Ministerstwo 
Zdrowia


Ogłoszenie o zamówieniu


07.09.2010 Zmiana treści ogłoszenia

23.07.2010 Zmiana treści ogłoszenia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
(ogłoszenie zostało opublikowane w DUWE w dniu 23.07.2010r. pod numerem 2010/S 141-217184)

1) NAZWA ( FIRMA ) I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO :
ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA
Al. Jerozolimskie 155, pok. 115, 02 - 326 Warszawa,
tel. 0-22 / 88 33 512, faks: 0-22 / 88 33 513; www.zzpprzymz.pl

2) OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:
PRZETARG NIEOGRANICZONY - procedura znak: ZZP- 94/10

3) ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SIWZ:
www.zzpprzymz.pl

4) NAZWA I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

CZYNNIK KRZEPNIĘCIA VIII


poz. 1 – CZYNNIK KRZEPNIĘCIA VIII OSOCZOPOCHODNY Z DOSTAWĄ DO DOMU PACJENTA/ DO CENTRUM LECZENIA HEMOFILII W LICZBIE 36 238 000 J.M.
poz. 2 – CZYNNIK KRZEPNIĘCIA VIII REKOMBINOWANY Z DOSTAWĄ DO DOMU PACJENTA/ DO CENTRUM LECZENIA HEMOFILII W LICZBIE 125 000 J.M.


Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (Kod CPV): 33. 62. 10. 00-9

1. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa czynników krzepnięcia wraz z zestawami do infuzji do portów naczyniowych dla określonej liczby pacjentów, organizacja dostaw do domu pacjenta oraz utylizacja sprzętu jednorazowego użytku;
2. Zakup przedmiotowych czynników krzepnięcia przeznaczony jest do prowadzenia substytucji w celu zapobiegania krwawieniom u dzieci z hemofilią typu A i B;
3. Program pod nazwą „Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B” obejmuje dostawy ww. czynników krzepnięcia do domu pacjenta oraz do wskazanych Centrów Leczenia Hemofilii, tj. regionalnych i lokalnych ośrodków leczenia hemofilii – zwanych „CLH”;
4. Zamawiający przewiduje zmianę wielkości przedmiotu zamówienia w trakcie trwania umowy tj. dopuszcza się możliwość zmniejszenia maksymalnie o 20% wielkości przedmiotu zamówienia – zmianę tą Zamawiający pozostawia wyłącznie do swojej decyzji, a Wykonawca oświadcza, iż powyższą okoliczność akceptuje;

5) MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERTY CZĘŚCIOWEJ : TAK
- nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

6) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Okres w miesiącach: 6 (od udzielenia zamówienia)

7) WARUNKI PŁATNOŚCI:
Płatność będzie dokonana po doręczeniu przez Wykonawcę oryginału Protokołu Zdawczo-Odbiorczego potwierdzającego dostawę przedmiotu zamówienia oraz faktury VAT w terminie do 90 dni od daty doręczenia w/w dokumentów Zamawiającemu, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

8) INFORMACJA NA TEMAT WADIUM:
POZ. 1 - wadium wymagane - 400 000,00 PLN
POZ. 2 - wadium wymagane - 1 400,00 PLN

9) INFORMACJA NA TEMAT ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:
Jako gwarancję wykonania umowy Kupujący na czas trwania realizacji kontraktu będzie żądał od Wykonawcy, którego ofertę wybrano, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny ofertowej.

10) OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z PODANIEM ICH ZNACZENIA ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1566 z późn. zm.) dotyczące:
a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadania wiedzy i doświadczenia;
c. dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
1.2. spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p.;
1.3. złożą wszystkie wymagane (wskazane przez Zamawiającego) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków uprawniających do udziału w postępowaniu o zamówienia publiczne i potwierdzające brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o zamówienia publiczne (zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 30.12.2009r. Prezesa Rady Ministrów - Dz. U. z 2009r Nr 226, poz. 1817, w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane).
2. opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
2.1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez sprawdzenie, czy wyżej wymienione, żądane przez Zamawiającego dokumenty i oświadczenia potwierdzają spełnienie warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy P.z.p. (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 w/w ustawy);
2.2. Ocena braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 będzie dokonana przez sprawdzenie, czy wyżej wymienione, żądane przez Zamawiającego dokumenty i oświadczenia potwierdzają spełnienie przesłanek z art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p. (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 w/w ustawy);
2.3. Wykonawca spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy P.z.p., oprócz stosownych oświadczeń, o którym mowa poniżej musi złożyć wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty i oświadczenia dodatkowe;
2.4. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

11) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU :
1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p., zgodnie z § 1 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 30.12.2009r. Prezesa Rady Ministrów - Dz. U. z 2009r Nr 226, poz. 1817, w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów:
1.1. oświadczenia o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p.;
1.2. koncesji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (nie dotyczy producenta) lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym;
1.3. opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż: dla poz. 1 - 4 000 000,00 zł, dla poz. 2 – 14 000,00 zł,. Polisa musi być ważna na dzień składania ofert. W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na wszystkie, bądź kilka wybranych pozycji zamówienia polisa może wykazywać łączną sumę ubezpieczenia dla oferowanych pozycji/części zamówienia.
1.4. Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 b ustawy P.z.p., może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p. oraz zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 1-6 Rozporządzenia z dnia 30.12.2009r. Prezesa Rady Ministrów (Dz. U. z 2009r Nr 226, poz. 1817), w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów:
2.1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p.;
2.2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru , w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy P.z.p., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy P.z.p
2.3. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2.4. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2.5. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ( w przypadku braku zastrzeżenia ze strony Wykonawcy informacji zawartych w treści informacji z Krajowego Rejestru Karnego, wszystkie zawarte w nim informacje są traktowane jako jawne );
2.6. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
3. W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 składa.
3.1. zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.3.-2.5. i pkt. 2.7. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
3.2. zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.6., składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy;
3.3. Dokumenty, o których mowa w ust. 3. pkt. 3.1.. lit. a i c oraz w pkt. 3.2. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zaś dokument, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
5. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 3.3. stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę lub te podmioty;
7. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust. 2 ustawy P.z.p.).
a) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 3 ustawy P.z.p.);
8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.


12) ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA – WYMAGANE ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku (Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817) Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić kopią właściwego dokumentu:
Ważne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie RP tj. wydane przez Ministra Zdrowia lub pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską (art. 3 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001r. Prawo farmaceutyczne - Dz. U. z 2008r., Nr 45 poz. 271 z późn. zm. ) wraz z Charakterystyką Produktu Leczniczego;
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
W/w dokumenty, muszą posiadać termin ważności obejmujący cały okres realizacji zamówienia.
W przypadku, gdy ważność dokumentu wygasa w trakcie realizacji dostaw, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dodatkowy dokument deklarujący złożenie we właściwym czasie wniosku o przedłużenie ważności pozwolenia.
Wykonawcy składają oryginał lub kopie dokumentu/-ów potwierdzone "za zgodność z oryginałem" i podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do reprezentowania Wykonawcy.

13) KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE: CENA - 100 % (NAJNIŻSZA CENA).

14) TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 90 dni od ostatecznego terminu składania ofert

15) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
- w siedzibie Zamawiającego, pokój 105 (I piętro);
- składanie ofert do dnia 02.09.2010r. do godz. 10:00;
- otwarcie ofert nastąpi o godz. 11.00 (sala 113, I piętro);

16) INFORMACJE DODATKOWE:
Zamawiający przewiduje zamówień uzupełniające, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759).
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ani dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, odwołania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie i faksem. Z zastrzeżeniem, że oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, odwołania oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dająca się odczytać dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu (godziny pracy Zamawiającego 800-1600 w dni robocze) i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego.
Zamawiający nie dopuszcza drogi elektronicznej jako formy przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, odwołań oraz informacji pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

Osoby upoważnione do kontaktów :
Anna Nyrek-Koczkodaj - tel. 0-22 / 88 33 553 p. 105, e–mail : a.koczkodaj@zzpprzymz.pl
Marcin Górski - tel. 0-22 / 88 33 552 p. 102,
Ponadto we wszelkich sprawach finansowych - Główna Księgowa: Urszula Czajka - tel. 0-22 / 88 33 896, p. 4.Załączniki do dokumentu :


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 2776

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions