Ministerstwo 
Zdrowia


INFORMACJA PRASOWA w związku z publikacją projektu Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2013 r.


INFORMACJA PRASOWA
w związku z publikacją projektu Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2013 r.


Projekt Obwieszczenia Ministra Zdrowia zawiera listę refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, która wejdzie w życie z dniem 1 listopada 2013 r.

W porównaniu do XI obwieszczenia obowiązującego od 1 września 2013 r. projekt XII obwieszczenia refundacyjnego zawiera następujące zmiany:

I. W ZAKRESIE LISTY APTECZNEJ:
1. Do obwieszczenia ogółem dodane zostaną 62 nowe produkty, w tym:
a) dwa nowe środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego stosowane w leczeniu alergii pokarmowej, zespołach wrodzonych defektów metabolicznych i biegunkach przewlekłych.

2. Dla 2 substancji czynnej (2 kody EAN) rozszerzone zostaną wskazania objęte refundacją tj.:
a) insulinum detemirum o wskazanie: Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥8% oraz cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii zarejestrowanymi w tym czasie oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg. WHO).
b) lewetiracetam w postaci roztworu doustnego o wskazanie: padaczka.

Pozostałe produkty umieszczone w części aptecznej wykazu refundacyjnego są odpowiednikami dotychczas refundowanych.

3. Na skutek wpłynięcia wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnej w obwieszczeniu nie znajdzie się 10 produktów obecnych w poprzednim obwieszczeniu. Są to następujące substancje czynne:
a) letrozol – 1 produkt
b) perfenazyna – 4 produkty
c) ropinirol – 5 produktów

Każdy z leków usuniętych z obwieszczenia posiada refundowane odpowiedniki, zatem ich usunięcie nie wpłynie na dostęp pacjentów do leczenia.

4. Dla 71 produktów zawierających 24 substancje czynne wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu:
– od 37,18 zł do 5 groszy.

5. Dla 4 produktów zawierających 3 substancje czynne wprowadzono podwyżki urzędowych cen zbytu:
- od 1,62 zł do 16,97 zł.

6. Zgodnie z projektem XII obwieszczenia w porównaniu do XI obwieszczenia obowiązującego od 1 września 2013 r.:
a) dla 260 produktów (289 pozycji obwieszczenia) nastąpi spadek dopłaty pacjenta – od 38,04 zł do 1 grosza,
b) dla 289 produktów (294 pozycji obwieszczenia) nastąpi wzrost dopłaty pacjenta – od 3 groszy do 164,85 zł,
c) dla 384 produktów (389 pozycji obwieszczenia) nastąpi spadek cen detalicznych brutto - od 39,64 zł do 1 grosza,
d) dla 142 produktów (145 pozycji obwieszczenia) nastąpi wzrost ceny detaliczne brutto – od 1 grosza do 17,98 zł.

7. Dodano wskazania pozarejstracyjne dla 28 produktów leczniczych.

II. W ZAKRESIE LEKÓW STOSOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW LEKOWYCH I CHEMIOTERAPII
1. Zwiększy się dostępność do leczenia w ramach chemioterapii:
a. refundacją zostanie objęty nowy lek zawierający azacytydynę (1 kody EAN) stosowany w leczeniu pacjentów dorosłych, niekwalifikujących się do przeszczepu krwiotwórczych komórek macierzystych, z: zespołami mielodysplastycznymi (ang. myelodysplastic syndromes, MSD) o pośrednim-2 i wysokim ryzyku, zgodnie z Międzynarodowym Punktowym Systemem Rokowniczym (ang. International Prognostic Scoring System, IPSS), przewlekłą białaczką mielomonocytową (ang. chronic myelomonocytic leukaemia, CMML) z 10-29% blastów w szpiku, bez choroby mieloproliferacyjnej, ostrą białaczką szpikową (ang. acute myeloid leukaemia, AML) z 20-30% blastów i wieloliniową dysplazją, zgodnie z klasyfikacją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
Dotychczas ww. substancja czynna była finansowana w ramach chemioterapii niestandardowej. Dzięki wprowadzeniu azacytydyny do katalogu chemioterapii pacjenci będą mieli lepszy dostęp do leczenia.

2. Zwiększy się dostępność leczenia nowych jednostek chorobowych w programach lekowych, w tym w szczególności terapii w chorobach onkologicznych:
a) refundacją zostanie objęty nowy lek zawierający lenalidomid (4 kody EAN) w ramach nowego programu lekowego [b„Lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego”. Wprowadzana zmiana ma na celu objęcie refundacją leku finansowanego dotychczas przez płatnika publicznego na podstawie składanych przez świadczeniodawców wniosków w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej.

b) refundacją zostanie objęty lek zawierający cetuksymab w ramach nowego programu lekowego „Leczenie płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi w skojarzeniu z radioterapią w miejscowo zaawansowanej chorobie”. Program dedykowany jest pacjentom z histologicznym rozpoznaniem raka płaskonabłonkowego narządów głowy i szyi w stopniu III lub IV (z wyłączeniem stopnia T1N1 i wykluczeniem obecności przerzutów w odległych narządach) oraz potwierdzeniem obecności medycznych przeciwwskazań do jednoczesnej chemioradioterapii z udziałem cisplatyny. Stosowanie cetuksymabu w skojarzeniu z radioterapią u chorych z miejscowo zaawansowanym rakiem płaskonabłonkowym narządów głowy i szyi w bardzo dobrym lub dobrym stanie sprawności oraz z przeciwwskazaniami do stosowania cisplatyny podczas chemioradioterapii jest obecnie najskuteczniejszą terapią, zgodną z zaleceniami klinicznymi, zarówno polskimi, jak i pochodzącymi z innych krajów. Dotychczas cetuksymab w przedmiotowym wskazaniu był stosowany w ramach świadczenia gwarantowanego chemioterapii niestandardowej.

c) refundacją zostaną objęte leki zawierające sunitynib (2 kody EAN) oraz ewerolimus (2 kody EAN) w ramach nowego programu lekowego „Leczenie wysoko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki”. Wprowadzana zmiana zwiększy dostępność do leczenia dorosłych pacjentów, u których rozpoznano nieoperacyjny lub z przerzutami wysoko zróżnicowany nowotwór neuroendokrynny trzustki o przebiegu postępującym, z wykorzystaniem leków o dowiedzionej skuteczności klinicznej, których finansowanie w tym wskazaniu dotychczas były możliwe w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej.

d) refundacją zostanie objęty lek zawierający infliksimab w ramach nowego programu lekowego „Indukcja remisji wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (WZJG)”. Terapia infliksymabem w ciężkich rzutach WZJG zmniejsza częstość kolektomii w grupie pacjentów, u których standardowe metody leczenia są nieskuteczne. Zastosowanie infliksymabu u pacjentów z colitis ulcerosa jest rekomendowane zarówno przez polskie i międzynarodowe towarzystwa naukowe.

3. Zwiększy się także dostępność terapii w przypadku chorób, których leczenie jest już finansowane w ramach programów lekowych i chemioterapii:
a) w ramach programu „Leczenie nadciśnienia tętniczego płucnego” refundacją objęty zostanie nowy lek zawierający tadalafil (1 kod EAN) oraz zmieni się opis tego programu poprzez modyfikację kryteriów kwalifikacji do terapii I rzutu. Dodanie nowej substancji czynnej powoduje możliwość szerszego wyboru opcji terapeutycznych. Natomiast objęcie refundacją nowych wskazań umożliwi kwalifikowanie do programu pacjentów z odmiennymi niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego postaciami TNP.

b) zmieni się opis programu lekowego „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C”, w którym wprowadzono możliwość modyfikacji schematu dawkowania leku zawierającego substancję czynną telaprewir. Zmiana w treści programu stanowi dostosowanie zapisów programu do zaktualizowanej Charakterystyki Produktu Leczniczego.

c) refundacją zostaną objęte także kolejne leki zawierające substancje czynne docetaksel (5 kodów EAN), temozolamid (6 kodów EAN) oraz kwas zoledronowy (4 kody EAN).
4. Na skutek wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnej w obwieszczeniu nie znajdą się 2 produkty zawierające winorelbinę obecne w poprzednim obwieszczeniu w części dotyczącej leków stosowanych w chemioterapii. Produkty te posiadają refundowane odpowiedniki, więc ich usunięcie nie wpłynie na dostęp pacjentów do leczenia w ramach chemioterapii
5. Dla 1 produktu zawierającego immunoglobuliny wprowadzono podwyżkę urzędowej ceny zbytu.Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 9867

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions