Ministerstwo 
Zdrowia


Zmiana treści ogłoszeniaProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


OGŁOSZENIE O O ZMIANIE OGŁOSZENIA Nr MZ-AGZ-270- 4817/MT/10
Numer ogłoszenia w BZP: 218237 -2010; data zamieszczenia: 12.08.2010
Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
211625 - 2010 data 06.08.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8312158, fax. 022 8312158.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3).
W ogłoszeniu jest: III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III.3.2)Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykaz 2 trenerów, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia ze wskazaniem, iż jeden trener przeprowadził 5 szkoleń dla podmiotów zaangażowanych w realizację-wdrażanie PO KL w latach 2009-2010 oraz drugi trener przeprowadził 8 szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, w latach 2008-2010 wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W celu potwierdzenia, że przeprowadzone szkolenia, zostały wykonane należycie, Wykonawca dołączy do oferty dokumenty potwierdzające. Ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie oświadczenia i dokumentów, metodą spełnia-nie spełnia. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Oświadczenie dotyczące dysponowania obiektem (wraz z informacją o podstawie dysponowania obiektem), na czas niezbędny do zrealizowania przedmiotu zamówienia z podaniem nazwy, adresu i standardu obiektu. Ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie oświadczenia i dokumentów, metodą spełnia-nie spełnia. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis spełniania tego warunku Ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie oświadczenia, metodą spełnia-nie spełnia..
W ogłoszeniu powinno być: III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III.3.2)Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie oświadczenia, metodą spełnia-nie spełnia. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem obiektem (położonym w odległości do 10 km od Dworca Centralnego w Warszawie), na czas niezbędny do zrealizowania przedmiotu zamówienia, o standardzie odpowiadającym co najmniej hotelom 3 gwiazdkowym Ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie oświadczenia i dokumentów metodą spełnia-nie spełnia. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis spełniania tego warunku Wykonawca wykaże się dwoma trenerami którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia ze wskazaniem, iż jeden trener przeprowadził 5 szkoleń dla podmiotów zaangażowanych w realizację-wdrażanie PO KL w latach 2009-2010 oraz drugi trener przeprowadził 8 szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, w latach 2008-2010 wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie oświadczenia i dokumentów, metodą spełnia-nie spełnia..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.1).
W ogłoszeniu jest: III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
W ogłoszeniu powinno być: III.4) ) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 1. wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami 2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 1679

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions