Ministerstwo 
Zdrowia


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Znak sprawy MZ-AGZ-270-4786/JP/10

Warszawa, dnia 27.07.2010 r.ZAKUP BILETÓW LOTNICZYCH NA ZAGRANICZNE PRZELOTY PASAŻERSKIE
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zwanej dalej „ustawą”.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:
1) opis przedmiotu zamówienia (rozdział 1),
2) opis procedury postępowania w sprawie udzielenia zamówienia (rozdział 2),
3) sposób przygotowania ofert i warunki jakim mają odpowiadać oferty (rozdział 3),
4) zasady rozpatrywania, oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej (rozdział 4).

Do specyfikacji załączono:
1) opis przedmiotu zamówienia ( załącznik nr 1),
2) istotne warunki umowy ( załącznik nr 2),
3) formularz oferty ( załącznik nr 3),
4) formularz oświadczenia wynikającego z art. 22 ustawy ( załącznik nr 4).
5) formularz oświadczenia wynikającego z art. 24 ustawy ( załącznik nr 4a).

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1. Zamawiający
Zamawiającym jest Ministerstwo Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Miodowej 15.
1.2. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na trasach zagranicznych samolotami rejsowymi wraz z ich dostarczaniem do siedziby Zamawiającego, w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
63512000-1 Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do specyfikacji.
Zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa załącznik nr 2 do specyfikacji – istotne warunki umowy.
1.3. Termin realizacji zamówienia
24 miesiące od dnia podpisania umowy.
1.4. Termin płatności
Należne wykonawcy wynagrodzenie z tytułu realizacji zamówienia będzie wypłacane zgodnie z warunkami określonymi w istotnych warunkach umowy.
1.5. Podmioty uprawnione do składania ofert
Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.
Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarnie odpowiedzialność za wykonanie umowy.
1.6. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia; Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykonał w ostatnich trzech latach, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie lat, co najmniej 2 usługi o wartości rocznej min. 1.000.000 zł, odpowiadającym swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
2. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Informacje ogólne
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich i wywieszone w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w Warszawie przy ul. Miodowej 15 oraz zamieszczone na stronie internetowej ministerstwa: www2.mz.gov.pl
2.2. Sposób porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów
Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia oraz informacje składane przez zamawiającego i wykonawców wymagają formy pisemnej. Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego - nie dotyczy uzupełnienia dokumentów na wezwanie zamawiającego.
2.3. Udzielanie informacji w sprawie zamówienia
Upoważnionymi pracownikami zamawiającego do kontaktu z wykonawcami są:
- Jolanta Paczewska w godz. 09:00-12:00, tel. 22 63-49-389,
- Mariola Twarowska w godz. 09:00-12:00, tel. 22 63-49-317.
fax 22 831 21 58
2.4. Udzielanie pisemnych wyjaśnień oraz zmiany w treści specyfikacji
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz umieszcza ją na stronie internetowej (mz.gov.pl).
Zarówno zapytanie, jak i udzielone odpowiedzi muszą być sformułowane na piśmie (zapytania i odpowiedzi przekazane faksem wymagają pisemnego potwierdzenia). Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.
Zamawiający zastrzega, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie, (modyfikacja przekazana faksem zostanie potwierdzona w formie pisemnej), wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz umieści ją na swojej stronie internetowej ( www2.mz.gov.pl) i jest ona wiążąca dla wszystkich wykonawców..
Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający przekaże Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania.
Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i informując o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści informację na stronie internetowej (mz.gov.pl)
2.5. Wadium przetargowe
Zgodnie z art. 45 ustawy wykonawca jest obowiązany wnieść na rzecz zamawiającego wadium.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy zł).
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275).
Dowodem wniesienia wadium będzie:
1) pokwitowanie przelewu kwoty pieniężnej na dobro rachunku zamawiającego na konto bankowe - nr rachunku depozytowego 58 1010 1010 0013 1313 9120 0000 , potwierdzone faktycznym wpływem środków przed upływem terminu wniesienia wadium,
2) dokument potwierdzający zobowiązanie do pokrycia wadium (wadium w formie niepieniężnej).
Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, powinno zawierać bezwzględne i nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji do wypłaty kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.
2.6. Zwrot oraz przepadek wadium
1) Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 5.
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
4) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
5) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
2.7. Sposób składania ofert
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie, przy ul. Miodowej 15 pok. 154 w terminie do dnia 7 września 2010 r. do godz. 10:00.
Sporządzoną ofertę należy opakować w kopertę oznaczoną dokładną nazwą i adresem wykonawcy oraz napisem „Bilety lotnicze. Nie otwierać do dnia 7 września 2010 r. godz.10.30”.
Złożona oferta zostanie zarejestrowana w ten sposób, że osoba przyjmująca oznaczy kopertę kolejnym numerem oraz odnotuje datę i dokładny czas wpływu. Na żądanie wykonawcy zostanie wydany dowód wpływu oferty, zawierający odcisk pieczęci organizatora przetargu, nazwisko i imię osoby przyjmującej, oznaczenie postępowania oraz datę i dokładny czas wpływu.
Zamawiający zastrzega, że wyłączne ryzyko nieterminowego dostarczenia oferty do miejsca wskazanego przez zamawiającego oraz pomyłkowego otwarcia wskutek nienależytego oznaczenia koperty ponosi wykonawca.
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
2.8. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany treścią oferty przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa powyżej nie powoduje utraty wadium.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
2.9. Publiczne otwarcie ofert
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 7 września 2010 r. o godz. 10.30 w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie przy ul. Miodowej 15, pok. 046.
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek, zamawiający prześle mu informacje podane podczas otwarcia ofert.
Po zakończeniu otwarcia ofert Komisja Przetargowa bez udziału innych osób przystąpi do badania i oceny ofert.
2.10. Informacja o trybie rozpatrywania i oceny ofert
1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt. 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
2. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3.Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87ust. 2 pkt 3 ustawy;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7. wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy;
8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Komisja ustali oferty ważne, podlegające ocenie według kryterium określonego w specyfikacji. Ocena ofert ważnych polegać będzie na przyznaniu punktów z tytułu kryterium.
2.11. Rozstrzyganie ewentualnych spraw spornych dotyczących postępowania
Postępowanie w niniejszej sprawie podlega odwołaniu i skardze, przewidzianym w dziale VI - Środki ochrony prawnej - ustawy.
Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2.12. Wynik postępowania i powiadomienie o nim uczestników postępowania
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom;
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 1, na stronie internetowej (www. mz.gov.pl) oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
2.13. Tryb zawarcia umowy
Do wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie skierowane zawiadomienie określające termin zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
Treść umowy o realizację zamówienia zostanie ustalona zgodnie z treścią wybranej oferty i załączonych do specyfikacji istotnych warunków umowy.
2.14. Pisemność postępowania
Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia składane przez zamawiającego i wykonawców wymagają formy pisemnej. Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego – nie dotyczy uzupełniania, na wezwanie zamawiającego, dokumentów.
2.15. Jawność postępowania
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Zamawiający ograniczy dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie.
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania zaleca się , aby były one trwale oddzielnie spiętei oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. poz.1503)” .
3. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY I WARUNKI JAKIM MA ODPOWIADAĆ OFERTA
3.1. Ogólne warunki wymagane w stosunku do oferty
Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę.
Formularz oferty (wzór) został załączony do specyfikacji, załącznik nr 3. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z treścią formularza. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
Wszystkie dokumenty wystawione w języku obcym powinny być załączone do oferty wraz z ich tłumaczeniem.
Ofertę powinny podpisać osoby uprawnione, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią załączonego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji mogą skutecznie składać oświadczenia woli w imieniu wykonawcy. Ofertę podpisać może pełnomocnik wykonawcy, jeżeli do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo ogólne lub szczególne dotyczące niniejszego postępowania. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale.
Dla zapewnienia czytelności oferta powinna zostać wypełniona drukiem maszynowym, komputerowym lub czytelnym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem). Poprawki powinny być parafowane przez osobę, która podpisała ofertę.
Załączone do formularza oferty dokumenty powinny być przedłożone w formie oryginałów, bądź kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę. Zamawiający będzie jednak żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii wówczas, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
Wszystkie składane dokumenty powinny być aktualne, tj. odzwierciedlać stan faktyczny potwierdzanych w nich okoliczności. Aktualność dokumentu ustalana będzie zgodnie z celem oraz datą wystawienia.
3.2. Warunki wymagane w stosunku do treści formularza oferty
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, w formie załącznika do oferty.
Wykonawca powinien sporządzić ofertę zgodnie z treścią formularza załączonego do specyfikacji, załącznik nr 3. Wykonawca może sporządzić własny dokument, pod warunkiem, że umieści w nim wszystkie informacje wg wzoru określonego przez zamawiającego.
3.2.1. Oświadczenie o oferowanej cenie za realizację przedmiotu zamówienia
Zamawiający wymaga, aby oferowana cena zawierała wszelkie należności za realizację zamówienie. Należy podać cenę całkowitą, w tym podatek od towarów i usług (VAT). Jako podstawę do oceny ofert zamawiający przyjmuje cenę całkowitą (łącznie z VAT). Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następują w PLN.
3.2.2. Oświadczenie o wniesieniu przez wykonawcę wadium
Dla ważności oferty niezbędne jest załączenie do oferty dowodu wniesienia wymaganego wadium w dopuszczalnej specyfikacją formie. Zwrot wadium nastąpi automatycznie, jeżeli wykonawca określi numer zwrotny konta lub inny sposób zwrotu wadium w razie zaistnienia ku temu przesłanek opisanych w pkt 2.6. specyfikacji.
3.3. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia
3.3.1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków dotyczących uczestnictwa w postępowaniu zamawiający wymaga załączenia do oferty oświadczenia o spełnianiu warunków dotyczących uczestnictwa w postępowaniu według załączonego wzoru – załącznik nr 4 oraz wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia oświadczenia podmiotu o udostępnieniu wykonawcy swoich zasobów.
3.3.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający wymaga załączenia do oferty:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia według załączonego wzoru – załącznik nr 4a;
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w 3.3.2
1) pkt 2-4 i pkt 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wymogi dotyczące terminu wystawienia stosuje się odpowiednio.
Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych wykonawców dokumentów, o których mowa w pkt.3.3.2.
W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy oddzielnie.
W przypadku uznania za najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez podmioty występujące wspólnie, będą oni zobowiązani, przed podpisaniem umowy, do dostarczenia umowy regulującej ich współpracę. W przypadku uznania za najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez podmioty będące osobami fizycznymi będą one zobowiązane, przed podpisaniem umowy, do dostarczenia aktualnego wpisu do ewidencji podmiotów gospodarczych.
3.3.5. Upoważnienie do występowania w imieniu wykonawcy
Jeżeli w czynnościach dotyczących postępowania wykonawcę zastępuje inna osoba, oryginał pełnomocnictwa należy załączyć do oferty.
3.3.6. Dowód wpłaty wymaganego wadium
Oryginał dowodu wpłaty wadium (dowód wpłaty wadium na dobro wskazanego w specyfikacji rachunku Zamawiającego lub papierów wartościowych określonych w specyfikacji) należy dostarczyć wraz z ofertą w oddzielnie zapakowanej kopercie z napisem „WADIUM”.
Niezbędne jest również załączenie do oferty kopii dowodu wniesienia wymaganego wadium.
3.3.7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4. ZASADY ROZPATRYWANIA, OCENY OFERT ORAZ WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
4.1. Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania
1. Zgodnie z art. 24 ustawy, z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy;
2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
4.2. Podstawy do odrzucenia oferty
Zostały określone w pkt. 2.10. specyfikacji.
4.3. Ocena ofert
Do oceny ofert zakwalifikowanych jako ważne Zamawiający przyjął kryterium określone w ogłoszeniu o przetargu wraz ze wskazaniem jego znaczenia (waga kryterium wyrażona w % udziale w ocenie oferty). Zaokrąglenia w obliczeniach punktacji – do dwóch miejsc po przecinku.
Szczegółowe zasady oceny z tytułu kryterium zostały przedstawione poniżej.
4.3.1. Kryterium : CENA 100%
Punkty za cenę oblicza się, przyjmując za podstawę najniższą zaoferowaną kwotę, przypisując jej 100 punktów.
Ilość punktów dla kolejnej oferty oblicza się w następujący sposób:
(najniższa cena : cena kolejnej oferty) x 1,0 (100%) = N punktów.
Cena każdej oferty będzie wyliczone przez Wykonawcę według poniższego wzoru:
Cena = 4104500x (100% - upustlot) + 895500 x (100% - upustinne) + 1820 x cenawystawienie
Gdzie:
Cena = całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia,
upustlot = % oferowanego upustu na ceny biletów lotniczych przewoźnika Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. (w taryfach publikowanych),
upustinne = % oferowanego upustu na ceny biletów lotniczych u wszystkich pozostałych przewoźników (w taryfach publikowanych).
cenawystawienie = wartość oferowanej opłaty transakcyjnej pobieranej przez Wykonawcę za wystawienie jednego biletu lotniczego (podana w ofercie cena będzie dotyczyła każdego wystawionego biletu i będzie obowiązywać przez cały okres realizacji zamówienia)
4.4. Wybór oferty najkorzystniejszej
Zamawiający udzieli, w ramach przeznaczonych na ten cel środków finansowych, zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza, tj. uzyska najwyższą liczbę punktów obliczoną przy zastosowaniu powyższego kryterium i jego wagi.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
5.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 3 do siwz. W przypadku uznania za najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez podmioty występujące wspólnie, będą oni zobowiązani, przed podpisaniem umowy, do dostarczenia umowy regulującej ich współpracę. W przypadku uznania za najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez podmioty będące osobami fizycznymi będą oni zobowiązani, przed podpisaniem umowy, do dostarczenia aktualnego wpisu do ewidencji podmiotów gospodarczych.
5.1. Zmiana umowy
Na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy tylko w przypadku zmiany przepisów dotyczących stawki podatku od towarów i usług.Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 2014

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions