Ministerstwo 
Zdrowia
0


Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn.:„Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci”


Warszawa, dnia 25 maja 2010 r.Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn. „Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci”.

I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków;
2. SP Szpital Kliniczny nr 1, ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, Wrocław
II. Lista ofert niespełniających warunków formalnych:
1. Instytut Matki i Dziecka, ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa

Brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem następujących dokumentów:
- Aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej,
- Aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopii innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
- Statutu jednostki.

Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 7 czerwca 2010 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych – „Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych
u dzieci”.


O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 3429

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions