Ministerstwo 
Zdrowia
0


Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn. „Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii”


Warszawa 18 maja 2010r.


Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn. „Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii”.
I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej – 20-090 Lublin, ul. Dr Jaczewskiego 7.
2. Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie - Oddział w Gliwicach – 44 -101 Gliwice, ul Wybrzeże Armii Krajowej 15;

II. Lista ofert niespełniających warunków formalnych:
1. Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu – 53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12;
Brak następujących dokumentów:
- opinia wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie radioterapii o celowości zakupu wnioskowanej przez Oferenta aparatury i sprzętu medycznego, w kontekście spełnienia wymagań merytorycznych w zakresie posiadania wymaganej kadry specjalistycznej oraz przygotowania infrastruktury do zainstalowania sprzętu zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej (Dz. U. nr 75 poz. 528).
2. Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka – 85-796 Bydgoszcz, ul. Dr I. Romanowskiej 2;
Brak następujących dokumentów:
- brak uzasadnienia wnioskowanego zakupu w załączniku nr 3 na rok 2010 i 2011, tj. w Planach rzeczowo-finansowych.
3. Szpital Wojewódzki SPZOZ im. K. Marcinkowskiego – 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26;
Brak następujących dokumentów:
- niepełny załącznik nr 2 – brak danych: NIP, REGON, nr wpisu do rejestru ZOZ, imienia i nazwiska oraz nr telefonu i faxu do osoby odpowiedzialnej za nadzór merytoryczny nad realizacja programu
- brak uzasadnienia wnioskowanego zakupu w załączniku nr 3 na rok 2010 i 2011, tj. w Planach rzeczowo-finansowych.
- brak określenia ram czasowych w Harmonogramie realizacji zadania
- pełnej opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie radioterapii w kontekście:
stopnia zużycia posiadanej przez ośrodek aparatury,
spełnienia wymagań merytorycznych w zakresie posiadania wymaganej kadry specjalistycznej oraz przygotowania infrastruktury do zainstalowania sprzętu zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej (Dz. U. nr 75 poz. 528).
- w załączniku 4 brak wskazania stopnia zużycia sprzętu
- brak aktualnego wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej
- brak aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
- brak statutu jednostki,
- kopia kontraktu z NFZ nie została poświadczona za zgodność z oryginałem.
4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika – 93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62;
Brak następujących dokumentów:
- brak pełnej informacji o stopniu zużycia sprzętu – dotyczy załącznika nr 4.
5. Centrum Onkologii Instytut im. M. Curie-Skłodowskiej – 31-115 Kraków, ul. Garncarska 11;
Brak następujących dokumentów:
- brak uzasadnienia wnioskowanego zakupu w załączniku nr 3 na rok 2010 i 2011, tj. w Planach rzeczowo-finansowych.
- pełnej opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie radioterapii w kontekście:
stopnia zużycia posiadanej przez ośrodek aparatury,
spełnienia wymagań merytorycznych w zakresie posiadania wymaganej kadry specjalistycznej oraz przygotowania infrastruktury do zainstalowania sprzętu zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej (Dz. U. nr 75 poz. 528).
6. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie – 30-663 Kraków, ul. Wielicka 265;
Brak następujących dokumentów:
- pełnej opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie radioterapii w kontekście:
stopnia zużycia posiadanej przez ośrodek aparatury,
spełnienia wymagań merytorycznych w zakresie posiadania wymaganej kadry specjalistycznej oraz przygotowania infrastruktury do zainstalowania sprzętu zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej (Dz. U. nr 75 poz. 528).
dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii onkologicznej, w ujęciu wojewódzkim – liczba aparatów megawoltowych funkcjonujących w województwie, przypadająca na 1 mln mieszkańców.
7. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178 a;
Brak następujących dokumentów:
- pełnej opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie radioterapii w kontekście:
stopnia zużycia posiadanej przez ośrodek aparatury,
spełnienia wymagań merytorycznych w zakresie posiadania wymaganej kadry specjalistycznej oraz przygotowania infrastruktury do zainstalowania sprzętu zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej (Dz. U. nr 75 poz. 528).
- informacji o przychodach z innych źródeł lub ich barku na zakup sprzętu.
8. Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – 02-781 Warszawa, ul. W.K. Roentgena 5;
Brak następujących dokumentów:
- brak uzasadnienia wnioskowanego zakupu w załączniku nr 3 na rok 2010 i 2011, tj. w Planach rzeczowo-finansowych.
- brak pełnej informacji o stopniu zużycia sprzętu – dotyczy załącznika nr 4.
- informacja o przychodach z innych źródeł lub ich barku na zakup sprzętu
- Brak płyty CD (zawierającej Dane Identyfikujące Oferenta oraz Plan finansowo –rzeczowy)
9. SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii – 45-060 Opole, Katowicka 66a;
Brak następujących dokumentów:
- pełnej opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie radioterapii w kontekście:
stopnia zużycia posiadanej przez ośrodek aparatury,
spełnienia wymagań merytorycznych w zakresie posiadania wymaganej kadry specjalistycznej oraz przygotowania infrastruktury do zainstalowania sprzętu zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej (Dz. U. nr 75 poz. 528).
10. Szpital Specjalistyczny Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny – 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18;
Brak następujących dokumentów:
- harmonogram realizacji zadania – brak podziału na 2010 i 2011 rok
- informacja o przychodach z innych źródeł lub ich barku na zakup sprzętu
- pełnej opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie radioterapii w kontekście:
spełnienia wymagań merytorycznych w zakresie posiadania wymaganej kadry specjalistycznej oraz przygotowania infrastruktury do zainstalowania sprzętu zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej (Dz. U. nr 75 poz. 528).
11. Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej Curie – 15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12;
Brak następujących dokumentów:
- załącznik nr 3 brak podziału na rok 2010 i 2011
- brak pełnego uzasadnienia wnioskowanego zakupu w załączniku nr 3 z podziałem na rok 2010 i 2011,
- harmonogram realizacji zadania – brak wskazania terminu instalacji sprzętu.
- brak pełnej informacji o stopniu zużycia sprzętu – dotyczy załącznika nr 4.
- pełnej opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie radioterapii w kontekście
dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii onkologicznej, w ujęciu wojewódzkim – liczba aparatów megawoltowych funkcjonujących w województwie, przypadająca na 1 mln mieszkańców.
spełnienia wymagań merytorycznych w zakresie przygotowania infrastruktury do zainstalowania sprzętu zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej (Dz. U. nr 75 poz. 528).
12. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne – 80-952 Gdańsk, ul. Dębinki 7;
Brak następujących dokumentów:
- brak uzasadnienia wnioskowanego zakupu w załączniku nr 3 na rok 2010 i 2011, tj. w Planach rzeczowo-finansowych.
- pełnej opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie radioterapii w kontekście:
stopnia zużycia posiadanej przez ośrodek aparatury,
dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii onkologicznej, w ujęciu wojewódzkim – liczba aparatów megawoltowych funkcjonujących w województwie, przypadająca na 1 mln mieszkańców.
13. Szpital Morski im. PCK – 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1;
Brak następujących dokumentów:
- brak uzasadnienia wnioskowanego zakupu w załączniku nr 3 na rok 2010 i 2011, tj. w Planach rzeczowo-finansowych.
- informacja o przychodach z innych źródeł lub ich barku na zakup sprzętu
- pełnej opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie radioterapii w kontekście:
stopnia zużycia posiadanej przez ośrodek aparatury,
spełnienia wymagań merytorycznych w zakresie posiadania wymaganej kadry specjalistycznej oraz przygotowania infrastruktury do zainstalowania sprzętu zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej (Dz. U. nr 75 poz. 528).
dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii onkologicznej, w ujęciu wojewódzkim – liczba aparatów megawoltowych funkcjonujących w województwie, przypadająca na 1 mln mieszkańców.
14. Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II – 43-300 Bielsko – Biała, ul. Wyzwolenia 18;
Brak następujących dokumentów:
- brak uzasadnienia wnioskowanego zakupu w załączniku nr 3 na rok 2010 i 2011, tj. w Planach rzeczowo-finansowych.
- brak pełnej informacji o stopniu zużycia sprzętu – dotyczy załącznika nr 4.
15. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny – 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/108;
- brak Planu rzeczowo-finansowego na rok 2011, sporządzonego wg Załącznika nr 3,
- brak informacji o stopniu zużycia posiadanej aparatury w załączniku nr 4
- brak imiennego wykazu pracowników w załączniku nr 4
- opinia wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie radioterapii o celowości zakupu wnioskowanej przez Oferenta aparatury i sprzętu medycznego, w kontekście stopnia zużycia posiadanej przez ośrodek aparatury,
- brak Planu rzeczowo-finansowego na rok 2011 sporządzonego wg Załącznika nr 3 na płycie CD.
16. Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego – 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26;
Brak następujących dokumentów:
- brak imiennego wykazu pracowników w załączniku nr 4.
17. Świętokrzyskie Centrum Onkologii SPZOZ – 25-734 Kielce, ul. Artwińskiego 3;
Brak następujących dokumentów:
- opinia wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie radioterapii o celowości zakupu wnioskowanej przez Oferenta aparatury i sprzętu medycznego, w kontekście:
stopnia zużycia posiadanej przez ośrodek aparatury,
dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii onkologicznej, w ujęciu wojewódzkim – liczba aparatów megawoltowych funkcjonujących w województwie, przypadająca na 1 mln mieszkańców.
18. ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii – 10-228 Olsztyn, al. Wojska Polskiego 37;
Brak następujących dokumentów:
- brak uzasadnienia wnioskowanego zakupu wg Zał. Nr 3
- brak kopii kontraktu z NFZ
- opinia wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie radioterapii o celowości zakupu wnioskowanej przez Oferenta aparatury i sprzętu medycznego, w kontekście spełnienia wymagań merytorycznych w zakresie posiadania wymaganej kadry specjalistycznej oraz przygotowania infrastruktury do zainstalowania sprzętu zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej (Dz. U. nr 75 poz. 528).
19. Wielkopolskie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – 61-866 Poznań, ul. Garbary 15;
Brak następujących dokumentów:
- opinia wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie radioterapii o celowości zakupu wnioskowanej przez Oferenta aparatury i sprzętu medycznego, w kontekście: spełnienia wymagań merytorycznych w zakresie posiadania wymaganej kadry specjalistycznej oraz przygotowania infrastruktury do zainstalowania sprzętu zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej (Dz. U. nr 75 poz. 528).
20. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii – 71-730 Szczecin, ul. Strzałowska 22;
Brak następujących dokumentów:
- niekompletne uzasadnienie do Planu rzeczowo-finansowego (brak pierwszej strony),
- brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem statutu jednostki,
- brak załącznika do kopii kontraktu z NFZ, zawierającego informację o liczbie świadczeń,
- opinia wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie radioterapii o celowości zakupu wnioskowanej przez Oferenta aparatury i sprzętu medycznego, w kontekście: spełnienia wymagań merytorycznych w zakresie posiadania wymaganej kadry specjalistycznej oraz przygotowania infrastruktury do zainstalowania sprzętu, zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej (Dz. U. nr 75 poz. 528).
- informacja o przychodach z innych źródeł lub ich braku na zakup sprzętu.Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 25 maja 2010 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych - Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.Ogłoszenie konkursowe → 26 marca 2010 r.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 4054

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions