Ministerstwo 
Zdrowia


Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw Konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w odniesieniu do zastosowań biologii i medycyny: Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie oraz implementacji przepisów dyrektyw 2004/23/WE, 2006/17/WE i 2006/86/WE dotyczących bezpieczeństwa i jakości w zakresie pobierania, przechowywania i udostępniania komórek rozrodczych, gonad, tkanek zarodkowych i płodowych oraz narządów rozrodczych lub ich części


Dz.Urz.MZ.09.10.45→ z dnia 23 października 2009 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 6 października 2009 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw Konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w odniesieniu do zastosowań biologii i medycyny: Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie oraz implementacji przepisów dyrektyw 2004/23/WE, 2006/17/WE i 2006/86/WE dotyczących bezpieczeństwa i jakości w zakresie pobierania, przechowywania i udostępniania komórek rozrodczych, gonad, tkanek zarodkowych i płodowych oraz narządów rozrodczych lub ich części


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw Konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w odniesieniu do zastosowań biologii i medycyny: Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie z dnia 4 kwietnia 2007 r., zwanej dalej „Konwencją Bioetyczną”, oraz wdrożenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa i jakości w zakresie pobierania, przechowywania i udostępniania komórek rozrodczych, gonad, tkanek zarodkowych i płodowych oraz narządów rozrodczych lub ich części zawartych w:
1) dyrektywie 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia norm jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania, testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich (Dz. Urz. WE L 102 z 7.04.2004), zwanej dalej „dyrektywą 2004/23/WE”;
2) dyrektywie 2006/17/WE Komisji z dnia 8 lutego 2006 r. wprowadzającej w życie dyrektywę 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do niektórych wymagań technicznych dotyczących dawstwa, pobierania i badania tkanek i komórek ludzkich (Dz. Urz. UE L 38 z 9.2.2206 r., str. 40), zwanej dalej „dyrektywą 2006/17/WE”;
3) dyrektywie 2006/86/WE Komisji z dnia 24 października 2006 r. wykonującej dyrektywę 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wymagań dotyczących możliwości śledzenia, powiadamiania o poważnych i niepożądanych reakcjach i zdarzeniach oraz niektórych wymagań technicznych dotyczących kodowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich (Dz. Urz. L 294 z 25.10.2006, str. 32), zwanej dalej „dyrektywą 2006/86/WE”
- zwany dalej „Zespołem”.
2. Zespół jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Przed powołaniem Zespołu osoby, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i pkt 5 lit. a i c-j, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 2.

Do zadań Zespołu należy:
1) analiza przepisów:
a) Konwencji Bioetycznej i protokołu nr 1 do Konwencji Bioetycznej o zakazie klonowania człowieka z dnia 12 stycznia 1998 r.,
b) dyrektyw 2004/23/WE, 2006/17/WE i 2006/86/WE dotyczących bezpieczeństwa i jakości w zakresie pobierania, przechowywania i udostępniania komórek rozrodczych, gonad, tkanek zarodkowych i płodowych oraz narządów rozrodczych lub ich części;
2) wypracowanie kierunków zmian ustawodawstwa polskiego w zakresie spraw określonych w pkt 1;
3) przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia projektu ustawy obejmującego sprawy określone w:
a) Konwencji Bioetycznej i protokole nr 1 do Konwencji Bioetycznej o zakazie klonowania człowieka z dnia 12 stycznia 1998 r.,
b) dyrektywach 2004/23/WE, 2006/17/WE i 2006/86/WE w zakresie, o którym mowa w pkt 1 lit b.

§ 3.

1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – Pan Adam Fronczak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Pan Prof. dr hab. Maciej Kurpisz – Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk;
3) II Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Pan dr hab. Roman Danielewicz – Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
4) Sekretarz Zespołu – Pan Stefan Pechciński – Departament Polityki Zdrowotnej;
5) pozostali członkowie Zespołu:
a) Pan Prof. dr hab. Jacek Hołówka – Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego,
b) Pan dr hab. Artur Kamiński – Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek,
c) Pan Prof. dr hab. Janusz Komender – Zakład Transplantologii i Centralny Bank Tkanek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
d) Pan Prof. dr hab. Leszek Kubicki – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie,
e) Pan Prof. dr hab. Waldemar Kuczyński – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
f) Pan Prof. dr hab. Wiesław Lang – Katedra Teorii Prawa i Państwa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
g) Pan Prof. dr hab. Paweł Łuków – Zakład Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego,
h) Pan Prof. dr hab. Zbigniew Szawarski – Zakład Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego,
i) Pan Prof. dr hab. Sławomir Wołczyński – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
j) Pani Prof. dr hab. Eleonora Zielińska – Instytut Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
k) Pani Agnieszka Strzemieczna – Departament Polityki Zdrowotnej,
l) przedstawiciel Departament Prawnego,
m) przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego,
n) przedstawiciel Departamentu Matki i Dziecka,
o) przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
p) przedstawiciel Departamentu Współpracy Międzynarodowej.
2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć również inne osoby, niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu lub osobę go zastępującą, o której mowa w § 4 ust. 3, w charakterze uczestników lub ekspertów.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu;
3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
6) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, związanych z przedmiotem działania Zespołu.
3. W przypadku nieobecności:
1) Przewodniczącego Zespołu - zadania określone w ust. 2 wykonuje I Zastępca Przewodniczącego Zespołu;
2) Przewodniczącego Zespołu i I Zastępcy Przewodniczącego Zespołu - zadania określone w ust. 2 wykonuje II Zastępca Przewodniczącego Zespołu;
3) Przewodniczącego Zespołu, I i II Zastępcy Przewodniczącego Zespołu - zadania określone w ust. 2 wykonuje inna osoba będąca członkiem Zespołu wyznaczona przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 5.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach.
2. Z posiedzenia Zespołu Sekretarz Zespołu sporządza protokół, który przedkłada do podpisu Przewodniczącemu Zespołu lub osobie go zastępującej, o której mowa w § 4 ust. 3.
3. Zespół podejmuje decyzje, w formie uchwał, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu lub osoby go zastępującej, o której mowa w § 4 ust. 3.

§ 6.

1. Z tytułu wykonywania zadań określonych w § 2 członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 2, nie przysługuje wynagrodzenie.
2. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 2, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych odpowiednio w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

§ 7.

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – pozostała działalność, ze środków finansowych, pozostających w dyspozycji Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia.

§ 8.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia.

§ 9.

1. Przewodniczący Zespołu, po zakończeniu prac Zespołu, przedstawia wyniki prac ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w formie projektu ustawy.
2. Zespół kończy swoją działalność i ulega rozwiązaniu z dniem, w którym minister właściwy do spraw zdrowia zaakceptuje wyniki prac Zespołu.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz.2104, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 170, poz. 121, Nr 220 poz. 1600, Dz. U. z 2008 r. Nr 227 poz. 1505 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 42, poz. 337 i Nr 98, poz. 817.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 5819

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions