Ministerstwo 
Zdrowia


Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do Spraw Zakażeń HCV


Dz.Urz.MZ.05.19.107
Zmiana z dnia 14 grudnia 2006 r.


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 23 grudnia 2005 r.
w sprawie powołania Zespołu do Spraw Zakażeń HCVNa podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do Spraw Zakażeń HCV, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.
2. Przed powołaniem Zespołu osoby wymienione w § 2 pkt 2 i pkt 4 lit. a-d i lit. f wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – Seweryn Jurgielaniec – Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu - prof. dr hab. Waldemar Halota – Przewodniczący Polskiej Grupy Ekspertów HCV;
3) Sekretarz Zespołu – Dariusz Adamczewski – Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia;
4) pozostali członkowie Zespołu:
a) prof. dr hab. Janusz Cianciara – Dyrektor Instytutu Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych Akademii Medycznej w Warszawie,
b) dr n. med. Andrzej Horban – Konsultant Krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych,
c) prof. dr hab. Jacek Juszczyk – Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej w Poznaniu,
d) dr Andrzej Piasek – Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego w Warszawie,
e) Michał Sobolewski – Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia,
f) prof. dr hab. Andrzej Zieliński – Konsultant Krajowy w dziedzinie epidemiologii.


§ 3.

W pracach Zespołu mogą uczestniczyć osoby inne niż wymienione w § 2, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu lub jego Zastępcę.

§ 4.

Zadaniem Zespołu jest dokonanie szczegółowej analizy projektu programu zwalczania HCV opracowanego przez Polską Grupę Ekspertów HCV oraz przygotowanie i przedstawienie opinii dotyczącej programu ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

§ 5.

1. Członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.
2. Zamiejscowym członkom Zespołu przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686 oraz z 2005 r. Nr 186, poz. 1554).

§ 6.

1. Zespół działa na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu lub jego Zastępca, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej trzech członków Zespołu.
3. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Przewodniczący.
4. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin pracy uchwalony przez Zespół, na wniosek Przewodniczącego Zespołu, zwykłą większością głosów.
5. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Andrzej Wojtyła.
6. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który przedstawia się Podsekretarzowi Stanu nadzorującemu działalność Zespołu.
7. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.

§ 7.

Obsługę organizacyjno-techiczną Zespołu zapewnia Departament Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia.

§ 8.

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, działu – 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, ze środków finansowych, pozostających w dyspozycji Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 7368

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions