżonych art. 47 Prawa Pocztowego (Dz.U.2008.189.1159), będących przedmiotem zamówienia.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 2574

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions