Ministerstwo 
Zdrowia


Ogłoszenie o wyborze oferty


ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
PRZY MINISTRZE ZDROWIA

AL. JEROZOLIMSKIE 155;
02-326 WARSZAWA

Warszawa, dnia 2010-10-07OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
PROCEDURA ZNAK: ZZP – 118/10


Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia niniejszym informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia na dostawę:

CZYNNIKA KRZEPNIĘCIA IX REKOMBINOWANEGO W LICZBIE 200 000 J.M.

Klasyfikacja według wspólnego słownika zamówień (kod CPV): 33.62.10.00-9
Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych


Miejsce dostaw : Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i/lub Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU (STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA)
NUMER
OFERTY
NAZWA/ADRES/SIEDZIBA FIRMY
ZESTAWIENIE CEN
CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO (C.J.)
CENA CAŁKOWITA BRUTTO (C.C.)

(PLN)
PUNKTACJA
ZA KRYYTERIUM OCENY

JEDYNYM KRYTERIUM OCENY OFERT BYŁA OFEROWANA CENA – 100%

1
Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 34
02-697 Warszawa

c.j. 2,6749 PLN

c.c. 534 980,00 PLN

100 PKT
ŹADEN WYKONAWCA NIE ZOSTAŁ WYKLUCZONY / ŻADNA Z OFERT NIE ZOSTAŁA ODRZUCONA


Za najkorzystniejszą ( najtańszą ) uznano ofertę nr 1 firmy:

PFIZER TRADING POLSKA SP. Z O.O.
ul. Rzymowskiego 34
02-697 Warszawa


BENE FIX Nonacog alfa (rekombinowany czynnik krzepnięcia IX)
Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Podmiot odpowiedzialny: Wyeth Europa Ltd.


- liczba : 200 000 j.m.

Cena jednostkowa brutto : 2,6749 PLN / za 1 j.m.
Cena całkowita brutto ( na bazie DDP ) : 534 980,00 - PLN


Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta ww. Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego, określone w ustawie Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. Nr 113/2010, poz. 759 ) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru oferty – OFEROWANA CENA 100%. Oferta w/w firmy posiada najniższą cenę (w ocenie końcowej uzyskała maksymalną ilość punktów w ramach danego zamówienia).


Załączniki do dokumentu :


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 2887

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions