Ministerstwo 
Zdrowia


Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie odznaki "Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”


Dz.Urz.MZ.06.04.15
zmiana z dnia 14 grudnia 2007 r.


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 23 lutego 2006 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie odznaki "Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005r. Nr 169, poz. 1414) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję do spraw opiniowania wniosków o nadanie odznaki "Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, zwaną dalej „Komisją”.

§ 2.

1. W skład Komisji wchodzą:
1) przewodniczący Zespołu – Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia;
2) sekretarz Komisji – przedstawiciel Biura Ministra Zdrowia;
3) pozostali członkowie:
a) 3 przedstawicieli Departamentu Polityki Zdrowotnej,
b) 2 przedstawicieli Instytutu Hematologii i Transfuzjologii.
2. W razie niemożności uczestnictwa przewodniczącego lub członka w pracach Komisji może uczestniczyć wyznaczona przez niego osoba.
3. W razie niemożności uczestnictwa sekretarza Komisji w pracach Komisji może uczestniczyć osoba wyznaczona przez Dyrektora Biura Ministra.

§ 3.

Do zadań Komisji należy opiniowanie wniosków, o których mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005r. w sprawie w sprawie wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" (Dz.U. Nr 65, poz. 573).

§ 4.

1. Komisja działa na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący Komisji.
3. Uchwały Komisji zapadają większością głosów.
4. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokoły, które podpisuje przewodniczący Komisji.

§ 5.

Przewodniczący Komisji przedkłada ministrowi właściwemu do spraw zdrowia opinie, o których mowa w § 3.

§ 6.

Ewidencję osób wyróżnionych odznaką honorową "Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” prowadzi Biuro Ministra.

§ 7.

Obsługę organizacyjno-techniczną Komisji zapewnia Biuro Ministra Zdrowia.

§ 8.

Udział w pracach Komisji jest bezpłatny.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 7981

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions