Ministerstwo 
Zdrowia


Ustalenia z obrad Kolegium Ministra Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kolegium Ministra Zdrowia
w dniu 03 stycznia 2014 r.


1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
• uwzględnienie uwag dotyczących OSR,
• skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania
uwag 5 dni,
• termin realizacji: 07-01-2014 r.,
• ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego,
Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji
Niejawnych
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
• przyjęcie tekstu projektu,
• skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
• termin realizacji: 07-01-2014 r.

Odpowiedzialny: Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego,
Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji
Niejawnych
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie
w sprawie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
• przyjęcie tekstu projektu,
• skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania
uwag 7 dni,
• skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag 14 dni i do konsultacji społecznych z terminem zgłaszania
uwag 30 dni,
• termin realizacji: 07-01-2014 r.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

4. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych, dysponenta głównego środków budżetowych części 46 – Zdrowie
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
• przyjęcie tekstu projektu,
• skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
• termin realizacji: 07-01-2014 r.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

5. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie
w sprawie Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno – Przeciwepidemicznych
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
• przyjęcie tekstu projektu,
• skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania
uwag 3 dni,
• termin realizacji: 07-01-2014 r.,
• w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

6. Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw
- przedstawił Pan Igor Radziewicz – Winnicki Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
• uwzględnienie uwag dotyczących OSR,
• skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania
uwag 30 dni,
• termin realizacji: 07-01-2014 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Igor Radziewicz – Winnicki Podsekretarz Stanu

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie
w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu
- przedstawił Pan Igor Radziewicz – Winnicki Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
• przyjęcie tekstu projektu,
• skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
• termin realizacji: 07-01-2014 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Igor Radziewicz – Winnicki Podsekretarz Stanu

8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie
w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w publicznych zakładach opieki zdrowotnej
- przedstawił Pan Igor Radziewicz – Winnicki Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
• przyjęcie tekstu projektu,
• skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania
uwag 3 dni,
• termin realizacji: 07-01-2014 r.,
• w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Igor Radziewicz – Winnicki Podsekretarz Stanu

9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie
w sprawie badania zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym oraz informacji i ostrzeżeń zamieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych
- przedstawił Pan Igor Radziewicz – Winnicki Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
• przyjęcie tekstu projektu,
• skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
• termin realizacji: 07-01-2014 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Igor Radziewicz – Winnicki Podsekretarz Stanu

10. Projekt informacji o realizacji działań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w 2012 roku
- przedstawił Pan Igor Radziewicz – Winnicki Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
• przyjęcie tekstu projektu,
• skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania
uwag 3 dni,
• termin realizacji: 07-01-2014 r.,
• w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Igor Radziewicz – Winnicki Podsekretarz Stanu

11. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie
w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie Zdrowia
- referował Pan Marcin Antoniak Dyrektor Generalny.

Ustalono:
• skierowanie do Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.
• termin realizacji: 07-01-2014 r.

Odpowiedzialny: Biuro Dyrektora Generalnego
Nadzoruje: Pan Marcin Antoniak Dyrektor Generalny Ministerstwa
Zdrowia

12. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie
w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
- przedstawił Pan Marek Posobkiewicz p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ustalono:
• przyjęcie tekstu projektu,
• skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania
uwag 7 dni,
• termin realizacji: 07-01-2014 r.,
• w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni.


Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Marek Posobkiewicz p.o. Głównego Inspektora
Sanitarnego

13. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz okoliczności dokonywania zgłoszeń
- przedstawił Pan Marek Posobkiewicz p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ustalono:
• przyjęcie tekstu projektu,
• skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
• termin realizacji: 07-01-2014 r.


Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Marek Posobkiewicz p.o. Głównego Inspektora
Sanitarnego

14. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dokonywania zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzania do obrotu produktu leczniczego
- przedstawił Pan Grzegorz Cessak Prezes Urzędu Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Ustalono:
• przyjęcie tekstu projektu,
• skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
• termin realizacji: 07-01-2014 r.

Odpowiedzialny: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych
Nadzoruje: Pan Grzegorz Cessak Prezes Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych

15. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie
w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie
- referował Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony
Zdrowia.

Ustalono:
• skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania
uwag 7 dni,
• termin realizacji: 07-01-2014 r.,
• ponowne omówienie na Kolegium.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu

16. Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw
- referował Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony
Zdrowia.

Ustalono:
• skierowanie pod obrady posiedzenia Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji, a następnie do rozpatrzenia przez stały Komitet Rady Ministrów,
• termin realizacji: 07-01-2014 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 2521

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions