Ministerstwo 
Zdrowia
0


Podstawowe kryteria kwalifikujące dawcę szpiku


Chęć niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi to jedna z najważniejszych „wewnętrznych” dążeń, którą powinien się kierować kandydat na dawcę komórek krwiotwórczych do przeszczepienia. Jednakże stan zdrowia i przebyte choroby to podstawowe kryteria, które są brane pod uwagę w przypadku kandydata na dawcę i zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie wymagań dla kandydata na dawcę komórek, tkanek lub narządu (Dz. U. nr 79, poz. 556).
Wstępna selekcja wśród chętnych do oddania szpiku jest identyczna jak w przypadku dawców krwi, które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi ( Dz. U. nr 79, poz. 691 z późn. zm.)

Ankieta stanu zdrowia dawcy szpiku

Dawcą może zostać każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 55 lat o ogólnie dobrym stanie zdrowia. Wyłączeniu czasowemu bądź całkowitemu podlegają osoby, u których stwierdza się występowanie poniżej opisanych kryteriów wykluczających, do których zaliczamy:
» Zakażenia wirusem HIV lub przynależność do grupy zwiększonego ryzyka zarażenia tym wirusem.

» Obecność antygenu HBS, przeciwciał anty - HCV dyskwalifikuje dawce. Przeciwciała anty- HBc oraz przebyte zakażenie wirusem typu A (żółtaczka pokarmowa) są akceptowane.

» Aktywną astmę, wymagająca podawania leków. (Przeciwskazania względne, ale niedyskwalifikujące) Jeśli kandydat nie miał napadu astmy przez ostatnie 5 lat i nie pobiera leków, może zostać zakwalifikowany. Dawcę dyskwalifikuje astam atopowa ze względu na przeniesienie atopii.

» Aktywna gruźlicę w okresie minionych 5 lat

» Nadciśnienie - jeżeli jest utrzymane w prawidłowym zakresie przez leki to kandydat może być zaakceptowany. (Przeciwskazania względne, ale niedyskwalifikujące)

» Cukrzycę - jeżeli wymaga podawania leków, jeśli jest insulinozależna

» Padaczkę - jeżeli pacjent pobiera leki przeciwpadaczkowe i w ciągu minionego roku nie wystąpił więcej niż jeden napad to dawca może być zakwalifikowany. (Przeciwskazania względne, ale niedyskwalifikujące)

» Przebyty zawał serca, zabieg naczyniowe na sercu, wszczepienia by-passy'ów i inne schorzenia serca wymagające podawania leków - dyskwalifikują dawcę. Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej, które nie wymaga leczenia oraz zaburzenia rytmu niewymagające leczenia są akceptowane. (Przeciwskazania względne, ale niedyskwalifikujące)

» Stosowanie leków hormonalnych wymaga konsultacji z lekarzem Poradni Przeszczepowej (Przeciwskazania względne, ale niedyskwalifikujące)

» Ciążę - ciąża i laktacja bezwzględnie dyskwalifikuje dawcę (czasowo ok. 1,5 roku)

» Ciąża – ciąża i laktacja bezwzględnie dyskwalifikuje dawcę (czasowo)

» Tatuaż, zabiegi operacyjne, przekłucie uszu lub innych części ciała - dyskwalifikuje dawcę czasowo na okres 6 miesięcy, po których musi być ponownie zbadany pod względem zakażenia HIV, HCV i HBV

» Okres pobytu w zakładzie karnym i okres 6 miesięcy od jego opuszczenia

» Łuszczycę

» Hemofilię i inne choroby krwi

» Anemię i inne choroby krwi

» Kiłę

» Masę ciała poniżej 50 kg

Należy jednak pamiętać, że zawsze decyzję o kwalifikacji do pobrania podejmuje lekarz. Wstępna kwalifikacja odbywa się przy zgłoszeniu do rejestru, a ponowna przy ewentualnym dawstwie.

Dodatkowo w niektórych wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość dawstwa szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej przez małoletnich, co regulowane jest przez zapisy ustawy z dnia 1 lipca 2005 roku o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 oraz z 2009 r. Nr 141, poz. 1149) zgodnie z którymi:
W przypadku gdy zachodzi bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, a niebezpieczeństwa takiego nie można uniknąć w inny sposób niż przez dokonanie przeszczepu szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej, dawcą na rzecz rodzeństwa może być również małoletni, jeżeli nie spowoduje to dającego się przewidzieć upośledzenia sprawności organizmu dawcy.
Pobranie szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej od małoletniego, który nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, może być dokonane za zgodą przedstawiciela ustawowego (rodzice, opiekunowie prawni) po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata na dawcę. W przypadku gdy dawcą szpiku jest małoletni powyżej lat trzynastu, wymagana jest także jego zgoda.
Sąd orzeka na wniosek przedstawicieli ustawowych kandydata na dawcę, po wysłuchaniu małoletniego i zasięgnięciu opinii biegłego psychologa, a w przypadku małoletniego powyżej lat szesnastu - również na jego wniosek. Do wniosku dołącza się orzeczenie lekarskie stwierdzające, że pobranie szpiku nie spowoduje dającego się przewidzieć upośledzenia organizmu dawcy. Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie 7 dni.
Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 42918

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions