Ministerstwo 
Zdrowia


Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania wniosków zakupowych złożonych przez jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra Zdrowia do objęcia finansowaniem z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie w danym roku budżetowym


Dz.Urz.MZ.08.03.14 → z dnia 29 kwietnia 2008r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 10 kwietnia 2008 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania wniosków zakupowych złożonych przez jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra Zdrowia do objęcia finansowaniem z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie w danym roku budżetowym


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw opiniowania wniosków zakupowych złożonych przez jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra Zdrowia do objęcia finansowaniem z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie w danym roku budżetowym, zwany dalej „Zespołem”.
2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. Przewodniczącym Zespołu jest Dyrektor Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji.
2. W skład Zespołu wchodzą Przewodniczący i przedstawiciele:
1) Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji,
2) Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia,
3) Departamentu Polityki Zdrowotnej,
4) Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
5) Departamentu Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych,
6) Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg,
7) Departamentu Zdrowia Publicznego
- wyznaczeni przez dyrektorów tych departamentów oraz zaakceptowani przez właściwego ministra nadzorującego departament.

§ 3.

Zespół realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:
1) dokonanie oceny formalnej warunkujące przyjęcie wniosków do dalszej analizy, w oparciu o zaakceptowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia kryteria;
2) opracowanie wag i wskaźników przeliczeniowych do zaakceptowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia kryteriów oceny merytorycznej zgłoszonych wniosków;
3) dokonanie oceny merytorycznej w oparciu o ustalone na podstawie pkt 2 wagi i wskaźniki przeliczeniowe;
4) rekomendowanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia listy wniosków zakupowych proponowanych do finansowania z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie w danym roku budżetowym.

§ 4.

1. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
2) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
3) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu.
2. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Zespołu wraz z porządkiem obrad Przewodniczący przesyła członkom Zespołu co najmniej na 3 dni przed terminem wyznaczonego posiedzenia.
3. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może wyznaczyć termin posiedzenia
w terminie krótszym niż 3 dni.

§ 5.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach.
2. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokoły, które podpisuje Przewodniczący Zespołu.
3. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin pracy uchwalony przez Zespół i zaakceptowany przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 6.

Członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.

§ 7.

Obsługę administracyjno – techniczną Zespołu zapewnia Departament Budżetu, Finansów
i Inwestycji.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA1) Minister Zdrowia kieruje działaniem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 4764

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions