Ministerstwo 
Zdrowia


Zmiana treści SIWZKonferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


MINISTERSTWO ZDROWIA
ul. Miodowa 15,
00-952 Warszawa
tel. centr. 022 634 96 00
identyf. 000287987
WSZYSCY WYKONAWCY
Nasz znak Data
MZ-AGZ-270-4817-2/MT/10 12.08.2010


Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-4817/MT/10 - przedmiotem, którego jest organizacja i obsługa dwudniowej konferencji informacyjno-szkoleniowej w ramach projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

pkt. II. TERMIN i MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Wykreśla się dotychczasową treść:

Wymagany termin realizacji zamówienia:
18 – 22 października 2010r., lub pomiędzy 25-29 października 2010r.

pkt II. TERMIN i MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Otrzymuje nowe brzmienie:

Wymagany termin realizacji zamówienia:
Dwa kolejne dni pomiędzy 18 – 22 października 2010r., lub dwa kolejne dni pomiędzy 25-29 października 2010r.


pkt. VII. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW
Wykreśla się dotychczasową treść:

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Wykonawca obowiązany jest wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, iż nie ma podstaw do wykluczenia go z postępowania z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 1. 1) -4) winien spełniać jeden Wykonawca lub wszyscy wspólnie.
Ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie oświadczenia i dokumentów, o których mowa w VIII części niniejszej specyfikacji, metodą spełnia/nie spełnia.

pkt VII. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW
Otrzymuje nowe brzmienie:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22
ust. 1 ustawy, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem obiektem (położonym w odległości do 10 km od Dworca Centralnego w Warszawie), na czas niezbędny do zrealizowania przedmiotu zamówienia, o standardzie odpowiadającym co najmniej hotelom 3 gwiazdkowym, oraz dwoma trenerami którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia ze wskazaniem, iż jeden trener przeprowadził 5 szkoleń dla podmiotów zaangażowanych w realizację-wdrażanie PO KL w latach 2009-2010 oraz drugi trener przeprowadził 8 szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, w latach 2008-2010 wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 1. 1) -4) winien spełniać jeden Wykonawca lub wszyscy wspólnie.
Ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie oświadczenia i dokumentów, o których mowa w VIII części niniejszej specyfikacji, metodą spełnia/nie spełnia.


pkt VIII.: DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY
Wykreśla się dotychczasowa treść:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków uczestnictwa w postępowaniu do oferty należy załączyć:
1. oświadczenie Wykonawcy, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do siwz.
2. wykaz 2 trenerów, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia ze wskazaniem, iż jeden trener przeprowadził 5 szkoleń dla podmiotów zaangażowanych w realizację/wdrażanie PO KL w latach 2009-2010 oraz drugi trener przeprowadził 8 szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, w latach 2008-2010 wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykaz trenerów należy uzupełnić zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty.
3. w celu potwierdzenia, że przeprowadzone szkolenia, o których mowa w pkt VIII. 2., zostały wykonane należycie, Wykonawca dołączy do oferty dokumenty potwierdzające.
4. oświadczenie dotyczące dysponowania obiektem (wraz z informacją o podstawie dysponowania obiektem), na czas niezbędny do zrealizowania przedmiotu zamówienia z podaniem nazwy, adresu i standardu obiektu.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda, następujących dokumentów:
1. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do siwz.
2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku
do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w pkt 2. - w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania - składa odpowiednio dokument określony w § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. (Dz. U. z 2009r. Nr 226 poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty mogą być składane, tj. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu
na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie - oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika (zgodnie z pkt. III.16.), wykonawca załączy do oferty.

pkt VIII. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY
Otrzymuje nowe brzmienie:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków uczestnictwa w postępowaniu do oferty należy załączyć:
1. oświadczenie Wykonawcy, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do siwz.
2. wykaz 2 trenerów, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia ze wskazaniem,
iż jeden trener przeprowadził 5 szkoleń dla podmiotów zaangażowanych w realizację/wdrażanie PO KL w latach 2009-2010 oraz drugi trener przeprowadził 8 szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, w latach 2008-2010 wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykaz trenerów należy uzupełnić zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty.
3. oświadczenia o dysponowaniu obiektem (położonym w odległości do 10 km od Dworca Centralnego w Warszawie), (wraz z informacją o podstawie dysponowania obiektem), na czas niezbędny do zrealizowania przedmiotu zamówienia, o standardzie odpowiadającym co najmniej hotelom 3 gwiazdkowym,
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu
na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda, następujących dokumentów:
1. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do siwz.
2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku
do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w pkt 2. - w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania - składa odpowiednio dokument określony w § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. (Dz. U. z 2009r. Nr 226 poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty mogą być składane, tj. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu
na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie - oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika (zgodnie z pkt. III.16.), wykonawca załączy do oferty.


Wykreśla się dotychczasową treść
Oferta - załącznik nr 2

Otrzymuje nowe brzmienie:
Oferta – załącznik nr 2

UWAGA:
PROSIMY O UWZGLĘDNIENIE POWYŻSZYCH ZMIAN PRZY SPORZĄDZANIU OFERTYWersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 1915

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions