Ministerstwo 
Zdrowia


Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowychPrzekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 22 kwietnia 2010 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 21 maja 2010

Uwagi prosimy przesyłać na adres
k.pilarczyk@mz.gov.plProjekt 04.03.2010 r.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia ……………………………. 2010 r.
w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa
w zakresie chorób zawodowych


Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, z 2006 r. Nr 141, poz. 1011 oraz z 2008 r. Nr 220, poz. 1416 i Nr 234, poz. 1570) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Orzecznictwo lekarskie w zakresie chorób zawodowych, z zastrzeżeniem § 2 i 3, wykonują lekarze posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty
w dziedzinie:
1) medycyny pracy;
2) medycyny przemysłowej;
3) medycyny morskiej i tropikalnej;
4) medycyny lotniczej;
5) medycyny kolejowej;
6) medycyny transportu.


§ 2.

Orzecznictwo lekarskie w zakresie chorób zawodowych zakaźnych
i pasożytniczych wykonuje lekarz specjalista chorób zakaźnych albo lekarz specjalista medycyny pracy lub medycyny przemysłowej, z uwzględnieniem opinii lekarza specjalisty chorób zakaźnych.

§ 3.

Orzecznictwo lekarskie w zakresie choroby zawodowej, w odniesieniu do pracownika leczonego w warunkach szpitalnych z powodu wystąpienia ostrych objawów choroby, mogącej być chorobą zawodową, wykonuje zatrudniony w tej jednostce lekarz specjalista odpowiedniej dziedziny medycyny.

§ 4.

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych (Dz. U. Nr 124, poz. 795 oraz Nr 161, poz. 1103).

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych, stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 220, poz. 1416). Dokonana tą ustawą zamiana treści przepisu upoważniającego dotyczyła dodania wytycznych dotyczących jego treści, a tym samym spowodowała konieczność wydania nowego rozporządzenia.

Projektowane rozporządzenie zastąpi obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych (Dz. U. Nr 124, poz. 795, oraz Nr 161, poz. 1103), które zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy, zachowuje moc do dnia wejścia w życie rozporządzenia wydanego na podstawie zmienionego art. 6 ust. 5, nie dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy.

Przedmiotowy projekt określa wykaz specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa lekarskiego w zakresie chorób zawodowych.

W zaproponowanych rozwiązaniach przyjęto zasadę, w myśl której, uprawnienie do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych uwarunkowane jest posiadaniem specjalizacji lekarskiej o określonym profilu.

Dodatkowo w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i pasożytniczych orzecznictwo wykonuje lekarz specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych albo lekarz specjalista w dziedzinie medycyny pracy lub medycyny przemysłowej, z uwzględnieniem opinii lekarza specjalisty chorób zakaźnych.

Ponadto w związku z wejściem w życie z dniem 3 lipca 2009 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. Nr 105, poz. 869), konieczna była korekta wprowadzająca w miejsce terminu „choroby inwazyjne” termin „choroby pasożytnicze”. Zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. 3 w/w rozporządzenia jednostkami orzeczniczymi I stopnia są poradnie chorób zakaźnych wojewódzkich ośrodków medycyny pracy albo przychodnie i oddziały chorób zakaźnych poziomu wojewódzkiego.

Jednocześnie w związku z potrzebą skorelowania nowego projektu z wyżej wspomnianym rozporządzeniem Rady Ministrów, zachodzi konieczność pominięcia w przedstawionym rozporządzeniu- § 4 rozporządzenia z dnia 15 września 1997 r. w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych (Dz. U. Nr 124, poz. 795), który mówi że rozporządzenie nie narusza przepisów określających jednostki organizacyjne, w których lekarze posiadający specjalizacje wskazane w § 1 mogą wykonywać orzecznictwo lekarskie w zakresie chorób zawodowych. Spowodowane jest to faktem, że jednostki organizacyjne wskazane są w rozporządzeniu Rady Ministrów o chorobach zawodowych.

Zrezygnowano ze specjalizacji „higiena pracy”, uprawniającej do orzekania w zakresie chorób zawodowych, gdyż od wielu lat nie prowadzi się specjalizacji w tej dziedzinie medycyny. W obowiązującym rozporządzeniu „higiena pracy” została umieszczona omyłkowo, a ze względu na to że nie jest specjalizacją kliniczną i żaden lekarz „ higieny pracy” do tej pory nie orzekał w zakresie chorób zawodowych została pominięta w obecnym projekcie rozporządzenia.

Drobnym korektom o charakterze redakcyjnym uległ także § 3, regulujący sprawy orzecznictwa w zakresie choroby zawodowej, w przypadku pracownika leczonego w warunkach szpitalnych, z powodu ostrych objawów choroby ( np.: ostre zatrucia).

Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.).

Projektowane rozporządzenie nie jest objęte prawem Unii Europejskiej.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337), projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI


1. Podmioty, na które oddziałuje regulacja
Projektowane zmiany będą oddziaływać na lekarzy chcących wykonywać i wykonujących orzecznictwo w zakresie chorób zawodowych, a także na jednostki sektora ochrony zdrowia pracujących.

2. Konsultacje społeczne
W ramach konsultacji społecznych projekt zostanie skierowany do:
1) Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
2) Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi;
3) Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie;
4) Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu;
5) Centrum Naukowego Medycyny Kolejowej;
6) Forum Związków Zawodowych;
7) NSZZ „Solidarność 80”;
8) Konfederacji Pracodawców Polskich;
9) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”;
10) Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce;
11) Związku Rzemiosła Polskiego;
12) Business Centre Club;
13) Naczelnej Izby Lekarskiej;
14) Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych;
15) Centralnego Instytutu Ochrony Pracy;
16) Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny;
17) „Porozumienia Zielonogórskiego” Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia w Zielonej Górze;
18) Krajowego Konsultanta w dziedzinie medycyny pracy;
19) Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia;
20) Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych;
21) Związku Pracodawców Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
22) Sekretariatu Ochrony Zdrowia KK - Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego „Solidarność”;
a ponadto zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie tworzenia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337).
Wyniki konsultacji zostaną omówione po jej ich zakończeniu.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego
Regulacje zaproponowane w projekcie rozporządzenia nie spowodują skutków finansowych dla budżetu państwa, ani dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy
Regulacje zaproponowane w projekcie rozporządzenia nie będą miały wpływu na rynek pracy.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw
Regulacje zaproponowane w projekcie rozporządzenia nie będą miały wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny
Regulacje zaproponowane w projekcie rozporządzenia nie będą miały wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

7. Wpływ regulacji na zdrowie społeczeństwa
Regulacje zaproponowane w projekcie rozporządzenia nie będą miały wpływu na zdrowie społeczeństwa.

8. Wpływ regulacji na środowisko
Regulacje zaproponowane w projekcie rozporządzenia nie będą miały wpływu na środowisko.Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 10171

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions