Ministerstwo 
Zdrowia


Ogłoszenie o zamówieniu


Ogłoszenie o wyniku postępowania26.07.2010r.
Warszawa, dnia 18.06.2010r.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
(ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w DUWE w dniu 18.06.2010r.)

1) NAZWA ( FIRMA ) I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO :
ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA
Al. Jerozolimskie 155, pok. 115, 02 - 326 Warszawa,
tel. 0-22 / 88 33 512, faks: 0-22 / 88 33 513; www.zzpprzymz.pl

2) OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:
PRZETARG OGRANICZONY- procedura przyspieszona - procedura znak: ZZP- 99/10
Konieczność zastosowania procedury przyspieszonej wynika z niemożności zachowania terminów realizacji zamówienia przy zastosowaniu innych trybów postępowania.

3) ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SIWZ: - nie dotyczy

4) NAZWA I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

DOSTAWA, INSTALACJA I URUCHOMIENIE DWUGŁOWICOWEJ GAMMA KAMERY ZE STACJĄ ROBOCZĄ DO REKONSTRUKCJI BADAŃ WRAZ Z APARATEM DENSYTOMETRYCZNYM I DODATKOWYM WYPOSAŻENIEM

Wspólny słownik zamówień (kod CPV): 33.11.16.20-3 (aparaty wykorzystujące promieniowanie gamma)
33.10.00.00-1 (urządzenia medyczne)


Zakup współfinansowany ze środków UE w ramach zadania:
„Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń z zakresu diagnostyki i terapii izotopowej przez doposażenie Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej w Centrum Onkologii -Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie”


Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej aparatury, jej instalacja i uruchomienie, w tym dwugłowicowej gamma kamery SPECT/CT z min. 16-rzędowym tomografem, z kryształem min. 3/8 cala (dedykowaną do badań z wykorzystaniem w pełni diagnostycznego CT) ze stacją roboczą do rekonstrukcji badań wraz z aparatem densytometrycznym i dodatkowym wyposażeniem.
ODBIORCĄ FINALNYM APARATURY BĘDZIE:
Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

5) MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERTY CZĘŚCIOWEJ : NIE
- nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

6) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Okres w miesiącach: 3 (od udzielenia zamówienia)

7) WARUNKI PŁATNOŚCI:
Płatność będzie dokonana po doręczeniu przez Wykonawcę oryginału Protokołu Zdawczo-Odbiorczego potwierdzającego dostawę, instalacje i uruchomienie przedmiotu zamówienia oraz faktury VAT w terminie do 30 dni od daty doręczenia w/w dokumentów do Centrum Onkologii - Instytut na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

8) INFORMACJA NA TEMAT WADIUM: wymagane wadium - 33 000,00 PLN

9) INFORMACJA NA TEMAT ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:
Jako gwarancję wykonania umowy Kupujący na czas trwania realizacji kontraktu będzie żądał od Wykonawcy, którego ofertę wybrano, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej.

10) OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z PODANIEM ICH ZNACZENIA ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1566 z późn. zm.) dotyczące:
a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadania wiedzy i doświadczenia;
c. dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.2. spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p.;
1.3. złożą wszystkie wymagane (wskazane przez Zamawiającego) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków uprawniających do udziału w postępowaniu o zamówienia publiczne i potwierdzające brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o zamówienia publiczne (zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 30.12.2009r. Prezesa Rady Ministrów - Dz. U. z 2009r Nr 226, poz. 1817, w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane).
2. opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
2.1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez sprawdzenie, czy wyżej wymienione, żądane przez Zamawiającego dokumenty i oświadczenia potwierdzają spełnienie warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy P.z.p. (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 w/w ustawy);
2.2. Ocena braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 będzie dokonana przez sprawdzenie, czy wyżej wymienione, żądane przez Zamawiającego dokumenty i oświadczenia potwierdzają spełnienie przesłanek z art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p. (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 w/w ustawy);
Oraz
2.3. potwierdzony oświadczeniem złożonym przez Wykonawcę „czas obecności na rynku”: za każdy pełny rok – 1 pkt;
2.4. Wykonawca spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy P.z.p., oprócz stosownych oświadczeń, o którym mowa poniżej musi złożyć wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty i oświadczenia dodatkowe;
2.5. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

11) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU :
1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p., zgodnie z § 1 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 30.12.2009r. Prezesa Rady Ministrów - Dz. U. z 2009r Nr 226, poz. 1817, w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów:
1.1. oświadczenia o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p.;
1.2. opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż: 330 000,00 zł. Polisa musi być ważna na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
1.3. Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 b ustawy P.z.p., może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p. oraz zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 1-6 Rozporządzenia z dnia 30.12.2009r. Prezesa Rady Ministrów (Dz. U. z 2009r Nr 226, poz. 1817), w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów:
2.1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p.;
2.2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru , w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy P.z.p., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy P.z.p
2.3. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2.4. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2.5. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp., wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ( w przypadku braku zastrzeżenia ze strony Wykonawcy informacji zawartych w treści informacji z Krajowego Rejestru Karnego, wszystkie zawarte w nim informacje są traktowane jako jawne );
2.6. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
3. W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 składa.
3.1. zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.2.-2.4. i pkt. 2.6. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
3.2. zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.5., składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp.;
3.3. Dokumenty, o których mowa w ust. 3. pkt. 3.1.. lit. a i c oraz w pkt. 3.2. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zaś dokument, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
5. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 3.3. stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę lub te podmioty;
7. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust. 2 ustawy P.z.p.).
a) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 3 ustawy P.z.p.);
8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.


12) ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA – WYMAGANE ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY
Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia, o których mowa poniżej będą obowiązujące w drugim etapie postępowania tj. muszą być załączone do oferty (warunki przedmiotowe):
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 2 i pkt. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku (Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817) wykonawca zobowiązany jest potwierdzić kopią właściwego dokumentu:
1.1. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie produktu do obrotu na terytorium RP. tj.
a) Deklaracja Wytwórcy (Producenta) o spełnieniu wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych oraz Certyfikaty Jednostki Notyfikowanej (jeżeli dotyczy wyrobu).
b) Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów Odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania – dokument ten ma mieć formę oświadczenia podpisanego przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania firmy i zawierać w swej treści datę i numer zgłoszenia do Rejestru lub kopia zgłoszenia, jeżeli Urząd rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych i produktów Biobójczych nie nadał jeszcze znaku sprawy dla postępowania w przedmiocie dokonania wpisu do rejestru wyrobów medycznych (jeżeli dotyczy wyrobu), a w przypadku wyrobów nie podlegających obowiązkowi zgłoszenia dokument potwierdzający wywiązanie się wytwórcy z obowiązku nałożonego w art. 105 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004. Nr 93, poz. 896 z późn. zm.) lub świadectwo rejestracyjne w/w rejestru.
1.2. Szczegółowa charakterystyka oferowanego sprzętu zawierająca nazwę sprzętu, nazwę producenta, charakterystykę oraz certyfikaty i/lub świadectwa i/lub oryginalne katalogi ze zdjęciami (foldery) wydane przez producenta potwierdzające parametry techniczne zaoferowanego sprzętu zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, w tym specyfikację techniczną zaoferowanych urządzeń/aparatury (firmowe materiały informacyjne – FMI), w których powinny być zaznaczone parametry podlegające ocenie ( Zamawiający dopuszcza dołączenie firmowych materiałów informacyjnych (FMI), wyłącznie w języku angielskim ).

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.


13) LICZBA WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZOSTANĄ ZAPROSZENI DO SKŁADANIA OFERT :
Zaproszenie do składania ofert otrzymają wykonawcy (maksymalnie 20 wykonawców), których wnioski są kompletne i otrzymały największą ilość punktów za czas obecności na rynku.
Zaproszenie do złożenia ofert w przetargu ograniczonym otrzymają ci Wykonawcy, których wnioski są kompletne i uzyskały najwyższe pozycje w rankingu.
W przypadku uzyskania przez kilka wniosków takiej samej liczby punktów, o zaproszeniu decydować będzie kolejność złożenia wniosków.
1. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż określona w ogłoszeniu, Zamawiający zaprosi do składani ofert Wykonawców, którzy otrzymali najwyższe oceny spełniania tych warunków;
2. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu, Zamawiający zaprasza do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu.

14) KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:
1. CENA - 60 %
2. OCENA TECHNICZNA – 40 %

15) TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert

16) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
- w siedzibie Zamawiającego, pokój 102/105 (I piętro);
- składanie wniosków do dnia 30.06.2010r. do godz. 10:00;
- przewidywany termin otwarcia ofert : w dniu 13.07.2010r. o godz. 10.05 (sala 113, I piętro);

17) INFORMACJE DODATKOWE:
Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm).
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, ani dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega sobie możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy ( warunki takiej ewentualnej zmiany zostaną określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ).
Instrukcja sporządzenia wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym jest zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.zzpprzymz.pl w zakładce „Formularze” lub (na życzenie Wykonawcy) jest dostępna w siedzibie Zamawiającego, pokój 102/105 (I piętro) w godz. 800 – 1600.
Pod pojęciem „Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym” rozumie się komplet dokumentów, jakie Wykonawca musi złożyć Zamawiającemu, zgodnie z ogłoszeniem.
Pod pojęciem „czas obecności na rynku” rozumie się okres liczony od daty pierwszej rejestracji (wydania uprawnień) Wykonawcy uprawniającej go do wykonywania przedmiotowej działalności.
Zamawiający udostępni do wglądu „Wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym”, od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, na pisemny wniosek uczestnika postępowania.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, odwołania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie i faksem. Z zastrzeżeniem, że oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, odwołania oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dająca się odczytać dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu (godziny pracy Zamawiającego 800-1600 w dni robocze) i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego.
Zamawiający nie dopuszcza drogi elektronicznej jako formy przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, odwołań oraz informacji pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
Informacja o złożeniu wniosku może być przekazana telefonicznie (w myśl art. 27 ust. 5 ustawy P.z.p.) przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Wniosek uważa się za złożony w terminie, jeżeli przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został on wysłany w formie pisemnej i Zamawiający otrzymał go nie później niż w terminie 7 dni od dnia upływu terminu składania wniosków.
Telefoniczną informację o złożeniu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawca przekazuje pod nr 022 / 883 35 52(53). Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za informacje, które zostały przekazane pod inny nr telefonu.

Osoby upoważnione do kontaktów :
Anna Nyrek-Koczkodaj - tel. 0-22 / 88 33 553 p. 105,
e–mail : a.koczkodaj@zzpprzymz.pl
Marcin Górski - tel. 0-22 / 88 33 552 p. 102,
e–mail : m.gorski@zzpprzymz.pl
Ponadto we wszelkich sprawach finansowych - Główna Księgowa: Urszula Czajka - tel. 0-22 / 88 33 896, p. 4.Załączniki do dokumentu :


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 3164

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions