Ministerstwo 
Zdrowia
0


Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu


Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. „Prewencja Pierwotna Nowotworów”
I.

Lista ofert spełniających warunki formalne:
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie, ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

II.

Lista ofert nie spełniających warunków formalnych:
Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław Brak następujących dokumentów:
-

upoważnienia lub pełnomocnictwa dla osoby podpisującej dokumenty,

-

aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,

-

aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopii innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,

-

statutu jednostki.


Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2012 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa,
z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych - „Prewencja Pierwotna Nowotworów”.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 3616

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions