Ministerstwo 
Zdrowia


Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaKonferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoWarszawa, dnia 06.08.2010r.PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-4817/MT/10

organizacja i obsługa dwudniowej konferencji informacyjno-szkoleniowej
w ramach projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)

Przetarg nieograniczony
o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia
poniżej 125 000 euro

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


ZAMAWIAJĄCY:
MINISTERSTWO ZDROWIA
00-952 Warszawa ul. Miodowa 15


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa dwudniowej konferencji informacyjno-szkoleniowej w ramach projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniareki położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
CPV: 80500000-9 – usługi szkoleniowe
CPV: 55120000-7 – usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji


II. TERMIN i MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realizacji zamówienia:
18 – 22 października 2010r., lub pomiędzy 25-29 października 2010r.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, zgodnie z wymogami niniejszej siwz, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim (dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski), na maszynie do pisania, w postaci wydruku komputerowego, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem, proponujemy ponumerowanie wszystkich zapisanych stron.
3. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
4. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę uprawnioną.
5. Oryginał upoważnienia do podpisywania oferty należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub załączonych dokumentów.
6. Ewentualne miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być opisane i parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
7. Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty, wymagane w punkcie VIII niniejszej siwz.
8. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy w formie załącznika do oferty kopię wymaganego dokumentu, kopia ta powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem – wszystkie strony, przez osobę podpisującą ofertę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy załączona do oferty kopia zostanie uznana przez Zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwość.
9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyników postępowania.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
12. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
13. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
14. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
15. Dokumenty, których złożenia Zamawiający wymaga w załącznikach wymienionych w pkt. VIII, powinny być sporządzone na załączonych drukach. Wykonawca może sporządzić własny dokument, pod warunkiem, że umieści w nim wszystkie informacje w kolejności i ściśle wg wzoru określonego przez Zamawiającego. Złożenie dokumentu w innej formie skutkuje odrzuceniem oferty. Dokumenty powinny być przedłożone w oryginale bądź w kopii potwierdzonej przez osobę uprawnioną, za zgodność z oryginałem.
16. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
17. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania zaleca się, aby były one trwale oddzielnie spięte i oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. poz.1503)” .

IV. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach zewnętrznej - bez nazwy Wykonawcy i wewnętrznej - z nazwą Wykonawcy. Zewnętrzna koperta powinna być oznakowana nazwą zamówienia: „Oferta – Konferencja”. Nie otwierać do dnia 18 sierpnia 2010 r. godz. 10:30” i zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie nienaruszalności.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. B[nr 154, ul. Miodowa 15 w Warszawie do dnia 18 sierpnia 2010r. do godz. 10:00.
3. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
4. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert, odsyłane będą bez otwierania koperty wewnętrznej.
5. Za prawidłowe złożenie oferty, tj. we wskazane miejsce i w wyznaczonym terminie, całkowitą odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

V. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI
Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w języku polskim, w formie pisemnej bądź za pomocą faksu. Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego - nie dotyczy uzupełnienia dokumentów na wezwanie Zamawiającego. Uzupełnienia dokumentów na wezwanie Zamawiającego, wymagają formy pisemnej.
Osobami uprawnionymi do udzielania wyjaśnień w sprawie zamówienia są: Jolanta Paczewska - tel. 22 63 49 389, Mariola Twarowska – 22 63 49 317, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00, fax. 22 831 21 58.

VI. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ
1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze siwz, jednak nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Odpowiedź zostanie przekazana niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert wszystkim uczestnikom postępowania, bez podawania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której została udostępniona siwz www2.mz.gov.pl, w zakładce: Zamówienia publiczne.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść siwz. Informacja o zmianie siwz zostanie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali siwz, oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której została udostępniona siwz ( www2.mz.gov.pl).
3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcy uwzględnienia w przygotowanej ofercie dokonanych zmian, w okolicznościach przewidzianych w art. 38 ustawy.
4. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia oraz informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców wymagają formy pisemnej. Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed wymaganym terminie i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego - nie dotyczy uzupełnienia dokumentów na wezwanie Zamawiającego.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Wykonawca obowiązany jest wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, iż nie ma podstaw do wykluczenia go z postępowania z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 1. 1) -4) winien spełniać jeden Wykonawca lub wszyscy wspólnie.
Ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie oświadczenia i dokumentów, o których mowa w VIII części niniejszej specyfikacji, metodą spełnia/nie spełnia.

VIII. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY
W celu potwierdzenia spełnienia warunków uczestnictwa w postępowaniu do oferty należy załączyć:
1. oświadczenie Wykonawcy, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do siwz.
2. wykaz 2 trenerów, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia ze wskazaniem, iż jeden trener przeprowadził 5 szkoleń dla podmiotów zaangażowanych w realizację/wdrażanie PO KL w latach 2009-2010 oraz drugi trener przeprowadził 8 szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, w latach 2008-2010 wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykaz trenerów należy uzupełnić zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty.
3. w celu potwierdzenia, że przeprowadzone szkolenia, o których mowa w pkt VIII. 2., zostały wykonane należycie, Wykonawca dołączy do oferty dokumenty potwierdzające.
4. oświadczenie dotyczące dysponowania obiektem (wraz z informacją o podstawie dysponowania obiektem), na czas niezbędny do zrealizowania przedmiotu zamówienia z podaniem nazwy, adresu i standardu obiektu.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda, następujących dokumentów:
1. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do siwz.
2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w pkt 2. - w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania - składa odpowiednio dokument określony w § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. (Dz. U. z 2009r. Nr 226 poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty mogą być składane, tj. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy. W przypadku podmiotów występujących wspólnie - oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika (zgodnie z pkt. III.16.), wykonawca załączy do oferty.

IX. TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 sierpnia 2010 r., o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, pok. 046.

X. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ
Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. ODRZUCANIE OFERT
Oferta zostanie odrzucona przez Zamawiającego, jeżeli:
1. jest niezgodna z ustawą;
2. jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy;
3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7. Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy;
8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XII. KRYTERIA WYBORU OFERTY I SPOSÓB OCENY OFERT
1. Wykonawca określi cenę w złotych polskich (PLN), w formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
4. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów przy zastosowaniu kryterium:
Cena - 100%.
Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:
Cena ofertowa oferty najtańszej -100 pkt
Ilość punktów dla kolejnej oferty oblicza się w następujący sposób:
Cena ofertowa oferty najtańszej : cena ofertowa badanej oferty x 100= ilość punktów.

XIII. ODWOŁANIA
W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania faksem zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5-dniowego terminu, jeżeli zostały spełnione przesłanki określone w art. 94 ust. 2 pkt. 1lit. a lub art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a.
3. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieją okoliczności wymienione w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
4. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do siwz.
5. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający może zażądać przed podpisaniem umowy, przedłożenia umowy regulującej ich współpracę w zakresie obejmującym wykonanie przedmiotu zamówienia. Z treści powyższej umowy powinno w szczególności wynikać: zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa, podział obowiązków Wykonawców w wykonaniu zamówienia.
6. Wykonawca, będący przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, przed podpisaniem umowy, na żądanie Zamawiającego przedstawi taki dokument.
7. Przed podpisaniem umowy, wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne do wpisania w treść umowy np. imiona i nazwiska osób uprawionych do reprezentowania Wykonawcy, itp.

Załączniki:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1.
2. Formularz oferty – załącznik nr 2.
3. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust.1 ustawy – załącznik nr 3.
4. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – załącznik nr 4.
5. Wzór umowy - załącznik nr 5.Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 1665

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions