Ministerstwo 
Zdrowia
0


Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn.: „Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci”.


Warszawa, dnia 27 maja 2010 r.Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn. „Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci”.

I Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Prof. A. Gębali, 20-093 Lublin, ul. Chodźki 2;
2. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, 30-663 Kraków, ul. Wielicka 265.
II Lista ofert niespełniających warunków formalnych:
1. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny; 00-576 Warszawa; ul. Marszałkowska 24;
Na następujących dokumentach potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” brak daty:
- Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej,
- Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopia innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
- Statut jednostki,
- Uwierzytelniona kopia polisy ubezpieczenia OC,
- Potwierdzenie z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu z zakresu realizacji świadczeń objętych programem).
2. SP Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. S. Szyszko, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Na następujących dokumentach potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” brak daty:
- Potwierdzenie z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu z zakresu realizacji świadczeń objętych programem).

Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 7 czerwca 2010 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych – „Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki
u dzieci”.


O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 3197

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions