Ministerstwo 
Zdrowia


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać wojewódzkie plany zdrowotne oraz zakresu danych niezbędnych do przygotowania takiego planu


Dz.U.03.115.1087

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać wojewódzkie plany zdrowotne oraz zakresu danych niezbędnych do przygotowania takiego planu

Na podstawie art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391 i Nr 73, poz. 660) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Wojewódzki plan zdrowotny, zwany dalej „planem”, zawiera:
  1) charakterystykę zdrowotną populacji zamieszkującej dane województwo, z uwzględnieniem czynników mających wpływ na stan zdrowia;
  2) potrzeby zdrowotne wynikające z oceny stanu zdrowotnego obywateli, poprzez określenie liczby świadczeń zdrowotnych według wskazanych w rozporządzeniu rodzajów świadczeń zdrowotnych na 10 tys. ubezpieczonych;
  3) kierunki działań określone przez zarząd województwa ze wskazaniem priorytetów, mających na celu zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych obywateli oraz poprawę stanu ich zdrowia.

2. W planie, na podstawie oceny stanu zdrowotnego obywateli, określa się cele zdrowotne oraz działania, środki techniczne i organizacyjne służące osiągnięciu tych celów, a także terminy wykonania tych działań.

3. W planie, na podstawie oceny stanu zdrowotnego obywateli, można również określić długoterminowe cele zdrowotne oraz proponowane sposoby ich osiągnięcia w okresie 4 lat począwszy od roku, którego plan dotyczy.

§ 2.

Plan określa zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej, stomatologicznej, ambulatoryjnej, specjalistycznej i stacjonarnej opieki zdrowotnej oraz zasady ich organizacji, uwzględniając:
  1) strukturę demograficzną i sytuację epidemiologiczną na obszarze województwa;
  2) infrastrukturę, w tym istniejący system dróg i połączeń komunikacyjnych środkami transportu publicznego;
  3) istniejącą i niezbędną liczbę zakładów opieki zdrowotnej;
  4) istniejącą i niezbędną liczbę osób udzielających świadczeń zdrowotnych gwarantujących odpowiednią dostępność, jakość i kompleksowość świadczeń;
  5) możliwe do zrealizowania formy całodobowego zabezpieczenia świadczeń, w tym dostęp do świadczeń w dni powszednie w godzinach wieczornych, godzinach nocnych, w dni wolne od pracy wynikające z pięciodniowego tygodnia pracy, niedziele i święta.

§ 3.

1. W planie uwzględnia się konieczność zapewnienia ubezpieczonym w szczególności:
  1) całodobowego dostępu do świadczeń lekarskich, świadczeń pielęgniarek i położnych, w tym realizację tych świadczeń, w razie potrzeby, w domu chorego oraz w dni wolne od pracy;
  2) ciągłości leczenia ambulatoryjnego i stacjonarnego, w tym dla osób przewlekle chorych;
  3) realizacji innych świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, opieki stomatologicznej, ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki specjalistycznej, a w szczególności:
    a) badań diagnostycznych, w tym analityki medycznej,
    b) rehabilitacji leczniczej,
    c) profilaktyki zdrowotnej, w tym szczepień ochronnych i profilaktyki stomatologicznej,
    d) opieki medycznej nad noworodkiem, niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania, kobietą ciężarną i kobietą w okresie do 42 dni od dnia porodu, osobami niepełnosprawnymi oraz opieki paliatywnej;
  4) promocji zdrowego stylu życia.

2. W zakresie organizacji świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej i opieki stomatologicznej w planie uwzględnia się w szczególności prawo ubezpieczonego do:
  1) uzyskania świadczenia w dniu zgłoszenia, w przypadku zachorowania i gdy wymaga tego stan jego zdrowia;
  2) dostępu do świadczeniodawcy w czasie nie dłuższym niż godzina dojazdu środkami transportu publicznego;
  3) realizacji badań określonych w odrębnych przepisach w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą;
  4) realizacji badań określonych w odrębnych przepisach w zakresie opieki nad kobietami w ciąży oraz kobietami w okresie do 42 dni od dnia porodu.

§ 4.

1. W planie określa się liczbę świadczeniodawców w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w tym lekarzy rodzinnych, lekarzy medycyny ogólnej, lekarzy chorób wewnętrznych, lekarzy pediatrów, pielęgniarek i położnych środowiskowych, rodzinnych oraz pielęgniarek w środowisku nauczania i wychowania, umożliwiającą organizację zabezpieczenia podstawowej opieki zdrowotnej na terenie województwa.

2. W planie określa się liczbę świadczeniodawców w zakresie opieki stomatologicznej, umożliwiającą organizację zabezpieczenia tej opieki.

3. Przy ustalaniu liczby świadczeniodawców, o których mowa w ust. 1 i 2, uwzględnia się wskaźniki określone w § 12 załącznika do rozporządzenia.

§ 5.

1 .Plan przygotowywany jest na co najmniej jeden rok kalendarzowy.

2. Plan tworzy się uwzględniając przede wszystkim charakterystykę województwa pod względem:
  1) stanu zdrowia obywateli;
  2) czynników społeczno-ekonomicznych;
  3) środowiska fizycznego;

3. Plan zawiera również projekt zaspokojenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa, który określa w szczególności:
  1) krótkoterminowe i długoterminowe- cele strategiczne;
  2) kierunki działań;
  3) warunki zaspokojenia potrzeb zdrowotnych;
  4) plan działań operacyjnych.

4. Szczegółowe warunki, jakim ma odpowiadać plan oraz zakres danych niezbędnych do jego przygotowania są określone w załączniku do rozporządzenia.

5. Plan przygotowuje się w wersji drukowanej i elektronicznej.

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).


Załączniki do dokumentu :


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 53668

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions