Ministerstwo 
Zdrowia


Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw gerontologii


Dz.Urz.MZ.08.13.87 → z dnia 12 grudnia 2008r

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 4 grudnia 2008 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw gerontologii


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw gerontologii, zwany dalej „Zespołem”, jako organ opiniodawczo-doradczy ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – prof. dr hab. Barbara Bień, Kierownik Kliniki Geriatrii Akademii Medycznej w Białymstoku;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – mgr Monika Przygucka, radca ministra w Departamencie Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia;
3) Sekretarz Zespołu – mgr Anna Pietruszka, przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia;
4) pozostali członkowie Zespołu:
a) prof. dr hab. Piotr Błędowski, prezes Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego,
b) dr n. med. Katarzyna Broczek, przedstawiciel Kliniki Geriatrii w Warszawie,
c) dr n. med. Jarosław Derejczyk, przedstawiciel Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach, konsultant województwa śląskiego do spraw geriatrii,
d) prof. dr hab.med. Tomasz Grodzicki, konsultant krajowy do spraw geriatrii,
e) prof. dr hab. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska, kierownik Katedry i Kliniki Geriatrii Collegium Medicum w Toruniu,
f) dr n. med. Alicja Klich-Rączka, przedstawiciel Kliniki Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
g) dr n. med. Janina Kokoszka-Paszkot, zastępca ordynatora Oddziału Geriatrii Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach,
h) prof. dr hab. med. Tomasz Kostka, kierownik Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
i) dr n. med. Zbigniew Machaj, kierownik Zakładu Gerontologii Akademii Medycznej we Wrocławiu,
j) dr n. med. Katarzyna Szczerbińska, przedstawiciel Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
k) prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, prezes Collegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce,
l) dr Michał Sobolewski, radca ministra, przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 3.

W pracach Zespołu mogą uczestniczyć inne osoby niż wymienione w § 2, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 4.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) monitorowanie realizacji opracowanych rekomendacji strategii rozwoju systemu opieki geriatrycznej i rozwiązań poprawiających jakość opieki nad osobami starszymi w systemie ochrony zdrowia;
2) opiniowanie wdrażanych rozwiązań legislacyjnych i działań opartych o standardy europejskie, w zakresie kształcenia przed - i podyplomowego personelu medycznego i innych osób realizujących opiekę nad ludźmi starszymi, dystrybucji świadczeń medycznych kierowanych do osób starszych we współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia, reorganizacji i adaptacji zasobów systemu dla ich efektywniejszego wykorzystania przez osoby starsze, integracji systemów opieki zdrowotnej i pomocy społecznej na rzecz poprawy jakości w geriatrii, poprawy dostępności świadczeń geriatrycznych, profilaktyki przedwczesnego starzenia i ograniczania niepełnosprawności osób starszych;
3) proponowanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia rozwiązań dotyczących struktury i organizacji opieki geriatrycznej w Rzeczpospolitej Polskiej, rozwiązań odnośnie poprawy jakości opieki geriatrycznej, poprawy dostępności świadczeń medycznych w tym zakresie, poprawiania stanu zasobów w geriatrii oraz innych celów mających służyć rozwiązywaniu problemów i zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych osób starszych.

§ 5.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
2) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
3) ustalanie porządku dziennego i prowadzenie posiedzeń Zespołu;
4) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
5) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu.
3. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy, w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące albo na umotywowany wniosek co najmniej trzech członków Zespołu.
4. Przewodniczący Zespołu może, w razie potrzeby, powoływać grupy robocze do wykonania określonych zadań Zespołu.
5. W umotywowanych przypadkach Przewodniczący Zespołu może zwołać posiedzenie Zespołu w niepełnym składzie lub w połączeniu z posiedzeniem grupy roboczej, o której mowa w ust. 4.

§ 6.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.
2. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zespołu mogą odbywać się w innych miejscach.
3. Z posiedzenia Zespołu Sekretarz Zespołu sporządza protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu.
4. Zespół podejmuje decyzje w drodze uchwał zwykłą większością głosów.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.
5. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin pracy uchwalony przez Zespół, na wniosek Przewodniczącego Zespołu.

§ 7.

1. Z tytułu zadań określonych w § 4, członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3, nie przysługuje wynagrodzenie.
2. Zamiejscowym członkom Zespołu spoza Warszawy oraz osobom, o których mowa w § 3, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686 z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz.1661).

§ 8.

Przewodniczący Zespołu, nie rzadziej niż raz na pół roku, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia pisemne raporty z działalności Zespołu.

§ 9.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 10.

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 46 - Zdrowie, dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność.

§ 11.

O zakończeniu działalności Zespołu decyduje minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 12.

Traci moc Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw geriatrii (Dz. Urz. Min. Zdrowia Nr 11, poz. 41).

§ 13.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170 poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 6543

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions