Ministerstwo 
Zdrowia


Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady do Spraw Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia


Dz.Urz.MZ.07.17.93 → z dnia 14 listopada 2007r

ZARZĄDZENIE Nr
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 12 listopada 2007 r.
w sprawie powołania Rady do Spraw Diety, Aktywności Fizycznej i ZdrowiaNa podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Radę do Spraw Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia, zwaną dalej „Radą”
2. Rada działa na rzecz zwalczania nadwagi i otyłości, w tym na rzecz realizacji „Narodowego programu zapobiegania nadwadze i otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej”.
3. Rada jest organem opiniodawczo - doradczym Ministra Zdrowia, zwanego dalej „Ministrem”.
4. Przed powołaniem Rady osoby określone w § 3 pkt 3 i 4 oraz 8 - 25 wyrażają zgodę na udział w pracach Rady.

§ 2.

Do zadań Rady należy, w szczególności:
1) działanie na rzecz zapobiegania nadwadze i otyłości w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń Białej Księgi Komisji Europejskiej pt. „Strategia dla Europy w zakresie zagadnień zdrowia związanych z żywieniem, nadwagą i otyłością” oraz innych programów w tym zakresie;
2) określanie priorytetowych działań w zakresie promocji zbilansowanej diety, aktywności fizycznej i zdrowia oraz określanie kierunków ich realizacji w całym kraju;
3) opiniowanie i wspieranie inicjatyw tworzenia akcji, ruchów i koalicji na rzecz zdrowia publicznego, w tym promocji zachowań prozdrowotnych oraz w zakresie zapobiegania chorobom niezakaźnym wynikającym z nadmiernej masy ciała, ze szczególnym uwzględnieniem partnerstwa publiczno – prywatnego;
4) działanie na rzecz promocji zdrowego stylu życia, zwłaszcza zbilansowanej diety i aktywności dla poszczególnych grup wiekowych, w szczególności w środkach masowego przekazu.

§ 3.

W skład Rady wchodzi 25 członków - po jednym przedstawicielu:
1) Ministerstwa Zdrowia;
2) Głównego Inspektoratu Sanitarnego;
3) Ministerstwa Edukacji Narodowej;
4) Ministerstwa Sportu i Turystyki;
5) Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny;
6) Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie;
7) Instytutu Matki i Dziecka;
8) Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego;
9) Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie;
10) Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce;
11) Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich;
12) Stowarzyszenia Konsumentów Polskich;
13) Federacji Konsumentów;
14) Stowarzyszenia „Polska Federacja Producentów Żywności”;
15) Krajowej Unii Producentów Soków;
16) Krajowej Izby Gospodarczej „Przemysł Spożywczy”;
17) Krajowej Izby Gospodarczej „Przemysł Rozlewniczy”;
18) Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji;
19) Stowarzyszenia Producentów Wyrobów Markowych ProMarka;
20) Krajowej Rady Reklamy;
21) Stowarzyszenia Agencji Reklamowych SAR;
22) radiofonii i telewizji publicznej;
23) Towarzystwa Badań nad Otyłością;
24) Polskiego Związku Fitness & Wellness;
25) Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności.

§ 4.

1. Pracami Rady kieruje Prezydium Rady, któremu przewodniczy – jako Przewodniczący – Główny Inspektor Sanitarny.
2. W skład Prezydium Rady wchodzą:
1) Przewodniczący;
2) 4 Wiceprzewodniczących, po jednym z:
a) urzędów administracji rządowej,
b) instytucji naukowych,
c) podmiotów reprezentujących przemysł żywnościowy,
d) innych podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Rady;
3) przewodniczący komitetów roboczych – o ile zostali powołani.
3. Kadencja Prezydium Rady trwa dwa lata. Członek Prezydium Rady może być odwołany przed upływem kadencji, w szczególności, gdy nie uczestniczy w jej pracach.
4. Sekretarzem Rady oraz Prezydium Rady, niebędącym członkiem tych organów, jest osoba wskazana przez Głównego Inspektora Sanitarnego reprezentująca Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Sekretarz Rady nie bierze udziału w głosowaniach.

§ 5.

1. Członków Rady powołuje i odwołuje Minister.
2. Prezydium Rady powołuje i odwołuje Minister na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego.

§ 6.

1. Rada pracuje na posiedzeniach.
2. Z posiedzeń Rady sporządza się protokoły, które podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Rady.
3. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3 członków Prezydium Rady.
4. Przewodniczący może zapraszać do udziału w posiedzeniach Rady w charakterze ekspertów osoby spoza jej składu, którym nie przysługuje prawo udziału w głosowaniach.
5. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki pełni wskazany przez niego Wiceprzewodniczący.
6. Prezydium Rady, na wniosek co najmniej 4 członków Rady, powołuje komitety robocze do realizowania określonych zadań.
7. W pracach komitetów roboczych, poza przedstawicielami członków Rady, mogą brać również udział imiennie powołani, przez Prezydium, eksperci pełniący funkcję doradczą.

§ 7.

1. Uchwały Rady, Prezydium Rady oraz komitetów roboczych są podejmowane w drodze konsensusu.
2. W przypadku braku możliwości osiągnięcia konsensusu, uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
3. Szczegółowy tryb pracy Rady, Prezydium Rady oraz komitetów roboczych określa regulamin pracy uchwalony przez Radę.
4. Rada, corocznie, w terminie do końca I kwartału roku następnego, składa Ministrowi sprawozdanie ze swojej działalności.

§ 8.

Z tytułu udziału w pracach Rady jej członkom oraz zaproszonym ekspertom nie przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów dojazdów i diet.

§ 9.

1. Obsługę administracyjno – biurową Rady zapewnia Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
2. Wydatki związane z działalnością Rady ponosi Główny Inspektorat Sanitarny.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 6525

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions