Ministerstwo 
Zdrowia
0


Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn. „Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe: Moduł I – wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika”


Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn. „Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe: Moduł I – wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika”.

I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Centrum Onkologii w Bydgoszczy im. Prof. Franciszka Łukaszczyka, 85-796 Bydgoszcz, ul. Dr I. Romanowskiej 2;
2. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, 20-090 Lublin, ul. Dr K. Jaczewskiego 7;
3. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie, 44-101 Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15;
4. Beskidzkie Centrum Onkologii, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Wyzwolenia 18;
5. Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, 10-228 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 37;
6. Wielkopolskie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej - Curie, 61-866 Poznań, ul. Garbary 15;
7. Wojewódzkie Centrum Onkologii SP ZOZ, 80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2;
8. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2, 70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich 72;
II. Lista ofert niespełniających warunków formalnych:
1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, 58-100 Świdnica, ul. Leśna 27/29;
Brak następujących dokumentów:
- dwóch oddzielnych planów rzeczowo-finansowych na rok 2010 i rok 2011 sporządzonych zgodnie z załącznikiem nr 3, oraz wersji elektronicznej tych dokumentów na płycie CD,
- Informacji o przychodach z innych źródeł na wykonywanie świadczeń określonych w załączniku nr 1.
2. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, 87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 53/59;
Brak następujących dokumentów:
- Oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- Oświadczenia o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
- Oświadczenia o zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe - Moduł I, oraz informacji, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku,
- Danych identyfikujących Oferenta określonych w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia pn. Zgłoszenie ofertowe,
- Oferty realizacji zadania, zawierającej wykaz i zakres świadczeń opieki zdrowotnej projektowanych w ramach zadania wraz z dwoma oddzielnymi planami rzeczowo – finansowymi, sporządzonymi wg załącznika nr 3 do niniejszego programu pn. Plan rzeczowo – finansowy na rok 2010 i Plan rzeczowo – finansowy na rok 2011,
- Harmonogramu realizacji zadania,
- Informacji o wielkości i strukturze zasobów oferenta, zapewniających wykonanie działań będących przedmiotem zadania oraz rodzaju i liczbie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez Oferenta – sporządzonych wg załącznika nr 4 do niniejszego programu pn. Ankieta dla oferenta,
- Informacji o przychodach z innych źródeł lub ich braku na wykonywanie świadczeń określonych w załączniku nr 1,
- Uwierzytelnionej kopii polisy ubezpieczenia OC,
- Potwierdzenia z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu z zakresu świadczeń realizowanych w poradni genetycznej),
- Opinii Koordynatora programu o jakości wykonywanych badań.
3. Prywatna Poradnia Onkologiczna Robert Sibilski, 65-001 Zielona Góra, ul. Wazów 42; Brak następujących dokumentów:
- Informacji o przychodach z innych źródeł lub ich braku na wykonywanie świadczeń określonych w załączniku nr 1,
- Potwierdzenia z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu z zakresu świadczeń realizowanych w poradni genetycznej),
Dokumenty nie potwierdzone „za zgodność z oryginałem”:
- kopia polisy ubezpieczenia OC.
4. SALVE ZOZ Sp. z o.o. , 90-420 Łódź, ul. Andrzeja Struga 3; Brak potwierdzenia z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu z zakresu świadczeń realizowanych w poradni genetycznej).
5. SALVE MEDICA NZOZ, 91-211 Łódź, ul. Szparagowa 10; Brak opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie genetyki klinicznej o spełnieniu wymagań stawianych oferentom i możliwości realizacji zadania.
6. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika SP ZOZ, 93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62;
Brak następujących dokumentów:
- Oświadczenia o zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe - Moduł I,
- Potwierdzenia z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu z zakresu świadczeń realizowanych w poradni genetycznej).
7. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie, 02-781 Warszawa, ul. Roentgena 5
W załączniku nr 4 pn. Ankieta dla oferenta (pkt b i d) brak podpisu Dyrektora pod oświadczeniami, że zgłaszający ofertę:
- - zorganizuje (będzie dalej prowadził) regionalny rejestr rodzin wysokiego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych
- - włączy do programów opieki zdrowych członków rodzin wysokiego ryzyka na podstawie ich pisemnego zgłoszenia.
8. Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o, 06-110 Siedlce, ul. Niklowa 9; Brak następujących dokumentów:
- Jednoznacznej informacji o przychodach z innych źródeł lub ich braku na wykonywanie świadczeń określonych w załączniku nr 1,
- Potwierdzenia z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu z zakresu świadczeń),
Dokumenty nie potwierdzone „za zgodność z oryginałem”:
- statut jednostki.
9. SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii, 45-060 Opole, ul. Katowicka 66a; Brak informacji o przychodach z innych źródeł lub ich braku na wykonywanie świadczeń określonych w załączniku nr 1.
10. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina, 35-055 Rzeszów, ul. Chopina 2;
Brak następujących dokumentów:
- Oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- Oświadczenia o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
- Oświadczenia o zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe - Moduł I, oraz informacji, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku,
- Danych identyfikujących Oferenta określonych w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia pn. Zgłoszenie ofertowe,
- Oferty realizacji zadania, zawierającej wykaz i zakres świadczeń opieki zdrowotnej projektowanych w ramach zadania wraz z dwoma oddzielnymi planami rzeczowo – finansowymi, sporządzonymi wg załącznika nr 3 do niniejszego programu pn. Plan rzeczowo – finansowy na rok 2010 i Plan rzeczowo – finansowy na rok 2011,
- Harmonogramu realizacji zadania,
- Informacji o wielkości i strukturze zasobów oferenta, zapewniających wykonanie działań będących przedmiotem zadania oraz rodzaju i liczbie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez Oferenta – sporządzonych wg załącznika nr 4 do niniejszego programu pn. Ankieta dla oferenta,
- Statutu jednostki,
- Informacji o przychodach z innych źródeł lub ich braku na wykonywanie świadczeń określonych w załączniku nr 1,
- Uwierzytelnionej kopii polisy ubezpieczenia OC,
- Potwierdzenia z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu z zakresu świadczeń realizowanych w poradni genetycznej),
- Opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie genetyki klinicznej o spełnieniu wymagań stawianych oferentom i możliwości realizacji zadania.
11. Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny, 36-200 Brzozów, ul. Bielawskiego 18;
W załączniku nr 4 pn. Ankieta dla oferenta brak wskazania jednostki, w której wykonywane będą badania piersi metodą rezonansu magnetycznego.
12. Białostockie Centrum Onkologii, 15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12;
Brak następujących dokumentów:
- aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
- aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
- statutu jednostki,
- informacji o przychodach z innych źródeł lub ich braku na wykonywanie świadczeń określonych w załączniku nr 1,
- uwierzytelnionej kopii polisy ubezpieczenia OC,
- Potwierdzenia z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu z zakresu świadczeń realizowanych w poradni genetycznej),
- Opinii Koordynatora programu o jakości wykonywanych badań,
- Nr telefonu i faksu wraz z nr kierunkowym do Kierownika i Konsultanta Poradni w załączniku nr 2 pn. Zgłoszenie ofertowe,
- Dwóch oddzielnych planów rzeczowo-finansowych na rok 2010 i rok 2011 sporządzonych zgodnie w załącznikiem nr 3 oraz wersji elektronicznej tych dokumentów na płycie CD,
- W załączniku nr 4 pn. Ankieta dla oferenta brak danych o jednostkach współpracujących.
13. NZOZ Zakład Patomorfologii i Profilaktyki Onkologicznej, 18 – 400 Łomża, ul. Piłsudskiego 11a;
Brak następujących dokumentów:
- aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopii innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
- Potwierdzenia z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu z zakresu świadczeń realizowanych w poradni genetycznej).
14. ADO-MED 2 Roman Elias, 41-506 Chorzów, ul. Batorego 19
Brak informacji, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 pn. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe - Moduł I.
15. Świętokrzyskie Centrum Onkologii SPZOZ, 25-734 Kielce, ul. Artwińskiego 3
Brak następujących dokumentów:
- aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
- aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopii innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
- statutu jednostki,
- dwóch oddzielnych planów rzeczowo-finansowych na rok 2010 i rok 2011 sporządzonych zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz wersji elektronicznej tych dokumentów na płycie CD,
- brak wersji elektronicznej danych identyfikujących oferenta (załącznik nr 2) pn. Zgłoszenie ofertowe.
16. Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów, Poradnia Genetyczna, 61-863 Poznań, ul. Kazimierza Wielkiego 24/26;
Brak potwierdzenia z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu z zakresu świadczeń realizowanych w poradni genetycznej).
17. Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, 60-535 Poznań, ul. Polna 33;
Brak następujących dokumentów:
- aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
- aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
- statutu jednostki,
- informacji o przychodach z innych źródeł lub ich braku na wykonywanie świadczeń określonych w załączniku nr 1,
- uwierzytelnionej kopii polisy ubezpieczenia OC,
- Potwierdzenia z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu z zakresu świadczeń realizowanych w poradni genetycznej),
- Opinii Koordynatora programu o jakości wykonywanych badań.
W załączniku nr 4 pn. Ankieta dla oferenta brak danych o oferencie dotyczących:
- - imienia i nazwiska oraz kwalifikacji kierownika poradni,
- - imienia i nazwiska oraz kwalifikacji lekarzy konsultantów.
18. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, 61-848 Poznań, ul. Długa 1/2;
Brak następujących dokumentów:
- Potwierdzenia z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu z zakresu świadczeń realizowanych w poradni genetycznej),
- harmonogramu realizacji zadania (w dostarczonym dokumencie pn. „Harmonogram” jest opis działań bez wskazania ram czasowych wykonania zadania).
19. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie, 31-115 Kraków, ul. Garncarska 11
Brak następujących dokumentów:
- Oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- Oświadczenia o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
- Oświadczenia o zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe - Moduł I, oraz informacji, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku,
- Potwierdzenia z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu z zakresu świadczeń realizowanych w poradni genetycznej).
- Upoważnienia dla osoby potwierdzającej za zgodność z oryginałem aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
- Upoważnienia dla osoby podpisującej harmonogram realizacji zadania.
Dokumenty nie potwierdzone „za zgodność z oryginałem”:
- aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
- Statut jednostki,
- Opinia Koordynatora programu o jakości wykonywanych badań.


Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja 2010 roku na adres:

Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych - Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – Moduł I – wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika.

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 4017

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions