Ministerstwo 
Zdrowia


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Warszawa, dnia 07.10.2010 r.PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-4895/JP/10
na częściową wymianę stolarki okiennej drewnianej
w zabytkowym budynku Ministerstwa Zdrowia w Warszawie, ul. Miodowa 15.


na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

ZAMAWIAJĄCY:
MINISTERSTWO ZDROWIA
00-952 Warszawa ul. Miodowa 15
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest częściowa wymiana okien drewnianych na okna drewniane typu skrzynkowego i okna polskie oraz roboty towarzyszące związane z wykonaniem, dostawą i wymianą okien w zabytkowym budynku Ministerstwa Zdrowia w Warszawie, przy ul. Miodowej 15.

CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Zamówienia uzupełniające. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust. 1 punkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II. TERMIN i MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 45 dni od dnia podpisania umowy. Miejsce: siedziba Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15, w Warszawie

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z wymogami niniejszej siwz, według wzoru załącznik nr 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim (dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski), na maszynie do pisania, w postaci wydruku komputerowego, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem, proponujemy ponumerowanie wszystkich zapisanych stron. Zamawiający wymaga, by oferowana cena zawierała wszelkie należności za wykonane zamówienie. W ofercie należy podać cenę całkowitą, w tym podatek od towarów i usług (VAT). Jako podstawę do oceny ofert zamawiający przyjmuje cenę całkowitą (łącznie z VAT). Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą następują w złotych polskich. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty kosztorysu, sporządzonego na podstawie załączonego do niniejszej oferty przedmiaru robót. Ceny powinny być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
2. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
3. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę uprawnioną.
4. Oryginał upoważnienia do podpisywania oferty należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub załączonych dokumentów.
5. Ewentualne miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, powinny być opisane i parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
6. Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty, wymagane w punkcie VIII niniejszej siwz.
Dokumenty, których złożenia zamawiający wymaga w załącznikach do niniejszego postępowania, powinny być sporządzone z zastosowaniem tych załączników. Wykonawca może sporządzić własny dokument, pod warunkiem, że umieści w nim wszystkie informacje w kolejności, ściśle wg wzoru określonego przez zamawiającego. Złożenie dokumentu w innej formie skutkuje odrzuceniem oferty.
7. 7. Dokumenty powinny być składane w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach, których polega wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub podmioty.
8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi wykonawca.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
11. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie (w formie oświadczenia załączonego do oferty) części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
12. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
13. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
14. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
15. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania zaleca się , aby były one trwale oddzielnie spięte i oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. poz.1503)” .

IV. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w oznakowanej nazwą wykonawcy i nazwą zamówienia: „Oferta – OKNA. Nie otwierać do dnia 22 października 2010 r. godz. 10.30” kopercie. Koperta powinna być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie nienaruszalności.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pok. nr 154, ul. Miodowa 15 w Warszawie do dnia 22 października 2010 r. do godz. 10-tej.
3. Oferty, które wpłyną do zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert, będą odsyłane wykonawcy.
4. Za prawidłowe złożenie oferty, tj. w we wskazane miejsce i w wyznaczonym terminie całkowitą odpowiedzialność ponosi wykonawca.

V. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW.
Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia oraz informacje składane przez zamawiającego i wykonawców wymagają formy pisemnej. Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego - nie dotyczy uzupełnienia dokumentów na wezwanie zamawiającego.
Osobami uprawnionymi do udzielania wyjaśnień w sprawach zamówienia jest: Jolanta Paczewska - tel. 22 6349389, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00, fax 22 8312158.

VI. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ
1. Wykonawca może zwracać się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z siwz, jednak nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Odpowiedź zostanie przekazana niezwłocznie, nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, wszystkim uczestnikom postępowania, bez podawania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której została udostępniona siwz www2.mz.gov.pl w zakładce Zamówienia publiczne.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może zmodyfikować treść siwz. Informacja o zmianie siwz zostanie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali siwz, oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której została udostępniona siwz (www2.mz.gov.pl).
3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w celu umożliwienia wykonawcy uwzględnienia w przygotowanej ofercie dokonanych zmian.
4. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia oraz informacje składane przez zamawiającego i wykonawców wymagają formy pisemnej. Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego - nie dotyczy uzupełnienia dokumentów na wezwanie zamawiającego.

VII. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający wymaga, aby wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto, której przedmiotem była wymiana stolarki okiennej w obiekcie o charakterze zabytkowym.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował kierownikiem budowy, który posiada doświadczenie w prowadzeniu robót w obiektach zabytkowych.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Oceny spełniania warunków uczestnictwa w postępowaniu zamawiający dokona metodą spełnia/nie spełnia, na podstawie załączonych dokumentów.


VIII. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY
1. W celu potwierdzenia, ze spełniacie Państwo warunki dotyczące uczestnictwa w postępowaniu wymagamy załączenia do oferty oświadczenia o spełnianiu warunków dotyczących uczestnictwa w postępowaniu według załączonego wzoru – załącznik nr 3 oraz wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania warunku wiedzy i doświadczenia , wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone i wskazania kierownika budowy z opisem posiadanego przez niego doświadczenia w prowadzeniu robót w obiektach zabytkowych i informacją dotyczącą podstawy dysponowania wskazanym kierownikiem budowy. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia oświadczenia podmiotu o udostępnieniu wykonawcy swoich zasobów.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający wymaga załączenia do oferty
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia według załączonego wzoru – załącznik 3a;
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w pkt 2 - w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania - składa odpowiednio dokument określony w § 4 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. (Dz. U. z 2009r. Nr 226 poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty mogą być składane, tj. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy oddzielnie.
W przypadku uznania za najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez podmioty występujące wspólnie, będą oni zobowiązani, przed podpisaniem umowy, do dostarczenia umowy regulującej ich współpracę.
W przypadku uznania za najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez podmioty będące osobami fizycznymi będą oni zobowiązani, przed podpisaniem umowy, do dostarczenia aktualnego wpisu do ewidencji podmiotów gospodarczych.
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do dostarczenia dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane oraz uprawnienia do prowadzenia robót budowlanych w obiektach zabytkowych dla kierownika budowy.
Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika (zgodnie z pkt. III.14.), jeżeli dotyczy. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

IX. TERMIN OTWARCIA OFERT.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 października 2010 r., o godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego, Warszawa ul. Miodowa 15, pok. 046.

X. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. ODRZUCANIE OFERT: Oferta zostanie odrzucona przez zamawiającego, jeżeli:
1. jest niezgodna z ustawą;
2. jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art.87 ust. 2 pkt 3 ustawy;
3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7. wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy;
8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XII. KRYTERIA WYBORU OFERTY I SPOSÓB OCENY OFERT
Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów przy zastosowaniu kryterium: cena – 100%.
Punkty za cenę oblicza się, przyjmując za podstawę najniższą zaoferowaną kwotę, przypisując jej 100 punktów.
Ilość punktów dla kolejnej oferty oblicza się w następujący sposób: (cena najniższej oferty : cena kolejnej oferty) x 100 = N punktów.

XIII. ODWOŁANIA
W toku postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 4 siwz. W przypadku uznania za najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez podmioty występujące wspólnie, będą oni zobowiązani, przed podpisaniem umowy, do dostarczenia umowy regulującej ich współpracę.


Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
- Rys. 1
- Rys. 3
- Rys. 3a
- Rys. 5
- Rys. 5a
- Rys. 7
- Rys. 7a
- Przedmiar robót

2. Formularz oferty załącznik nr 2.
3. Wzór oświadczenia - załącznik nr 3 i 3a.
4. Wzór umowy załącznik nr 4.Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 1766

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions