Ministerstwo 
Zdrowia


Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Warszawa, dnia 16.09.2010r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-4818/MT/10

na dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych
dla Ministerstwa Zdrowia


na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)

Przetarg nieograniczony
o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia
powyżej 125 000 euro

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


ZAMAWIAJĄCY:
MINISTERSTWO ZDROWIA
00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Część I zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa artykułów promujących Priorytet II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W skład artykułów promocyjnych wchodzą: zakreślacz fluorescencyjny, ergonomiczna podkładka pod mysz komputerową z żelową podpórką pod nadgarstek, kubek z uchwytem, maskotka żyrafa, teczka konferencyjna, kalendarz książkowy na rok 2011, kalendarz kieszonkowy na rok 2011, kalendarz nabiurkowy na rok 2011, kalendarz typu biuwar na rok 2011, kalendarz listkowy na rok 2011, kalendarz naścienny trójdzielny na rok 2011, teczka firmowa z notatnikiem, koperty, spełniających wymogi Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do siwz).

Część II zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, skompletowanie i dostarczenie na adresy wskazane przez Zamawiającego tzw. I[pakietów startowych, zwanego dalej „Pakietami”, w skład których wchodzi: torba, długopis i kołonotes oraz dokument w formie listu - służącego promocji Projektu systemowego pn.: „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II, Działania 2.3, Poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), spełniających wymogi Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do siwz).

Część III zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, skompletowanie i dostarczenie na adresy wskazane przez Zamawiającego, kalendarzy książkowych na rok 2011, kalendarzy trójdzielnych na rok 2011 i kalendarzy plakatowych na rok 2011, zwanych dalej „Kalendarzami”, służących promocji Projektu systemowego pn.: „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), spełniających wymogi Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do siwz).

CPV: 39294100-0 – artykuły informacyjne i promocyjne
CPV: 79822500-7 – usługi projektów graficznych;
CPV: 79824000-6 – usługi drukowania i dystrybucji


II. TERMIN i MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Wymagane terminy realizacji zamówienia:
Część I zamówienia
- 36 dni od dnia podpisania umowy, lecz nie później niż w terminie do 20 grudnia 2010r.
Część II zamówienia
- 30 dni od dnia podpisania umowy, lecz nie później niż w terminie do 16 grudnia 2010r.
Część III zamówienia
- 30 dni od dnia podpisania umowy, lecz nie później niż w terminie do 16 grudnia 2010r.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z wymogami niniejszej siwz, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz. Wykonawca określi cenę w złotych polskich (PLN), w formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim (dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski), na maszynie do pisania, w postaci wydruku komputerowego, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem, proponujemy ponumerowanie wszystkich zapisanych stron.
3. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
4. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę uprawnioną.
5. Oryginał upoważnienia do podpisywania oferty należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub załączonych dokumentów.
6. Ewentualne miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być opisane i parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
7. Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty, wymagane w punkcie IX niniejszej siwz.
8. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy w formie załącznika do oferty kopię wymaganego dokumentu, kopia ta powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem – wszystkie strony, przez osobę podpisującą ofertę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy załączona do oferty kopia zostanie uznana przez Zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwość.
9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyników postępowania.
10. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej należy rozumieć złożenie oferty na poszczególne części zamówienia, wymienione w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do siwz.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
12. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
13. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
14. Dokumenty, których złożenia Zamawiający wymaga, w załącznikach wymienionych w pkt. IX, powinny być sporządzone z zastosowaniem tych załączników. Wykonawca może sporządzić własny dokument, pod warunkiem, że umieści w nim wszystkie informacje w kolejności i ściśle wg wzoru określonego przez Zamawiającego. Złożenie dokumentu w innej formie skutkuje odrzuceniem oferty. Dokumenty powinny być przedłożone w oryginale bądź w formie kopii potwierdzonej przez osobę uprawnioną, za zgodność z oryginałem.
15. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
16. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania zaleca się, aby były one trwale oddzielnie spięte i oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. poz.1503)” .

IV. WADIUM
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
1.1. Przystępując do postępowania Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
Część I – 500,00 zł
Część II – 900,00 zł
Część III – 300,00 zł
1.2.. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
1.3.. Wadium może być wnoszone w:
a) w pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
1.4.. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 58 1010 1010 0013 1313 9120 0000. Na poleceniu przelewu proszę wpisać: wadium postępowanie przetargowe nr MZ-AGZ-270-4818/MT/10.
1.5.. Dokument potwierdzenia wniesienia wadium Wykonawca załączy do oferty.
2. Zwrot wadium:
2.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust.4a ustawy.
2.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert.
2.4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 2.1., jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
3. Zatrzymanie wadium:
3.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
3.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
4. Uwagi:
4.1. Wykonawca, którego oferta nie będzie w całości zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania. Podstawa prawna: art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.
4.2. Gwarancje i poręczenia, o których mowa w pkt. 1.3. b-e muszą być dostarczone w oryginale oraz udzielone do końca terminu związania ofertą.
4.3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
4.4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

V. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w kopercie oznakowanej nazwą Wykonawcy i nazwą zamówienia: Postępowanie: Nr MZ-AGZ-270-4818/MT/10 „Oferta – materiały informacyjno-promocyjne. Nie otwierać do dnia 25 października 2010r. godz. 10:30” i zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie nienaruszalności.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 154, ul. Miodowa 15 w Warszawie do dnia 25 października 2010r. do godz. 10:00.
3. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert, odsyłane będą bez otwierania koperty.
4. Za prawidłowe złożenie oferty, tj. w we wskazane miejsce i w wyznaczonym terminie, całkowitą odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

VI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI
Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia oraz informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców wymagają formy pisemnej. Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego - nie dotyczy uzupełnienia dokumentów na wezwanie Zamawiającego. Uzupełnienia dokumentów na wezwanie Zamawiającego, nie mogą odbywać się za pomocą faksu.
Osobą uprawnioną do udzielania wyjaśnień w sprawie zamówienia jest: Jolanta Paczewska - tel. 22 63 49 389, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00, fax. 22 831 21 58.

VII. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ
1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze siwz, jednak nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Odpowiedź zostanie przekazana niezwłocznie, nie później jednak niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert wszystkim uczestnikom postępowania, bez podawania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której została udostępniona siwz www2.mz.gov.pl w zakładce: Zamówienia publiczne.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść siwz. Informacja o zmianie siwz zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali siwz, oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której została udostępniona siwz (www2.mz.gov.pl).
3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcy uwzględnienia w przygotowanej ofercie dokonanych zmian jeżeli zaistnieją przesłanki wymienione w art. 38 ustawy.

VIII. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia; Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składający ofertę na część I zamówienia, zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usługi dotyczące wykonania oraz dostaw materiałów informacyjno-promocyjnych opatrzonych nadrukami (logotypy, znaki graficzne, teksty, itp.), o wartości minimum 45 000,00 zł brutto każda;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 1. 1) – 4) winien spełniać jeden Wykonawca lub wszyscy wspólnie.
Ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie oświadczenia i dokumentów, o których mowa w pkt.IX niniejszej specyfikacji, metodą spełnia/nie spełnia.

IX. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY
W celu potwierdzenia spełnienia warunków uczestnictwa w postępowaniu do oferty należy załączyć:
1. oświadczenie Wykonawcy, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do siwz.
2. Wykonawca składający ofertę na część I zamówienia, przedkłada wykaz co najmniej 2 wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (wykonania oraz dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych opatrzonych nadrukami (logotypy, znaki graficzne, teksty, itp.), o wartości minimum 45 000,00zł każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wraz z dokumentami, potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie. Wykaz należy uzupełnić zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda, następujących dokumentów:
1. Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do siwz.
2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
3. Aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w:
1) pkt. 2-4 i pkt 6 składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2) pkt 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy.
8. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.ppkt. 1) lit. a i c oraz w pkt 7. ppkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokumenty, o których mowa w pkt 7. ppkt.1) lit. b powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaję się dokumentów, o których mowa w pkt 7 zastępuje się je oświadczeniem złożonym przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy pkt 8 stosuje się odpowiednio.
10. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium RP, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków, o których mowa w art.22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy.
W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składający ofertę na część II zamówienia dołączył próbki: torby, długopisu, kołonotesu, odpowiadające wymogom określonym przez Zamawiającego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do siwz), próbki bez logotypów.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie - oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika (zgodnie z pkt. III.15.) Wykonawca załączy do oferty.

X. TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 października 2010 r., o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, pok. 046.

XI. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ
Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII. ODRZUCANIE OFERT
Oferta zostanie odrzucona przez Zamawiającego, jeżeli:
1. jest niezgodna z ustawą;
2. jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy;
3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7. Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy;
8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY I SPOSÓB OCENY OFERT
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów przy zastosowaniu kryteriów:
Cena - 100%.
Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:
Cena ofertowa oferty najtańszej -100 pkt
Kolejne oferty:
Cena ofertowa oferty najtańszej : cena ofertowa badanej oferty x 100= ilość punktów.

XIV. ODWOŁANIA
Wykonawcy, którego interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przez ustawę w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną poszczególnym ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Zamawiający unieważni postępowanie zgodnie z art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
3. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem stanowiącym odpowiednio załącznik nr 3a, 3b, 3c do siwz.
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy, przedłożenia umowy regulującej ich współpracę w zakresie obejmującym wykonanie przedmiotu zamówienia. Z treści powyższej umowy powinno w szczególności wynikać: zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa, podział obowiązków Wykonawców w wykonaniu zamówienia.
5. Wykonawca, będący przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, przed podpisaniem umowy, na żądanie Zamawiającego przedstawi taki dokument.
6. Przed podpisaniem umowy, wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne do wpisania w treść umowy np. imiona i nazwiska osób uprawionych do reprezentowania Wykonawcy, itp.

Załączniki:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1.
załącznik nr 1.1.
załącznik nr 2.1.
załącznik nr 3.1.
załącznik nr 3.2.
załącznik nr 3.3.
2. Formularz oferty – załącznik nr 2.
3. Wzór umowy –
Część I - załącznik nr 3a;
Część II – załącznik nr 3b;
Część II – załącznik nr 3c.;
4. Wzór oświadczenia – załącznik nr 4.
5. Wzór oświadczenia – załącznik nr 5.Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 3028

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions